Fork me on GitHub

Mix

Než sa pustíme do hlbokých vôd, je treba sa pozrieť na nástroj mix. Ak poznáte Ruby, mix vám bude propomínať kombináciu nástrojov Bundler, RubyGems a Rake. Je kľúčovou súčasťou každého elixirového projektu a v tejto lekcii si ukážeme niekoľko jeho najdôležitejších funkcií. Vyčerpávajúci zoznam všetkých jeho možností získate príkazom mix help.

Doteraz sme pracovali len s interaktívnym príkazovým riadkom iex, ktorý však má svoje limity. Pri každom skutočnom projekte potrebujeme svoj kód rozdeliť do samostatných súborov v rôznych adresároch podľa ich významu. Mix nám s tým pomôže.

Obsah

Nový projekt

Pripravení na vytvorenie prvého elixirového projektu? Stačí spustiť mix new a mix nám vygeneruje kompletnú adresárovú štruktúru projektu spolu so základnými súbormi potrebnými pre rozbeh aplikácie:

$ mix new example

Z výstupu príkazu vidno, že boli vytvorené všetky štandardné adresáre a súbory:

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating config
* creating config/config.exs
* creating lib
* creating lib/example.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/example_test.exs

V tejto lekcii sa zameriame hlavne na súbor mix.exs. V ňom sa nachádza konfigurácia nášho projektu, jeho závislostí, verzií a prostredí pre beh. Po otvorení súboru v editore uvidíme niečo takéto (komentáre v kóde vynechávame v záujme stručnosti):

defmodule Example.Mixfile do
 use Mix.Project

 def project do
  [app: :example,
   version: "0.0.1",
   elixir: "~> 1.0",
   build_embedded: Mix.env == :prod,
   start_permanent: Mix.env == :prod,
   deps: deps]
 end

 def application do
  [applications: [:logger]]
 end

 defp deps do
  []
 end
end

V sekcii project definujeme meno projektu (app), špecifikujeme jeho verziu (version), použitú verziu jazyka Elixir (elixir) a nakoniec závislosti (deps).

Sekcia application slúži na špecifikovanie aplikácii (menších častí projektu, napríklad webserver, logger, databázový pool a podobne), ktoré náš projekt spúšťa a sú potrebné pre jeho beh.

Kompilácia

Mix je natoľko inteligentný, že dokáže sám zistiť, že sme niečo zmenili a treba to prekompilovať, no občas sa stane, že potrebujeme ručne skompilovať celý projekt. Vtedy stačí v kmeňovom adresári projektu spustiť príkaz mix compile:

$ mix compile

V našom projekte zatiaľ skoro nič nie je, takže kompilácia by mala prebehnúť rýchlo a bez problémov:

Compiled lib/example.ex
Generated example app

Pri prvej kompilácii vytvorí mix v projekte adresár _build, do ktorého uloží všetok skompilovaný kód. Keď sa do tohto adresára pozrieme, zbadáme našu skompilovanú aplikáciu: example.app.

Interaktívny režim

Niekedy by sa nám hodilo spustiť interaktívny príkazový riadok iex v kontexte nášho projektu. Našťastie, mix to umožňuje jednoduchým vytvorením iex session:

$ iex -S mix

Takto povieme iex-u, aby pri svojom spustení rešpektoval všetko, čo je uvedené v súbore mix.exs, tzn. natiahol závislosti, pripravil naše vlastné moduly, nastavil behové prostredie a podobne. Môžeme tak priamo z konzoly pracovať s našou bežiacou aplikáciou.

Závislosti

Náš projekt môže využívať rôzne externé balíčky - v tom prípade je nutné ich niekde explicitne zadefinovať, aby ich mix vedel stiahnuť a pridať do projektu.

V súbore mix.exs je definovaná funkcia deps, ktorá vracia zoznam balíčkov, na ktorých je projekt závislý. Prvkami tohto zoznamu sú tuple, ktoré obsahujú vždy meno balíčka (atom), jeho verziu (reťazec) a voliteľne aj pomocné parametre. Ak teda chceme pridať do projektu balíček, stačí pridať tuple do zoznamu, ktorý táto funkcia vracia.

Pozrime sa na ukážku z nejakého projektu so závislosťami, napríklad phoenix_slim:

def deps do
 [{:phoenix, "~> 1.1 or ~> 1.2"},
  {:phoenix_html, "~> 2.3"},
  {:cowboy, "~> 1.0", only: [:dev, :test]},
  {:slime, "~> 0.14"}]
end

Ako ste si zrejme domysleli, balíček cowboy je nutný len pri vývoji (development a testovaní (test), v ostrej prevádzke (production) ho nepotrebujeme.

Po pridaní závislostí do deps nám zostáva už len povedať mixu, aby ich stiahol (v Ruby tomu zodpovedá príkaz bundle install):

$ mix deps.get

To je všetko! Definovali a stiahli sme závislosti nášho projektu.

Prostredia

Mix, rovnako, ako Bundler, podporuje rôzne behové prostredia. Tri základné prostredia, s ktorými projekt ráta hneď po svojom vygenerovaní, sú:

V kóde zistíme aktívne prostredie funkciou Mix.env.

Behové prostredie môžeme nastaviť pomocou premennej operačného systému MIX_ENV, napríklad:

$ MIX_ENV=prod mix compile

Zdieľaj túto stránku