Fork me on GitHub

Reťazce

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Reťazce, charlisty, grafémy a codepointy

Obsah

Reťazce

Reťazce v Elixire nie sú nič iné, než sekvencie bajtov. Pozrime sa na príklad:

iex> string = <<104,101,108,108,111>>
"hello"

POZNÁMKA: Použitím syntaxe « » hovoríme kompilátoru, že elementy vo vnútri sú bajty.

Charlisty

Doslova: zoznamy znakov. Reťazce sú v Elixire interne reprezentované sekvenciami bajtov, nie poľami znakov ako v iných jazykoch. Elixir má však aj aj typ char list (zoznam znakov). Kým reťazce sú uzavreté v dvojitých úvodzovkách, charlisty sú uzavreté v úvodzovkách jednoduchých.

Aký je medzi nimi rozdiel? Každá hodnota v charliste je ASCII hodnotou daného znaku. Príklad:

iex> char_list = 'hello'
'hello'

iex> [hd|tl] = char_list
'hello'

iex> {hd, tl}
{104, 'ello'}

iex> Enum.reduce(char_list, "", fn char, acc -> acc <> to_string(char) <> "," end)
"104,101,108,108,111,"

Pri programovaní v Elixire zvyčajne používame reťazce, nie charlisty. Podpora charlistov je v Elixire hlavne kvôli niektorým Erlangovým modulom, ktoré ju vyžadujú.

Grafémy a codepointy

Codepointy sú unicode znaky reprezentované jedným alebo viacerými bajtami, v závislosti od kódovania. Znaky mimo rozsahu ASCII sú vždy reprezentované minimálne dvoma bajtmi. Napríklad znaky abecedy s diakritikou (á, ñ, è, …) bývajú kódované dvoma bajtami, znaky ázijských jazykov (napr. čínske znaky) dokonca troma až štyrmi bajtmi. Graféma pozostáva z viacerých codepointov, ktoré sú však vo výsledku vykreslené ako jediný znak.

Modul String poskytuje dve metódy, ktorými ich vieme získať: graphemes/1 a codepoints/1. Ukážme si použitie:

iex> string = "\u0061\u0301"
"á"

iex> String.codepoints string
["a", "́"]

iex> String.graphemes string
["á"]

Funkcie pre prácu s reťazcami

Ukážme si niektoré z najdôležitejších fukcií z modulu String. Ich kompletný zoznam aj s príkladmi použitia nájdete v oficiálnej dokumentácii modulu String.

length/1

Vráti počet grafém v reťazci.

iex> String.length "Čučoriedka"
10

replace/3

Vráti nový reťazec, ktorý vznike nahradením sekvencie (vzoru) v pôvodnom reťazci inou sekvenciou.

iex> String.replace("Hello", "e", "a")
"Hallo"

duplicate/2

Vráti nový reťazec, ktorý vznikne n-násobným zopakovaním pôvodného reťazca.

iex> String.duplicate("Oh my ", 3)
"Oh my Oh my Oh my "

split/2

Vráti zoznam reťazcov, ktorý vznikne rozdelením pôvodného reťazca podľa danej sekvencie.

iex> String.split("Hello World", " ")
["Hello", "World"]

Cvičenia

Prejdime si jednoduché cvičenia, aby sme ukázali, že sú nám reťazce jasné!

Anagramy

Reťazce A a B považujeme za anagramy, ak existuje spôsob, ako poprehadzovaním znakov v A dostaneme B (a naopak). Napríklad:

Takže, ako v Elixire zistíme, či sú dva reťazce anagramami? Najjednoduchším riešením je jednoducho abecedne zoradiť grafémy každého reťazca a následne oba utriedené zoznamy porovnať. Vyskúšajme to:

defmodule Anagram do
 def anagrams?(a, b) when is_binary(a) and is_binary(b) do
  sort_string(a) == sort_string(b)
 end

 def sort_string(string) do
  string
  |> String.downcase
  |> String.graphemes
  |> Enum.sort
 end
end

Najprv sa pozrime na funkciu anagrams?/2. Hneď v hlavičke kontrolujeme, či sú prijaté hodnoty argumentov binary (sekvencie bajtov) - takto v Elixire zisťujeme, či je hodnota reťazec. V tele funkcie voláme pre každý z argumentov funkciu sort_string?/1, ktorá reťazec konvertuje na malé písmená (lowercase), potom z neho spraví zoznam grafém a ten utriedi podľa abecedy. Oba takto získané zoznamy nakoniec porovnáme. Jednoduché, však?

Pozrime sa na výstup v iex:

iex> Anagram.anagrams?("Hello", "ohell")
true

iex> Anagram.anagrams?("María", "íMara")
true

iex> Anagram.anagrams?(3, 5)
** (FunctionClauseError) no function clause matching in Anagram.anagrams?/2
  iex:2: Anagram.anagrams?(3, 5)

Ako môžeme vidieť, posledné volanie funkcie anagrams? vrátilo FunctionClauseError. Tento nám hovorí, že v našom module neexistuje funkcia s menom anagrams?, ktorá by príjmala dva ne-binárne (ne-reťazcové) argumenty. A to je správne, pretože sme chceli pracovať len s dvoma reťazcami, ničím iným.Zdieľaj túto stránku