Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Funkcie

V Elixire, tak ako iných funkcionálnych jazykoch, sú funkcie základným konceptom. Povieme si o rôznych typoch funkcií v Elixire, rozdiely medzi nimi a ako ich použiť.

Anonymné funkcie

Ako naznačuje už ich názov, tieto funkcie nemajú meno. V kapitole o Enum sme videli, že sa často odovzdávajú ako argumenty iným funkciám. Na definovanie anonymnej funkcie slúžia v Elixire kľúčové slová fn a end. Medzi nimi môžeme definovať ľubovoľné množstvo kombinácii argumentov a tiel funkcií - oddelených operátorom ->.

Pozrime sa na jednoduchý príklad:

iex> sum = fn (a, b) -> a + b end
iex> sum.(2, 3)
5

Všimnite si, že anonymnú funkciu je nutné volať cez ..

Skratka &

Používanie anonymných funkcií je v Elixire natoľko bežné, že na ich definovanie existuje skrátený zápis pomocou &:

iex> sum = &(&1 + &2)
iex> sum.(2, 3)
5

Ako ste asi uhádli, v skrátenom zápise máme k dodaným argumentom prístup cez &1, &2, &3 atď.

Pattern matching

V Elixire nie je pattern matching obmedzený len na premenné - môže byť využitý aj v hlavičkách funkcií. Jeho aplikáciou na vstupné argumenty sa určí, ktoré telo funkcie sa použije (to, ktoré prislúcha k prvej vyhovujúcej hlavičke).

Elixir používa pattern matching na nájdenie zhodnej funkcie a zvolí prvú vyhovujúcu funkciu:

iex> handle_result = fn
...>  {:ok, result} -> IO.puts "Handling result..."
...>  {:error} -> IO.puts "An error has occurred!"
...> end

iex> some_result = 1
1
iex> handle_result.({:ok, some_result})
Handling result...
:ok
iex> handle_result.({:error})
An error has occurred!

V príklade sme si definovali funkciu s dvoma telami. Pri jej prvom volaní sa použilo prvé telo, keďže sme jej ako argumenty poslali tuple v tvare {:ok, result}. Pri druhom volaní sa použilo druhé telo, keďže ako argument od nás dostala tuple v tvare {:error}.

Pomenované funkcie

Druhým spôsobom, ako definovať funkciu, je priradiť jej už pri definícii meno, ktorým na ňu neskôr budeme odkazovať. Pri tomto spôsobe použijeme kľúčové slovo def vo vnútri nejakého modulu (o moduloch si povieme viac v ďalšej lekcii).

Funkcie definované v module sú k dispozícii pre použitie v iných moduloch. V Elixire sú moduly jedným z najdôležitejších stavebných blokov.

defmodule Greeter do
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

Ak má telo funkcie len jediný riadok, môžme použiť kratší zápis definície pomocou do::

defmodule Greeter do
 def hello(name), do: "Hello, " <> name
end

Vyzbrojení pattern matchingom, vyskúšajme si rekurziu pomocou pomenovaných funkcií:

defmodule Length do
 def of([]), do: 0
 def of([_ | tail]), do: 1 + of(tail)
end

iex> Length.of []
0
iex> Length.of [1, 2, 3]
3

Pomenovanie funkcií a počet argumentov

Už sme si spomenuli skôr, že funkcie sú pomenované kombináciou ich mena a počtom argumentov (arity). To znamená, že môžeme spraviť aj niečo ako:

defmodule Greeter2 do
 def hello(), do: "Hello, anonymous person!"  # hello/0
 def hello(name), do: "Hello, " <> name    # hello/1
 def hello(name1, name2), do: "Hello, #{name1} and #{name2}"
                        # hello/2
end

iex> Greeter2.hello()
"Hello, anonymous person!"
iex> Greeter2.hello("Fred")
"Hello, Fred"
iex> Greeter2.hello("Fred", "Jane")
"Hello, Fred and Jane"

V komentároch máme mená funkcii vyššie. Prvá implementácia nemá žiadne argumenty, tak je označená ako hello/0. Druhá funkcia má jeden argument, takže jej názov je hello/1 atď. Narozdiel od iných jazykov, kde by takéto niečo bolo považované za preťaženie funkcie, no v Elixire sú považované za úplne od seba rôzne funkcie. (Pattern matching, spomenutý vyššie je použitý iba vtedy, keď poskytneme viac definícií pre funkciu s rovnakým počtom argumentov.)

Privátne funkcie

Ak nechceme, aby naša funkcia mohla byť volaná z iných modulov, môžeme ju zadefinovať ako privátnu - takto ju bude možné volať len z vnútra jej vlastného modulu. Na definovanie privátnych funkcií slúži kľúčové slovo defp:

defmodule Greeter do
 def hello(name), do: phrase <> name
 defp phrase, do: "Hello, "
end

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.phrase
** (UndefinedFunctionError) function Greeter.phrase/0 is undefined or private
  Greeter.phrase()

Hraničné podmienky

Hraničných podmienok (guards) sme sa krátko dotkli v kapitole o riadiacich štruktúrach. Teraz sa pozrieme na ich využitie pri definovaní pomenovaných funkcií. Keď Elixir vybral funkciu, akékoľvek existujúce hraničné podmienky budú otestované.

V nasledujúcom príklade máme dve funkcie s tou istou hlavičkou, no rôznymi hraničnými podmienkami. Testujeme typ parametra:

defmodule Greeter do
 def hello(names) when is_list(names) do
  names = Enum.join(names, ", ")
  
  hello(names)
 end

 def hello(name) when is_binary(name) do
  phrase() <> name
 end

 defp phrase, do: "Hello, "
end

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"]
"Hello, Sean, Steve"

Východiskové hodnoty argumentov

Ak chceme, aby mal niektorý z argumentov funkcie východiskovú hodnotu, použijeme syntax argument \\ hodnota:

defmodule Greeter do
 def hello(name, language_code \\ "en") do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("sk"), do: "Ahoj, "
end

iex> Greeter.hello("Sean", "en")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.hello("Sean", "sk")
"Ahoj, Sean"

Problém môže nastať, ak nevhodne skombinujeme hraničné podmienky s východiskovými argumentami:

defmodule Greeter do
 def hello(names, language_code \\ "en") when is_list(names) do
  names = Enum.join(names, ", ")
  
  hello(names, language_code)
 end

 def hello(name, language_code \\ "en") when is_binary(name) do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

** (CompileError) iex:31: definitions with multiple clauses and default values require a header. Instead of:

  def foo(:first_clause, b \\ :default) do ... end
  def foo(:second_clause, b) do ... end

one should write:

  def foo(a, b \\ :default)
  def foo(:first_clause, b) do ... end
  def foo(:second_clause, b) do ... end

def hello/2 has multiple clauses and defines defaults in one or more clauses
  iex:31: (module)

Elixir nerád vidí východiskové argumenty vo viacerých zhodných hlavičkách funkcie, pretože to môže byť mätúce. Riešenie spočíva v pridaní hlavičky s východiskovými argumentami, pričom z pôvodných hlavičiek východiskové argumenty odstránime:

defmodule Greeter do
 def hello(names, language_code \\ "en")

 def hello(names, language_code) when is_list(names) do
  names = Enum.join(names, ", ")
  
  hello(names, language_code)
 end

 def hello(name, language_code) when is_binary(name) do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"]
"Hello, Sean, Steve"

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"], "es"
"Hola, Sean, Steve"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!