Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Spustiteľné súbory

Na to, aby sme mohli vytvoriť spustiteľné súbory v Elixire budeme používať escript. Escript vytvorí spustiteľný súbor, ktorý môže byť spustiteľný na akomkoľvek systéme, kde je nainštalovaný Erlang.

Začíname

Predtým, než vytvoríme spustiteľný súbor s pomocou escriptu, musíme implementovať funkciu main/1 a aktualizovať náš Mixfile.

Začneme vytvorením modulu, ktorý nám bude slúžiť ako vstupná brána nášho spustiteľného súboru. Tu implementujeme main/1:

defmodule ExampleApp.CLI do
 def main(args \\ []) do
  # Do stuff
 end
end

Ďalej potrebujeme aktualizovať náš Mixfile, aby obsahoval možnosť :escript pre náš projekt spolu so špecifikovaným hlavným modulom (:main_module):

defmodule ExampleApp.Mixproject do
 def project do
  [app: :example_app, version: "0.0.1", escript: escript()]
 end

 defp escript do
  [main_module: ExampleApp.CLI]
 end
end

Parsovanie argumentov

S našou vytvorenou aplikáciou môžeme prejsť na parsovanie argumentov z príkazového riadku. Na to použijeme Elixir funkciu OptionParser.parse/2 s možnosťou :switches aby sme označili, že náš flag je boolean:

defmodule ExampleApp.CLI do
 def main(args \\ []) do
  args
  |> parse_args
  |> response
  |> IO.puts()
 end

 defp parse_args(args) do
  {opts, word, _} =
   args
   |> OptionParser.parse(switches: [upcase: :boolean])

  {opts, List.to_string(word)}
 end

 defp response({opts, word}) do
  if opts[:upcase], do: String.upcase(word), else: word
 end
end

Vybudovanie

Po dokončení konfigurácie našej aplikácie, tak aby použila escript je vybudovanie spustiteľného súboru hračka s Mixom:

mix escript.build

A teraz našu aplikáciu vyskúšajme:

$ ./example_app --upcase Hello
HELLO

$ ./example_app Hi
Hi

To je všetko. Vybudovali sme náš prvý spustiteľný súbor v Elixire s pomocou escriptu.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!