Fork me on GitHub

Comprehensions

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

List comprehensions (komprehenžny?) sú syntaktickým zjednodušením cyklovania nad dátovými štruktúrami typu enumerable (kolekciami ako zoznamy a podobne). V tento lekcii sa naučíme, ako ich používať na iterovanie a generovanie.

Obsah

Základy

Častým použitím komprehenžnov je stručnejší zápis iterovania nad Enum a Stream. Pozrime sa na jednoduchý príklad:

iex> zoznam = [1, 2, 3, 4, 5]
iex> for x <- zoznam, do: x*x
[1, 4, 9, 16, 25]

Vidíme, že je použité kľúčové slovo for nasledované generátorom. Čo je generátor? Je to výraz, ktorý generuje vždy ďalší prvok pre každú novú iteráciu. V našom príklade to je x <- [1, 2, 3, 4, 5].

Samozrejme, komprehenžny nie sú limitované na zoznamy, môžeme ich použiť na ľubovoľnú štruktúru typu enumerable:

# kľúčované zoznamy
iex> for {_key, val} <- [one: 1, two: 2, three: 3], do: val
[1, 2, 3]

# Mapy
iex> for {k, v} <- %{"a" => "A", "b" => "B"}, do: {k, v}
[{"a", "A"}, {"b", "B"}]

# Reťazce
iex> for <<c <- "hello">>, do: <<c>>
["h", "e", "l", "l", "o"]

Ako ste si mohli všimnúť, generátory používajú pattern matching na priraďovanie hodnoty do premennej na ľavej strane. Ak sa nenájde zhoda (match), hodnota je ignorovaná a iterácia sa preskočí:

iex> for {:ok, val} <- [ok: "Hello", error: "Unknown", ok: "World"], do: val
["Hello", "World"]

Môžeme dokonca použiť viacero generátorov - funguje to podobne, ako vnorené cykly:

iex> zoznam = [1, 2, 3, 4]
iex> for n <- zoznam, pocet <- 1..n do
...>   String.duplicate("*", pocet)
...> end
["*", "*", "**", "*", "**", "***", "*", "**", "***", "****"]

Na lepšiu ilustráciu použime funkciu IO.puts na zobrazenie oboch vygenerovaných hodnôt:

iex> for n <- zoznam, pocet <- 1..n, do: IO.puts "#{n} - #{pocet}"
1 - 1
2 - 1
2 - 2
3 - 1
3 - 2
3 - 3
4 - 1
4 - 2
4 - 3
4 - 4

Pozor: komprehenžny sú stále len syntaktickým cukrom a mali by sme ich použitie vždy dobre zvážiť.

Filtre

Filtre môžeme brať ako guard výrazy pre komprehenžny. Keď filtrovací výraz vráti pre niektorú hodnotu false alebo nil, bude daná hodnota ignorovaná a v do bloku preskočená.

V nasledujúcom príklade budeme ignorovať všetky nepárne čísla (využijeme funkciu is_even z modulu Integer):

import Integer
iex> for x <- 1..10, is_even(x), do: x
[2, 4, 6, 8, 10]

Aj filtrov môžeme použiť niekoľko naraz - napríklad takto by sme preskočili všetky hodnoty, ktoré nie sú párne a zároveň násobkom čísla 3:

iex> for x <- 1..100,
...>   is_even(x),
...>   rem(x, 3) == 0, do: x
[6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96]

Použitie :into

Čo ak chceme, aby výsledkom komprehenžnu bolo niečo iné ako zoznam? Použijeme parameter :into! Tento parameter akceptuje ľubovoľnú štruktúru, ktorá implementuje protokol Collectable.

Skúsme takto zmeniť keyword list na mapu:

iex> for {k, v} <- [one: 1, two: 2, three: 3], into: %{}, do: {k, v}
%{one: 1, three: 3, two: 2}

Keďže bitstringy sú typu enumerable, môžeme ich pomocou komprehenžny s parametrom :into zmeniť na normálne reťazce:

iex> for c <- [72, 101, 108, 108, 111], into: "", do: <<c>>
"Hello"

To je všetko! Komprehenžny sú jednoduchým a stručným spôsobom, ako iterovať cez kolekcie.Zdieľaj túto stránku