Fork me on GitHub

Mnesia

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Mnesia to rozwiązanie „wagi ciężkiej” do zarządzania w czasie rzeczywistym rozproszonymi bazami danych.

Spis treści

Wstęp

Mnesia to system zarządzania bazą danych (ang. Database Management System – DBMS) dostarczany razem ze środowiskiem Erlanga, który możemy oczywiście wykorzystać w Elixirze. Mnesia ma relacyjno-obiektowy, hybrydowy model danych co czyni ją odpowiednim narzędziem do tworzenia rozproszonych aplikacji w dowolnej skali.

Kiedy używać

Kiedy powinniśmy użyć konkretnej technologi? To często bardzo kłopotliwe pytanie. Jeżeli odpowiedź na jedno z poniższych pytań brzmi „tak”, to znak, że warto zastanowić się nad użyciem Mnesii zamiast ETS lub DETS.

Schemat

Ponieważ Mnesia jest częścią Erlanga, a nie Elixira, to odwołujemy się do niej z użyciem dwukropka (patrz: Współpraca z Erlangiem):


iex> :mnesia.create_schema([node()])

# jeżeli jednak preferujesz Elixira...

iex> alias :mnesia, as: Mnesia
iex> Mnesia.create_schema([node()])

W tej lekcji skupimy się na pracy z API Mnesii. Mnesia.create_schema/1 tworzy nowy, pusty schemat i umieszcza go w liście węzłów. W naszym przypadku węzłem jest aktualna sesja IEx.

Węzły

Gdy uruchamiamy Mnesia.create_schema([node()]) poprzez IEx, powinniśmy zobaczyć folder [email protected], lub podobny, w aktualnym katalogu. Możesz się zastanawiać, co oznacza katalog [email protected], bo dotychczas się z nim nie spotkaliśmy. Zobaczmy zatem.

$ iex --help
Usage: iex [options] [.exs file] [data]

 -v        Prints version
 -e "command"   Evaluates the given command (*)
 -r "file"     Requires the given files/patterns (*)
 -S "script"     Finds and executes the given script
 -pr "file"    Requires the given files/patterns in parallel (*)
 -pa "path"    Prepends the given path to Erlang code path (*)
 -pz "path"    Appends the given path to Erlang code path (*)
 --app "app"    Start the given app and its dependencies (*)
 --erl "switches" Switches to be passed down to Erlang (*)
 --name "name"   Makes and assigns a name to the distributed node
 --sname "name"  Makes and assigns a short name to the distributed node
 --cookie "cookie" Sets a cookie for this distributed node
 --hidden     Makes a hidden node
 --werl      Uses Erlang's Windows shell GUI (Windows only)
 --detached    Starts the Erlang VM detached from console
 --remsh "name"  Connects to a node using a remote shell
 --dot-iex "path" Overrides default .iex.exs file and uses path instead;
          path can be empty, then no file will be loaded

** Options marked with (*) can be given more than once
** Options given after the .exs file or -- are passed down to the executed code
** Options can be passed to the VM using ELIXIR_ERL_OPTIONS or --erl

Kiedy wywołamy --help w IEx otrzymamy listę wszystkich możliwych opcji. Na liście są --name i --sname służące do konfigurowania informacji o węzłach. Węzeł to nic innego jak instancja maszyny wirtualnej Erlanga, która we własnym zakresie zarządza komunikacją, GC, zadaniami, pamięcią itd. Nazwa węzła [email protected] jest domyślną.

$ iex --name [email protected]

Erlang/OTP 18 [erts-7.2.1] [source] [64-bit] [smp:4:4] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false] [dtrace]

Interactive Elixir (1.4.0) - press Ctrl+C to exit (type h() ENTER for help)
iex([email protected])> Node.self
:"[email protected]"

Jak widzimy, uruchomiony przez nas węzeł nazywa się:"[email protected]". Jeżeli po raz kolejny wywołamy Mnesia.create_schema([node()]), to zobaczymy nowy folder o nazwie [email protected]. Dzieje się to z prostej przyczyny. Węzły w Erlangu są używane do komunikacji pomiędzy maszynami wirtualnymi i współdzielenia (rozpraszania) informacji i zasobów. komunikacja ta nie jest ograniczona do jednej maszyny fizycznej (systemu operacyjnego), ale można komunikować się przez LAN lub internet.

