Fork me on GitHub

Współbieżność z OTP

Poznaliśmy już abstrakcję do obsługi współbieżności, jaką oferuje Elixir. Czasami potrzebujemy większej kontroli nad tym, co się dzieje. Dlatego też Elixir ma obsługę zachowań OTP.

W tej lekcji skupimy się na dwóch elementach: GenServers i GenEvents.

Spis treści

GenServer

Serwer OTP zawiera moduł zachowań GenServer, który implementuje zestaw wywołań zwrotnych (ang. callback). W dużym uproszczeniu GenServer to pętla, w której każda iteracja odpowiada obsłudze jednego żądania, które aktualizuje stan aplikacji.

Zademonstrujemy działanie GenServer, implementując prostą kolejkę.

By uruchomić GenServer, musimy go wystartować oraz obsłużyć procedurę inicjacji. W większości przypadków chcemy obsłużyć łączenie procesów, dlatego użyjemy GenServer.start_link/3. Przekażemy do modułu GenServer argumenty startowe i niewielki zestaw opcji. Argumenty zostaną przekazane do funkcji GenServer.init/1, która na ich podstawie utworzy początkowy stan aplikacji. W naszym przykładzie argumenty i stan początkowy będą takie same:

defmodule SimpleQueue do
 use GenServer

 @doc """
 Start our queue and link it. This is a helper method
 """
 def start_link(state \\ []) do
  GenServer.start_link(__MODULE__, state, name: __MODULE__)
 end

 @doc """
 GenServer.init/1 callback
 """
 def init(state), do: {:ok, state}
end

Funkcje synchroniczne

Czasami zadania zlecane GenServer muszą być wykonywane w sposób synchroniczny, czyli wywołujemy funkcję i czekamy na rezultat. By sprostać temu wyzwaniu, musimy zaimplementować funkcję zwrotną GenServer.handle_call/3, która jako parametry przyjmuje:

W odpowiedzi musi zwrócić krotkę w postaci: {:reply, odpowiedź, stan}.

Wykorzystując dopasowania wzorców, możemy zdefiniować wiele różnych wywołań zwrotnych, w zależności od żądania i stanu. Pełna dokumentacja zawierająca listę parametrów i zwracanych wartości znajduje się w dokumentacji GenServer.handle_call/3.

By zademonstrować wywołanie synchroniczne, dodajmy do naszej kolejki, możliwość wyświetlenia zawartości i usunięcia jednej z wartości:

defmodule SimpleQueue do
 use GenServer

 ### GenServer API

 @doc """
 GenServer.init/1 callback
 """
 def init(state), do: {:ok, state}

 @doc """
 GenServer.handle_call/3 callback
 """
 def handle_call(:dequeue, _from, [value|state]) do
  {:reply, value, state}
 end
 def handle_call(:dequeue, _from, []), do: {:reply, nil, []}

 def handle_call(:queue, _from, state), do: {:reply, state, state}

 ### Client API / Helper methods

 def start_link(state \\ []) do
  GenServer.start_link(__MODULE__, state, name: __MODULE__)
 end

 def queue, do: GenServer.call(__MODULE__, :queue)
 def dequeue, do: GenServer.call(__MODULE__, :dequeue)
end

Wystartujmy naszą aplikację SimpleQueue i przetestujmy nowe funkcjonalności:

iex> SimpleQueue.start_link([1, 2, 3])
{:ok, #PID<0.90.0>}
iex> SimpleQueue.dequeue
1
iex> SimpleQueue.dequeue
2
iex> SimpleQueue.queue
[3]

Funkcje asynchroniczne

Wywołania asynchroniczne są obsługiwane przez handle_cast/2. Działają podobnie jak handle_call/3, a jedynymi różnicami są brak PID wywołującego oraz to, że nie oczekujemy wartości zwracanej.

