การจับคู่รูปแบบ (Pattern Matching)

Pattern Matching เป็นส่วนที่ทรงพลังมากส่วนนึงของ Elixir นั้นทำให้เราสามารถเปรียบเทียบค่า, โครงสร้างข้อมูล หรือแม้แต่ function ได้ ในบทนี้เราจะมาดูกันว่า Pattern Matching มันใช้งานอย่างไร

Table of Contents

Match Operator

ใน Elixir เครื่องหมาย = จริง ๆ แล้วมันคือ เครื่องหมายการจับคู่ (match operator) เปรียบได้กับเครื่องหมาย “เท่ากับ” ในพีชคณิต การใช้เครื่องหมาย = จะทำให้ expression นั้น ๆ กลายเป็นสมการ และทำให้ Elixir ทำการจับคู่ค่าฝ่ังซ้ายกับค่าฝั่งขวาทันที ถ้าสำเร็จ มันก็จะคืนค่าของสมการนั้นออกมา แต่ถ้าไม่สำเร็จ มันก็จะคืนค่าเออเรอร์ออกมาแทน เราลองมาดูตัวอย่างกัน:

iex> x = 1
1

คราวนี้ลองทำการจับคู่ดู

iex> 1 = x
1
iex> 2 = x
** (MatchError) no match of right hand side value: 1

ลองจับคู่กับ collection ที่เราเพิ่งเรียนมา

# Lists
iex> list = [1, 2, 3]
[1, 2, 3]
iex> [1, 2, 3] = list
[1, 2, 3]
iex> [] = list
** (MatchError) no match of right hand side value: [1, 2, 3]

iex> [1 | tail] = list
[1, 2, 3]
iex> tail
[2, 3]
iex> [2 | _] = list
** (MatchError) no match of right hand side value: [1, 2, 3]

# Tuples
iex> {:ok, value} = {:ok, "Successful!"}
{:ok, "Successful!"}
iex> value
"Successful!"
iex> {:ok, value} = {:error}
** (MatchError) no match of right hand side value: {:error}

Pin Operator

match operator ใช้สำหรับการกำหนดค่าให้กับตัวแปรฝั่งซ้าย ในบางสถานการณ์เราอาจจะไม่ต้องการให้ตัวแปร rebind กับค่าใหม่ ซึ่งสามารถทำได้ด้วย pin operator ^

เมื่อเรา pin ตัวแปร นั่นหมายความว่าเราจะ match ค่าที่มีอยู่แล้วแทนที่จะผูกค่าใหม่ให้กับมัน มาดูตัวอย่างกันดีกว่า

iex> x = 1
1
iex> ^x = 2
** (MatchError) no match of right hand side value: 2
iex> {x, ^x} = {2, 1}
{2, 1}
iex> x
2

Elixir 1.2 ได้รองรับการใช้เครื่องหมายการปักหมุดใน map keys และ function:

iex> key = "hello"
"hello"
iex> %{^key => value} = %{"hello" => "world"}
%{"hello" => "world"}
iex> value
"world"
iex> %{^key => value} = %{:hello => "world"}
** (MatchError) no match of right hand side value: %{hello: "world"}

ตัวอย่างการปักหมุดใน function:

iex> greeting = "Hello"
"Hello"
iex> greet = fn
...>   (^greeting, name) -> "Hi #{name}"
...>   (greeting, name) -> "#{greeting}, #{name}"
...> end
#Function<12.54118792/2 in :erl_eval.expr/5>
iex> greet.("Hello", "Sean")
"Hi Sean"
iex> greet.("Mornin'", "Sean")
"Mornin', Sean"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!