Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Функції

В Elixir, як і в багатьох інших функціональних мовах програмування, функції є повноцінними об’єктами. В цьому уроці ми розглянемо типи функцій в Elixir, чим вони відрізняються і як ними користуватись.

Анонімні функції

Як випливає з назви, у анонімної функції нема імені. В уроці Enum було показано що вони часто використовуються у якості параметрів інших функцій. Для визначення анонімної функції в Elixir використовуються ключові слова fn та end. Між ними можна визначити будь-яку кількість параметрів та тіл функції (function body), розділених ->.

Давайте розглянемо простий приклад:

iex> sum = fn (a, b) -> a + b end
iex> sum.(2, 3)
5

Короткий синтаксис

Анонімні функції використовуються в мові дуже часто. Тому для них було створено спеціальне скорочення:

iex> sum = &(&1 + &2)
iex> sum.(2, 3)
5

Як ви вже могли здогадатися, у скороченій версії параметри доступні як &1, &2, &3 і так далі.

Зіставлення зі зразком

Зіставлення зі зразком в Elixir застосовується не тільки для зіставлення змінних. Цей же інструмент використовується для оголошення функцій.

Elixir використовує зіставлення зі зразком для перевірки всіх наборів параметрів і вибору першого відповідного набору для виконання:

iex> handle_result = fn
...>  {:ok, result} -> IO.puts "Handling result..."
...>  {:ok, _} -> IO.puts "This would be never run as previous will be matched beforehand."
...>  {:error} -> IO.puts "An error has occurred!"
...> end

iex> some_result = 1
1
iex> handle_result.({:ok, some_result})
Handling result...
:ok
iex> handle_result.({:error})
An error has occurred!

Іменовані функції

Також в Elixir є можливість визначати іменовані функції для подальшого їх виклику за цими іменами. Ці функції оголошуються за допомогою ключового слова def в контексті модуля. Більш детально ми розглянемо модулі в наступних уроках, а в цьому ми зосередимося тільки на іменованих функціях.

Функції, визначені в модулі, доступні з інших модулів:

defmodule Greeter do
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

Якщо функція поміщається в один рядок (однорядкова), то її опис можна скоротити, використовуючи do::

defmodule Greeter do
 def hello(name), do: "Hello, " <> name
end

Вже розібравшись у зіставленні зі зразком, давайте розглянемо приклад рекурсії з використанням іменованих функцій:

defmodule Length do
 def of([]), do: 0
 def of([_ | tail]), do: 1 + of(tail)
end

iex> Length.of []
0
iex> Length.of [1, 2, 3]
3

Найменування та арність функцій

Раніше ми зазначали, що функції іменуються шляхом поєднання імені та арності (кількості аргументів). Це дозволяє робити такі речі:

defmodule Greeter2 do
 def hello(), do: "Hello, anonymous person!"  # hello/0
 def hello(name), do: "Hello, " <> name    # hello/1
 def hello(name1, name2), do: "Hello, #{name1} and #{name2}"
                        # hello/2
end

iex> Greeter2.hello()
"Hello, anonymous person!"
iex> Greeter2.hello("Fred")
"Hello, Fred"
iex> Greeter2.hello("Fred", "Jane")
"Hello, Fred and Jane"

В коментарях до функцій ми привели їх найменування. Перша функція не приймає жодних аргументів, тому описується як hello/0; друга приймає один параметр, тому описується як hello/1 і т.д. На відміну від перевантаження функцій в деяких інших мовах програмування, в нашому випадку функції варто вважати різними . (Зіставлення зі зразком, яке ми описували раніше, застосовується тільки у випадку, коли для функцій з однаковою кількістю аргументів надається декілька різних реалізацій.)

Функції і зіставлення зі зразком

За лаштунками функції зіставляють зі зразком аргументи, з якими вони були викликані.

