Fork me on GitHub

Testovanie

Testovanie je dôležitou súčasťou vývoja softvéru. V tejto lekcii sa pozrieme na to, ako testovať náš elixirový kód pomocou knižnice ExUnit a na testovacie best practices.

Obsah

ExUnit

Elixir má zabudovaný testovací framework ExUnit, ktorý obsahuje všetko, čo potrebujeme na dôkladné otestovanie nášho kódu. Než s ním začneme, je dôležité spomenúť, že ExUnit testy sa implementujú ako elixirové skripty, takže pre súbory s testami musíme použiť príponu .exs. Pred spustením testov ešte musíme naštartovať samotný ExUnit. Bežne sa to robí v súbore test/test_helper.exs.

Keď sme si v minulej lekcii vygenerovali nový projekt, mix nám vygeneroval rovno aj jednoduché základné testy v súbore test/example_test.exs.

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 test "the truth" do
  assert 1 + 1 == 2
 end
end

Kompletnú sadu testov nášho projektu môžeme spustiť príkazom mix test. Keď to urobíme v našom vygenerovanom projekte, mali by sme dostať niečo takéto:

Finished in 0.03 seconds (0.02s on load, 0.01s on tests)
1 tests, 0 failures

assert

Každý kto sa už niekedy stretol s automatickými testami softvéru, určite pozná príkaz assert (v niektorých testovacích frameworkoch should, či expect). Toto makro testuje, či sa daný výraz vyhodnotí ako true. Ak nie, vyhodí chybu a test zlyhá. Pozrime sa na príklad takéhoto zlyhania - upravme náš test a spustime ho príkazom mix test:

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 test "pravda" do
  assert 1 + 1 == 3
 end
end

Tentoraz by sme mali vidieť celkom odlišný výstup:

 1) test pravda (ExampleTest)
   test/example_test.exs:5
   Assertion with == failed
   code: 1 + 1 == 3
   lhs: 2
   rhs: 3
   stacktrace:
    test/example_test.exs:6

......

Finished in 0.03 seconds (0.02s on load, 0.01s on tests)
1 tests, 1 failures

ExUnit nám povie úplne presne, kde (na ktorom asserte) testy zlyhali, aká bola očakávaná hodnota a aká bola skutočná hodnota.

refute

Opakom príkazu assert je príkaz refute. Použijeme ho v prípade, že chceme testovať, či sa daný výraz vyhodnotí ako false.

assert_raise

Niekedy potrebujeme testovať, že kód vyhodí chybu (prípadne konkrétny typ chyby) - na to sa nám hodí príkaz assert_raise. Príklad použitia je v lekcii o knižnici Plug.

Setup

Niekedy potrebujeme pred samotnými testami vykonať nejaké pomocné činnosti. S tým nám pomôžu makrá setup a setup_all. Blok kódu v makre setup sa vykoná pred každým jednotlivým testom, blok v makre setup_all sa vykoná len raz - na začiatku pred spustením prvého testu. ba bloky by mali vrátiť tuple v tvare {:ok. stav}, pričom stav bude dostupný v jednotlivých testoch.

Ako príklad si do nášho súboru s testami doplníme blok setup_all:

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 setup_all do
  {:ok, number: 2}
 end

 test "pravda", state do
  assert 1 + 1 == state[:number]
 end
end

Mockovanie

Niektoré testovacie framoworky využívajú techniku mockovania, čiže podsúvania atráp roznych objektov a funkcií testovanému kódu. Elixir sa však tomuto vyhýba a vývojárov od nej odradzuje. Ak vo svojom kóde dodrživate zásady dobrého funkcionálneho návrhu, mockovanie nikdy potrebovať nebudete, pretože svoje moduly a funkcie budete môcť jednoducho testovať na individuálnej úrovni.

Odolajte pokušeniu.


Zdieľaj túto stránku