Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Riadiace štruktúry

V tejto lekcii sa pozrieme na riadiace štruktúry, ktoré máme k dispozícii v Elixire.

Table of Contents

if a unless

Na funkciu if/2 ste už pravdepodobne narazili a ak ste pracovali s Ruby, poznáte aj unless/2. V Elixire fungujú úplne rovnako, no sú implementované ako makrá, nie sú to skutočné jazykové konštrukty. Ich implementáciu si môžete pozrieť v dokumentácii modulu Kernel.

Len pre pripomenutie: je dôležité si uvedomiť, že jediné hodnoty, ktoré Elixir vyhodnotí ako false (v angličtine sa používa výraz falsey), sú hodnoty nil a false.

iex> if String.valid?("Hello") do
...>  "Valid string!"
...> else
...>  "Invalid string."
...> end
"Valid string!"

iex> if "a string value" do
...>  "Truthy"
...> end
"Truthy"

Použitie unless/2 je analogické k if/2 - pracuje opačne, t.j. ako if not:

iex> unless is_integer("hello") do
...>  "Not an Int"
...> end
"Not an Int"

case

Ak potrebujeme hodnotu porovnať s viacerými možnosťami (vzormi), môžeme použiť case/2:

iex> case {:ok, "Hello World"} do
...>  {:ok, result} -> result
...>  {:error} -> "Uh oh!"
...>  _ -> "Catch all"
...> end
"Hello World"

Špeciálna premenná _ má v case/2 význam žolíka, teda matchne čokoľvek. Používa sa podobne, ako else alebo default vetva v iných jazykoch. Bez nej nám case/2 vyhodí chybu, ak sa mu nepodarí matchnúť hodnotu do niektorej zo svojich vetiev:

iex> case :even do
...>  :odd -> "Odd"
...> end
** (CaseClauseError) no case clause matching: :even

iex> case :even do
...>  :odd -> "Odd"
...>  _ -> "Not Odd"
...> end
"Not Odd"

Keďže výraz case/2 je založený na pattern matchingu, platia preň všetky jeho pravidlá a obmedzenia. Ak chceme matchovať oproti existujúcim premenným (t.j. nepriraďovať do nich), musíme použiť operátor pin (^/1):

iex> pie = 3.14
3.14
iex> case "cherry pie" do
...>  ^pie -> "Not so tasty"
...>  pie -> "I bet #{pie} is tasty"
...> end
"I bet cherry pie is tasty"

Výborná vec, ktorú nám case/2 umožňuje použiť, sú tzv. guard clauses (hraničné podmienky):

Nasledujúci príklad pochádza priamo z oficiálnej príručky Elixiru Getting Started.

iex> case {1, 2, 3} do
...>  {1, x, 3} when x > 0 ->
...>   "Will match"
...>  _ ->
...>   "Won't match"
...> end
"Will match"

Pozrite si príslušnú kapitolu v oficiálnej dokumentácii Expressions allowed in guard clauses.

cond

Keď potrebujeme vetviť na základe podmienok, nie hodnôt, použijeme cond/1 - funguje to podobne ako séria else if alebo elsif v iných jazykoch:

Nasledujúci príklad pochádza priamo z oficiálnej príručky Elixiru Getting Started.

iex> cond do
...>  2 + 2 == 5 ->
...>   "Do tejto vetvy sa nedostaneme"
...>  2 * 2 == 3 ->
...>   "Ani do tejto"
...>  1 + 1 == 2 ->
...>   "No do tejto áno"
...> end
"No do tejto áno"

Podobne ako case/2 aj cond/1 vyhodí chybu, ak nenájde použiteľnú vetvu. V tom prípade musíme vytvoriť vetvu s podmienkou true, ktorá takéto prípady odchytí:

iex> cond do
...>  7 + 1 == 0 -> "Incorrect"
...>  true -> "Catch all"
...> end
"Catch all"

with

Špeciálna riadiaca štruktúra with/1 je užitočná, keď potrebujeme použiť vnorené case/2 výrazy alebo v situácii keď ich nemôžeme spojiť pomocou operátora pipe. Výraz with/1 je zložený z kľúčových slov, generátorov a výrazu.

O generátoroch si povieme viac v lekcii o comprehensions, ale zatiaľ stačí keď vieme, že používajú pattern matching na porovnanie pravej strany operátora <- s ľavou stranou.

Začneme s jednoduchým príkladom ako použiť with/1:

iex> user = %{first: "Sean", last: "Callan"}
%{first: "Sean", last: "Callan"}
iex> with {:ok, first} <- Map.fetch(user, :first),
...>   {:ok, last} <- Map.fetch(user, :last),
...>   do: last <> ", " <> first
"Callan, Sean"

V prípade, že pattern matching výrazu je neúspešný, nehodiaca sa hodnota bude vrátená:

iex> user = %{first: "doomspork"}
%{first: "doomspork"}
iex> with {:ok, first} <- Map.fetch(user, :first),
...>   {:ok, last} <- Map.fetch(user, :last),
...>   do: last <> ", " <> first
:error

Teraz máme väčší príklad bez with/1 a potom sa pozrieme ako ho môžeme zrefaktorovať:

case Repo.insert(changeset) do
 {:ok, user} ->
  case Guardian.encode_and_sign(user, :token, claims) do
   {:ok, token, full_claims} ->
    important_stuff(token, full_claims)

   error ->
    error
  end

 error ->
  error
end

Keď zavedieme with/1, dostaneme kód, ktorý je ľahšie pochopiteľný, čitateľný a má menej riadkov:

with {:ok, user} <- Repo.insert(changeset),
   {:ok, token, full_claims} <- Guardian.encode_and_sign(user, :token, claims) do
 important_stuff(token, full_claims)
end

Od verzie Elixiru 1.3, with/1 výrazy podporujú else:

import Integer

m = %{a: 1, c: 3}

a =
 with {:ok, number} <- Map.fetch(m, :a),
    true <- is_even(number) do
  IO.puts("#{number} divided by 2 is #{div(number, 2)}")
  :even
 else
  :error ->
   IO.puts("We don't have this item in map")
   :error

  _ ->
   IO.puts("It is odd")
   :odd
 end

To nám pomáha spracovať chyby tým, že poskytuje pattern matching podobný case. Vzor vo vetve else je prvá nehodiaca sa hodnota výrazu.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!