До прикладу, нам потрібно написати функцію, яка приймає асоціативний масив, і ми зацікавлені у використанні лише одного конкретного ключа. В такому разі ми можемо зіставити аргумент зі зразком таким чином, щоб перевірити наявність цього ключа:

defmodule Greeter1 do
 def hello(%{name: person_name}) do
  IO.puts "Hello, " <> person_name
 end
end

Припустімо, що ми маємо асоціативний масив, який описує людину на ім’я Fred:

iex> fred = %{
...> name: "Fred",
...> age: "95",
...> favorite_color: "Taupe" 
...> }

Ось такі результати ми отримаємо, коли викличемо Greeter1.hello/1 з асоціативним масивом fred:

# виклик з повним масивом
...> Greeter1.hello(fred)
"Hello, Fred"

Що трапиться, коли ми викличемо функцію з асоціативним масивом, що не містить ключ :name?

# виклик без потрібного ключа повертає помилку
...> Greeter1.hello(%{age: "95", favorite_color: "Taupe"})
** (FunctionClauseError) no function clause matching in Greeter1.hello/1  
  The following arguments were given to Greeter1.hello/1:
    # 1
    %{age: "95", favorite_color: "Taupe"}
  iex:12: Greeter1.hello/1

Причиною такої поведінки є те, що в Elixir зіставлення аргументів функції зі зразком викликається на арність, з якою ця функція визначена.

Давайте подивимося на те, як виглядають дані, коли вони надходять у Greeter1.hello/1:

# вхідний асоціативний масив
iex> fred = %{
...> name: "Fred",
...> age: "95",
...> favorite_color: "Taupe" 
...> }

Greeter1.hello/1 очікує такого аргументу:

%{name: person_name}

В Greeter1.hello/1 переданий асоціативний масив (fred) зіставляється з нашим аргументом (%{name: person_name}):

%{name: person_name} = %{name: "Fred", age: "95", favorite_color: "Taupe"}

Функція виявляє, що у вхідному асоціативному масиві є ключ, який відповідає на name. Зіставлення успішне! І як результат успішного зіставлення, значення ключа :name з асоціативного масиву справа (наприклад асоціативний масив fred) пов’язується зі змінною зліва (person_name).

А тепер, що якби ми все ще хотіли присвоїти ім’я Fred змінній person_name, але ми ТАКОЖ хотіли би зберегти знання про всю асоціативну мапу людини? Скажімо, ми хочемо виконати IO.inspect(fred) після привітання. Наразі через те, що ми зіставили зі зразком лише ключ :name із нашого асоціативного масиву, ми пов’язуємо лише значення цього ключа зі змінною - функція не має решти знань про Фреда.

Для того, щоб цю інформацію зберегти і могти використовувати, ми повинні присвоїти весь асоціативний масив окремій змінній.

Давайте напишемо нову функцію:

defmodule Greeter2 do
 def hello(%{name: person_name} = person) do
  IO.puts "Hello, " <> person_name
  IO.inspect person
 end
end

Пам’ятаймо, що Elixir буде на вході зіставляти аргумент зі зразком. Тому в цьому випадку кожна сторона буде зіставляти зі зразком вхідний аргумент і прив’язувати його до того, що зі зразком співпало. Для початку глянемо на праву сторону:

person = %{name: "Fred", age: "95", favorite_color: "Taupe"}

Зараз до змінної person було прив’язано весь асоціативний масив fred. Далі подивимося на наступне зіставлення зі зразком:

%{name: person_name} = %{name: "Fred", age: "95", favorite_color: "Taupe"}

Далі все таке ж, як в оригінальній функції Greeter1, де ми зіставляли зі зразком асоціативний масив і залишали лише ім’я Фреда. Нам вдалося отримати дві змінні, які ми можемо використовувати (на противагу одній в оригінальній функції):

 1. person зберігає дані %{name: "Fred", age: "95", favorite_color: "Taupe"}
 2. person_name зберігає стрічку "Fred"

Тому зараз, коли ми викликаємо Greeter2.hello/1, ми можемо використовувати всю інформацію про Фреда:

# виклик з всією інформацією про людину
...> Greeter2.hello(fred)
"Hello, Fred"
%{age: "95", favorite_color: "Taupe", name: "Fred"}
# виклик лише з ключем імені
...> Greeter2.hello(%{name: "Fred"})
"Hello, Fred"
%{name: "Fred"}
# виклик без ключа імені
...> Greeter2.hello(%{age: "95", favorite_color: "Taupe"})
** (FunctionClauseError) no function clause matching in Greeter2.hello/1  
  The following arguments were given to Greeter2.hello/1:
    # 1
    %{age: "95", favorite_color: "Taupe"}
  iex:15: Greeter2.hello/1

З цього ми бачимо, що в Elixir зіставлення зі зразком має неабияку глибину, оскільки кожен аргумент незалежно зіставляється з вхідними даними, залишаючи нам змінні, за якими ці дані можна викликати в нашій функції.