Uruchamianie Mnesii

Mamy już podstawową wiedzę i jesteśmy na dobrej drodze do uruchomienia bazy danych, uruchommy zatem Mnesia DBMS za pomocą polecenia Mnesia.start/0.

iex> alias :mnesia, as: Mnesia
iex> Mnesia.create_schema([node()])
:ok
iex> Mnesia.start()
:ok

Musimy pamiętać, że jak pracujemy z systemem rozproszonym na dwóch lub więcej węzłach, to funkcja Mnesia.start/1 musi byc wywołana na każdym z nich.

Tworzenie tabel

Do tworzenia tabel w naszej bazie służy funkcja Mnesia.create_table/2. Poniżej tworzymy tabelę Person i przekazujemy listę asocjacyjną opisującą jej schemat.

iex> Mnesia.create_table(Person, [attributes: [:id, :name, :job]])
{:atomic, :ok}

Kolumny definiujemy za pomocą atomów :id, :name i :job. Kiedy wywołamy Mnesia.create_table/2, otrzymamy jedną z poniższych odpowiedzi:

W szczególności, jeżeli tabela, to funkcja jako przyczynę zwróci {:already_exists, table}. Przykładowo, jeżeli spróbujemy powtórnie utworzyć tabelę, otrzymamy:

iex> Mnesia.create_table(Person, [attributes: [:id, :name, :job]])
{:aborted, {:already_exists, Person}}

„Niekoszerne” podejście

Na początek rzućmy okiem na „niekoszerne” podejście do odczytu i zapisu danych do tabel. Zasadniczo powinno być ono unikane, ponieważ nie gwarantuje sukcesu operacji, ale pomoże nam w nauce i zapewni komfort w pracy z Mnesią. Dodajmy trochę danych do tabeli Person.

iex> Mnesia.dirty_write({Person, 1, "Seymour Skinner", "Principal"})
:ok

iex> Mnesia.dirty_write({Person, 2, "Homer Simpson", "Safety Inspector"})
:ok

iex> Mnesia.dirty_write({Person, 3, "Moe Szyslak", "Bartender"})
:ok

…i odczytajmy je z użyciem Mnesia.dirty_read/1:

iex> Mnesia.dirty_read({Person, 1})
[{Person, 1, "Seymour Skinner", "Principal"}]

iex> Mnesia.dirty_read({Person, 2})
[{Person, 2, "Homer Simpson", "Safety Inspector"}]

iex> Mnesia.dirty_read({Person, 3})
[{Person, 3, "Moe Szyslak", "Bartender"}]

iex> Mnesia.dirty_read({Person, 4})
[]

Jeżeli spróbujemy pobrać nieistniejący rekord, Mnesia zwróci pustą listę.

Transakcje

Tradycyjnie używamy transakcji do odizolowania odczytów i zapisów do bazy. Transakcje są bardzo istotnym elementem przy projektowaniu odpornych na błędy i silnie rozproszonych systemów. Dla Mnesii transakcja jest mechanizmem pozwalającym na uruchomienie wielu operacji na danych w ramach jednego bloku funkcyjnego. Najpierw stwórzmy anonimową funkcję, w tym przypadku data_to_write i przekażmy ją do Mnesia.transaction.

iex> data_to_write = fn ->
...>  Mnesia.write({Person, 4, "Marge Simpson", "home maker"})
...>  Mnesia.write({Person, 5, "Hans Moleman", "unknown"})
...>  Mnesia.write({Person, 6, "Monty Burns", "Businessman"})
...>  Mnesia.write({Person, 7, "Waylon Smithers", "Executive assistant"})
...> end
#Function<20.54118792/0 in :erl_eval.expr/5>

iex> Mnesia.transaction(data_to_write)
{:atomic, :ok}

Bazując na informacji zwrotnej, możemy z satysfakcją stwierdzić, że zapisaliśmy dane do tabeli Person. Teraz użyjmy transakcji do odczytu danych. W tym celu użyjemy Mnesia.read/1, ale tak jak poprzednio w anonimowej funkcji.

iex> data_to_read = fn ->
...>  Mnesia.read({Person, 6})
...> end
#Function<20.54118792/0 in :erl_eval.expr/5>

iex> Mnesia.transaction(data_to_read)
{:atomic, [{Person, 6, "Monty Burns", "Businessman"}]}

Warto zwrócić uwagę, że jak chcemy zaktualizować rekord, wystarczy wywołać funkcję Mnesia.write/1 przekazując klucz do istniejącego rekordu. Przykładowo, jeżeli chcemy zaktualizować rekord Hansa, wystarczy wywołać:

iex> Mnesia.transaction(
...>  fn ->
...>   Mnesia.write({Person, 5, "Hans Moleman", "Ex-Mayor"})
...>  end)