Zaimplementujmy dodawanie elementów do kolejki jako asynchroniczne. Dzięki temu, dodając element nie będziemy blokować działania programu:

defmodule SimpleQueue do
 use GenServer

 ### GenServer API

 @doc """
 GenServer.init/1 callback
 """
 def init(state), do: {:ok, state}

 @doc """
 GenServer.handle_call/3 callback
 """
 def handle_call(:dequeue, _from, [value|state]) do
  {:reply, value, state}
 end
 def handle_call(:dequeue, _from, []), do: {:reply, nil, []}

 def handle_call(:queue, _from, state), do: {:reply, state, state}

 @doc """
 GenServer.handle_cast/2 callback
 """
 def handle_cast({:enqueue, value}, state) do
  {:noreply, state ++ [value]}
 end

 ### Client API / Helper methods

 def start_link(state \\ []) do
  GenServer.start_link(__MODULE__, state, name: __MODULE__)
 end
 def queue, do: GenServer.call(__MODULE__, :queue)
 def enqueue(value), do: GenServer.cast(__MODULE__, {:enqueue, value})
 def dequeue, do: GenServer.call(__MODULE__, :dequeue)
end

Spróbujmy użyć naszej nowej funkcjonalności:

iex> SimpleQueue.start_link([1, 2, 3])
{:ok, #PID<0.100.0>}
iex> SimpleQueue.queue
[1, 2, 3]
iex> SimpleQueue.enqueue(20)
:ok
iex> SimpleQueue.queue
[1, 2, 3, 20]

Więcej informacji znajdziesz w oficjalnej dokumentacji GenServer.

GenEvent

Wiemy już jak z pomocą GenServer obsługiwać żądania synchroniczne i asynchroniczne. Czym jest GenEvent? GenEvent to generyczny manager zdarzeń, który po otrzymaniu informacji powiadamia zainteresowanych konsumentów. Posiada mechanizm do dynamicznego dodawania i usuwania obsługi konkretnych zdarzeń.

Obsługa zdarzeń

Najważniejszą funkcją zwrotną z jaką pracujemy w GenEvents, jest handle_event/2. Przyjmuje ona jako parametry zdarzenie i aktualny stan, a zwraca krotkę: {:ok, stan}.

By zademonstrować działanie, uruchomimy GenEvent z dwoma modułami obsługi zdarzeń. Pierwszy zapisze je do dziennika, a drugi utrwali je (czysto teoretycznie):

defmodule LoggerHandler do
 use GenEvent

 def handle_event({:msg, msg}, messages) do
  IO.puts "Logging new message: #{msg}"
  {:ok, [msg|messages]}
 end
end

defmodule PersistenceHandler do
 use GenEvent

 def handle_event({:msg, msg}, state) do
  IO.puts "Persisting log message: #{msg}"

  # Save message

  {:ok, state}
 end
end

Wywoływanie zdarzeń

Poza handle_event/2 GenEvents posiada też między innymi handle_call/2. Z jej pomocą możemy synchronicznie obsługiwać konkretne wiadomości.

Zaktualizujmy LoggerHandler dodając metodę do pobierania bieżącej wiadomości z logu:

defmodule LoggerHandler do
 use GenEvent

 def handle_event({:msg, msg}, messages) do
  IO.puts "Logging new message: #{msg}"
  {:ok, [msg|messages]}
 end

 def handle_call(:messages, messages) do
  {:ok, Enum.reverse(messages), messages}
 end
end

Użycie GenEvent

Mając nasze funkcje do obsługi zdarzeń, możemy przejść do innych istotnych funkcji GenEvent. Trzy najważniejsze z nich to: add_handler/3, notify/2 i call/4. Pozwalają one odpowiednio na dodawanie nowych funkcji obsługi zdarzeń, rozgłaszanie wiadomości i wywoływanie konkretnych funkcji do obsługi komunikatów przychodzących.

Zbierzmy wszytko razem i zobaczmy jak w praktyce to działa:

iex> {:ok, pid} = GenEvent.start_link([])
iex> GenEvent.add_handler(pid, LoggerHandler, [])
iex> GenEvent.add_handler(pid, PersistenceHandler, [])

iex> GenEvent.notify(pid, {:msg, "Hello World"})
Logging new message: Hello World
Persisting log message: Hello World

iex> GenEvent.call(pid, LoggerHandler, :messages)
["Hello World"]

W oficjalnej dokumentacji GenEvent znajduje się pełna lista funkcji zwrotnych, których możemy użyć.


Podziel się