Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Контролни структури

В този урок ще разгледаме какви контролни структури са достъпни за нас в Elixir.

Table of Contents

if и unless

Най-вероятно сте срещали if/2 преди, а ако сте ползвали Ruby сте запознати с unless/2. При Elixir те работят по същия начин, но са дефинирани като макроси, а не конструкции на езика; Може да намерите тяхната имплементация в Kernel module.

Трябва да се отбележи, че в Elixir единствените неверни стойности са nil и булевото false.

iex> if String.valid?("Hello") do
...>  "Valid string!"
...> else
...>  "Invalid string."
...> end
"Valid string!"

iex> if "a string value" do
...>  "Truthy"
...> end
"Truthy"

Използването на unless/2 е като if/2, само че работи върху невярното:

iex> unless is_integer("hello") do
...>  "Not an Int"
...> end
"Not an Int"

case

Ако е необходимо да се съпоставя върху няколко образеца, може да използваме case:

iex> case {:ok, "Hello World"} do
...>  {:ok, result} -> result
...>  {:error} -> "Uh oh!"
...>  _ -> "Catch all"
...> end
"Hello World"

Променливата _ е важна добавка в условията на case. Без нея при ненамиране на съпоставка ще се генерира грешка:

iex> case :even do
...>  :odd -> "Odd"
...> end
** (CaseClauseError) no case clause matching: :even

iex> case :even do
...>  :odd -> "Odd"
...>  _ -> "Not Odd"
...> end
"Not Odd"

Гледайте на _ като на else, който ще се съпостави с “всичко друго”. Понеже case разчита на patern matching, всички правила и рестрикции са валидни. Ако възнамерявате да съпоставяте срещу съществуващи променливи, трябва да използвате оператора ^:

iex> pie = 3.14
3.14
iex> case "cherry pie" do
...>  ^pie -> "Not so tasty"
...>  pie -> "I bet #{pie} is tasty"
...> end
"I bet cherry pie is tasty"

Друго добро свойство на case е неговата поддръжка за предпазващи клаузи:

Този пример е директно от официалното ръководство на Elixir Начални стъпки.

iex> case {1, 2, 3} do
...>  {1, x, 3} when x > 0 ->
...>   "Will match"
...>  _ ->
...>   "Won't match"
...> end
"Will match"

Проветеве официалната документация за Допустими изрази в предпазващи клаузи.

cond

Когато трябва да съпоставяме условия, а не стойности, може да се обърнем към cond; това е сходно с else if или elsif от други езици:

Този пример е директно от официалното ръководство на Elixir Начални стъпки.

iex> cond do
...>  2 + 2 == 5 ->
...>   "This will not be true"
...>  2 * 2 == 3 ->
...>   "Nor this"
...>  1 + 1 == 2 ->
...>   "But this will"
...> end
"But this will"

Както при case, cond ще генерира грешка, ако няма съпоставка. За да се справим с това, може да дефинираме условия и да го устойностим като true:

iex> cond do
...>  7 + 1 == 0 -> "Incorrect"
...>  true -> "Catch all"
...> end
"Catch all"

with

Специалната форма with е полезна, когато бихте използвали внедрени case клаузи или при ситуации, които трудно могат да бъдат обвързани. Изразът with е съставен от ключовата дума, генератори и на последно място израз.

Ще дискутираме генераторите повече в урока за обхващане на списъци (List Comprehensions), но засега имаме нужда само да знаем, че те използват съпоставка с образец, за да сравнят дясната страна откъм <- към лявата.

Ще започнем с прост пример с with и след това ще разгледаме още няколко:

iex> user = %{first: "Sean", last: "Callan"}
%{first: "Sean", last: "Callan"}
iex> with {:ok, first} <- Map.fetch(user, :first),
...>   {:ok, last} <- Map.fetch(user, :last),
...>   do: last <> ", " <> first
"Callan, Sean"

В случай, че израз не може да бъде съпоставен, несъпоставената част ще бъде върната обратно:

iex> user = %{first: "doomspork"}
%{first: "doomspork"}
iex> with {:ok, first} <- Map.fetch(user, :first),
...>   {:ok, last} <- Map.fetch(user, :last),
...>   do: last <> ", " <> first
:error

Нека сега разгледаме по-голям пример без with и след това да опитаме да го пренапишем:

case Repo.insert(changeset) do
 {:ok, user} ->
  case Guardian.encode_and_sign(user, :token, claims) do
   {:ok, jwt, full_claims} ->
    important_stuff(jwt, full_claims)

   error ->
    error
  end

 error ->
  error
end

Когато използваме with разполагаме с код, който е лесен за разбиране и съдържа по-малко редове:

with {:ok, user} <- Repo.insert(changeset),
   {:ok, jwt, full_claims} <- Guardian.encode_and_sign(user, :token, claims),
   do: important_stuff(jwt, full_claims)
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!