Indeksy

Mnesia pozwala na tworzenie indeksów dla kolumn, które nie są częścią klucza i tworzenie zapytań na podstawie tych indeksów. Dodajmy zatem indeks do kolumny :job w tabeli Person:

iex> Mnesia.add_table_index(Person, :job)
{:atomic, :ok}

Rezultat tej operacji ma strukturę podobną do Mnesia.create_table/2:

I podobnie jak w przypadku tworzenia tabeli, próba ponownego stworzenia indeksu spowoduje błąd {:already_exists, table, attribute_index}:

iex> Mnesia.add_table_index(Person, :job)
{:aborted, {:already_exists, Person, 4}}

Jak już indeks zostanie stworzony, możemy odpytać dane bazując na nowym indeksie:

iex> Mnesia.transaction(
...>  fn ->
...>   Mnesia.index_read(Person, "Principal", :job)
...>  end
...> )
{:atomic, [{Person, 1, "Seymour Skinner", "Principal"}]}

Dopasowania i wyszukiwanie

Mnesia pozwala na tworzenie złożonych zapytań za pomocą dopasowań i definiowanych ad-hoc funkcji wyszukujących.

Funkcja Mnesia.match_object/1 zwraca wszystkie rekordy pasujące do podanego wzorca. Jeżeli jakakolwiek kolumna w tabeli posiada indeks, możemy go wykorzystać do stworzenia bardziej efektywnego zapytania. Dodatkowo specjalny atom :_ służy do określenia, które kolumny nie powinny być brane pod uwagę w czasie dopasowania.

iex> Mnesia.transaction(
...>  fn ->
...>   Mnesia.match_object({Person, :_, "Marge Simpson", :_})
...>  end
...> )
{:atomic, [{Person, 4, "Marge Simpson", "home maker"}]}

Funkcja Mnesia.select/2 pozwala na stworzenie zapytania z użyciem dowolnej funkcji istniejącej w Elixirze (oczywiście można użyć funkcji z Erlanga). Przyjrzyjmy się przykładowemu zapytaniu, które wyszuka rekordy, których klucz jest większy niż 3:

iex> Mnesia.transaction(
...>  fn ->
...>   Mnesia.select(Person, [{{Person, :"$1", :"$2", :"$3"}, [{:>, :"$1", 3}], [:"$$"]}])
...>  end
...> )
{:atomic, [[7, "Waylon Smithers", "Executive assistant"], [4, "Marge Simpson", "home maker"], [6, "Monty Burns", "Businessman"], [5, "Hans Moleman", "unknown"]]}

Rozłóżmy ten kod na elementy pierwsze. Pierwszym parametrem jest nazwa tabeli, Person, drugim trójka {match, [guard], [result]}:

Więcej informacji, w języku angielskim, znajdziesz w dokumentacji Erlang Mnesia do funkcji select/2.

Dane początkowe i migracja danych

W każdej trakcie życia każdej aplikacji nadchodzi moment, gdy musimy zaktualizować model przechowywanych danych. Przykładowo, tworząc drugą wersję naszej aplikacji, chcemy dodać kolumnę :age do naszej tabeli Person. Nie możemy raz jeszcze utworzyć tabeli Person, ale możemy ją transformować. W tym celu musimy wiedzieć jakie transformacje możemy zastosować przy tworzeniu tabeli. Możemy użyć funkcji Mnesia.table_info/2 by otrzymać informację o aktualnej strukturze tabeli, a następnie funkcji Mnesia.transform_table/3 by dokonać transformacji tabeli.

Kod będzie działał zgodnie z poniższym algorytmem:

Funkcja Mnesia.transform_table/3 jako argumenty przyjmuje nazwę tabeli, funkcję transformującą pomiędzy starym a nowym formatem danych, oraz listę nowych kolumn.

iex> case Mnesia.create_table(Person, [attributes: [:id, :name, :job, :age]]) do
...>  {:atomic, :ok} ->
...>   Mnesia.add_table_index(Person, :job)
...>   Mnesia.add_table_index(Person, :age)
...>  {:aborted, {:already_exists, Person}} ->
...>   case Mnesia.table_info(Person, :attributes) do
...>    [:id, :name, :job] ->
...>     Mnesia.transform_table(
...>      Person,
...>      fn ({Person, id, name, job}) ->
...>       {Person, id, name, job, 21}
...>      end,
...>      [:id, :name, :job, :age]
...>      )
...>     Mnesia.add_table_index(Person, :age)
...>    [:id, :name, :job, :age] ->
...>     :ok
...>    other ->
...>     {:error, other}
...>   end
...> end

Podziel się