Якщо ми змінимо порядок %{name: person_name} і person в списку, то ми отримаємо ідентичний результат, оскільки вони співставляють fred незалежно.

Ми обмінюємо змінну і асоціативний масив:

defmodule Greeter3 do
 def hello(person = %{name: person_name}) do
  IO.puts "Hello, " <> person_name
  IO.inspect person
 end
end

І викликаємо з тими ж даними, які використовували в Greeter2.hello/1:

# викликаємо з тим же Фредом
...> Greeter3.hello(fred)
"Hello, Fred"
%{age: "95", favorite_color: "Taupe", name: "Fred"}

Пам’ятаймо, що хоча виглядає це так, ніби %{name: person_name} = person зіставляє %{name: person_name} зі змінною person, насправді тут обидві сторони зіставляються з вхідним аргументом.

Підсумок: Функції незалежно зіставляють вхідні дані з кожним своїм аргументом. Ми можемо це використовувати для того, щоб прив’язувати значення до окремих змінних всередині функції.

Закриті функції

Якщо ми не хочемо давати доступ до функції з других модулів, ми визначаємо закриті (private) функції. Вони можуть бути викликані тільки з того ж модуля. Такі функції визначаються за допомогою defp:

defmodule Greeter do
 def hello(name), do: phrase() <> name
 defp phrase, do: "Hello, "
end

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.phrase
** (UndefinedFunctionError) function Greeter.phrase/0 is undefined or private
  Greeter.phrase()

Обмежувачі

Ми вже стикалися з обмежувачами у розділі Керуючі конструкції, тепер давайте розглянемо їх застосування в іменованих функціях. Обмежувачі перевіряються тільки після того, як Elixir зіставив функцію.

В наступному прикладі у нас є дві функції з однаковими сигнатурами. Ми використовуємо обмежувачі для визначення, яку саме з них використовувати на основі типу аргументу:

defmodule Greeter do
 def hello(names) when is_list(names) do
  names = Enum.join(names, ", ")
  
  hello(names)
 end

 def hello(name) when is_binary(name) do
  phrase() <> name
 end

 defp phrase, do: "Hello, "
end

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"]
"Hello, Sean, Steve"

Аргументи за замовчуванням

Коли ми хочемо, щоб аргумент мав деяке значення за замовчуванням - використовується синтаксис argument \\ value:

defmodule Greeter do
 def hello(name, language_code \\ "en") do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

iex> Greeter.hello("Sean", "en")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.hello("Sean", "es")
"Hola, Sean"

Коли ми застосовуємо одночасно обмежувачі та аргументи за замовчуванням, то все перестає працювати. Давайте подивимось як це виглядає:

defmodule Greeter do
 def hello(names, language_code \\ "en") when is_list(names) do
  names = Enum.join(names, ", ")
  
  hello(names, language_code)
 end

 def hello(name, language_code \\ "en") when is_binary(name) do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

** (CompileError) iex:31: definitions with multiple clauses and default values require a header. Instead of:

  def foo(:first_clause, b \\ :default) do ... end
  def foo(:second_clause, b) do ... end

one should write:

  def foo(a, b \\ :default)
  def foo(:first_clause, b) do ... end
  def foo(:second_clause, b) do ... end

def hello/2 has multiple clauses and defines defaults in one or more clauses
  iex:31: (module)

Elixir не підтримує аргументи за замовчуванням при наявності декількох підходящих функцій. Для вирішення цієї проблеми ми додаємо визначення функції з аргументами за замовчуванням:

defmodule Greeter do
 def hello(names, language_code \\ "en")

 def hello(names, language_code) when is_list(names) do
  names = Enum.join(names, ", ")
  
  hello(names, language_code)
 end

 def hello(name, language_code) when is_binary(name) do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"]
"Hello, Sean, Steve"

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"], "es"
"Hola, Sean, Steve"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!