Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Testovanie

Testovanie je dôležitou súčasťou vývoja softvéru. V tejto lekcii sa pozrieme na to, ako testovať náš Elixir kód pomocou knižnice ExUnit a na testovacie best practices.

ExUnit

Elixir má zabudovaný testovací framework ExUnit, ktorý obsahuje všetko, čo potrebujeme na dôkladné otestovanie nášho kódu. Než s ním začneme, je dôležité spomenúť, že ExUnit testy sa implementujú ako Elixir skripty, takže pre súbory s testami musíme použiť príponu .exs. Pred spustením testov ešte musíme naštartovať samotný ExUnit s ExUnit.start(). Bežne sa to robí v súbore test/test_helper.exs.

Keď sme si v minulej lekcii vygenerovali nový projekt, mix nám vygeneroval rovno aj jednoduché základné testy v súbore test/example_test.exs.

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 test "greets the world" do
  assert Example.hello() == :world
 end
end

Kompletnú sadu testov nášho projektu môžeme spustiť pomocou príkazu mix test. Následne by sme mali dostať podobný výstup:

..

Finished in 0.03 seconds
2 tests, 0 failures

Prečo sú vo výstupe dva testy? Pozrime sa na lib/example.ex. Mix tam pre nás vytvoril ďalší test, a to doctest.

defmodule Example do
 @moduledoc """
 Documentation for Example.
 """

 @doc """
 Hello world.

 ## Examples

   iex> Example.hello
   :world

 """
 def hello do
  :world
 end
end

assert

Každý kto sa už niekedy stretol s automatickými testami softvéru, určite pozná príkaz assert (v niektorých testovacích frameworkoch should, či expect).

Toto makro testuje, či sa daný výraz vyhodnotí ako true. Ak nie, vyhodí chybu a test zlyhá. Pozrime sa na príklad takéhoto zlyhania - upravme náš test a spustime ho príkazom mix test:

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 test "greets the world" do
  assert Example.hello() == :word
 end
end

Teraz by sme mali vidieť celkom iný výstup:

 1) test greets the world (ExampleTest)
   test/example_test.exs:5
   Assertion with == failed
   code: assert Example.hello() == :word
   left: :world
   right: :word
   stacktrace:
    test/example_test.exs:6 (test)

.

Finished in 0.03 seconds
2 tests, 1 failures

ExUnit nám povie úplne presne, kde (na ktorom asserte) testy zlyhali, aká bola očakávaná hodnota a aká bola skutočná hodnota.

refute

Opakom príkazu assert je príkaz refute. Použijeme ho v prípade, že chceme testovať, či sa daný výraz vyhodnotí ako false.

assert_raise

Niekedy potrebujeme testovať, že kód vyhodí chybu (prípadne konkrétny typ chyby) - na to sa nám hodí príkaz assert_raise. Príklad použitia assert_raise je v lekcii o knižnici Plug.

assert_receive

V Elixire, aplikácie pozostávajú z actorov/procesov, ktorí posielajú správy medzi sebou a často chceme otestovať odosielanú správu. Keďže ExUnit beží ako vlastný proces, môže prijímať správy tak ako každý iný proces a môžeme assertnúť pomocou makra assert_received:

defmodule SendingProcess do
 def run(pid) do
  send(pid, :ping)
 end
end

defmodule TestReceive do
 use ExUnit.Case

 test "receives ping" do
  SendingProcess.run(self())
  assert_received :ping
 end
end

assert_received nečaká na správy, s assert_receive však môžeme špecifikovať kedy čas na prijatie správy vyprší.

capture_io and capture_log

Zachytávanie výstup aplikácie je možné s pomocou ExUnit.CaptureIO bez zmien v pôvodnej aplikácii. Jednoducho vložíme funkciu, ktorá generuje výstup ako argument:

defmodule OutputTest do
 use ExUnit.Case
 import ExUnit.CaptureIO

 test "outputs Hello World" do
  assert capture_io(fn -> IO.puts "Hello World" end) == "Hello World\n"
 end
end

ExUnit.CaptureLog je ekvivalent použitý, keď chceme zachytávať výstup do Logger.

Test Setup

Niekedy potrebujeme pred samotnými testami vykonať pomocné činnosti. S tým nám pomôžu makrá setup a setup_all. Blok kódu v makre setup sa vykoná pred každým jednotlivým testom, blok v makre setup_all sa vykoná len raz - na začiatku pred spustením celej sady testov. Oba bloky by mali vrátiť tuple v tvare {:ok, stav}, pričom stav bude dostupný v jednotlivých testoch.

Ako príklad si do nášho súboru s testami doplníme blok setup_all:

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 setup_all do
  {:ok, recipient: :world}
 end

 test "greets", state do
  assert Example.hello() == state[:recipient]
 end
end

Mockovanie

Jednoduchá odpoveď na mockovanie v Elixire je: nerobte to. Inštinktívne možno siahnete na mocky, ale v komunita Elixiru dôrazne neodporúča z dobrého dôvodu.

Na dlhšiu diskusiu je tu výborný článok.

Ak vo svojom kóde dodrživate zásady dobrého funkcionálneho návrhu, mockovanie nikdy potrebovať nebudete, pretože svoje moduly a funkcie budete môcť jednoducho testovať na individuálnej úrovni.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!