Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Fonksiyonlar

Elixir ve bir çok fonksiyonel dilde fonksiyonlar birinci sınıf üyedir. Elixir’de bulunan fonksiyon çeşitlerini, farklılıklarını ve nasıl kullanacaklarını öğreneceğiz.

Anonim Fonksiyonlar

Adından da anladığımız gibi bu fonksiyonlara bir ad tanımlanmaz. Enum dersinde de gördüğünüz gibi bu fonksiyonlar genellikle başka bir fonksiyona geçirilir. Elixir de anonim fonksiyon oluşturmak için fn ve end anahtar kelimelerine ihtiyacımız var. Bu anahtar kelimelerin içine -> ile ayarlayarak herhangi bir sayıda parametre ve fonksiyonun gövdesini tanımlaya biliriz.

Şimdi basit bir örneği inceleyelim:

iex> sum = fn (a, b) -> a + b end
iex> sum.(2, 3)
5

& İle Kısa Yazımı

Elixirde anonim fonksiyonlar yaygın olarak olarak kullanılır ve anonim fonksiyonları şu şekilde kolayca tanımlaya biliriz:

iex> sum = &(&1 + &2)
iex> sum.(2, 3)
5

Sizin de tahmin ettiğiniz gibi yöntemde de parametreler &1, &2, &3 şeklinde tanımlanır.

Desen (Pattern) Eşleme

Elixir’de desen eşleme değişkenlerle sınırlı değildir, göreceğiniz gibi bir fonksiyonun adına da uygulana bilinir.

Elixir karşılık gelen gövdeyi ve parametreleri bulmak için desen eşlemesi kullanır:

iex> handle_result = fn
...>  {:ok, result} -> IO.puts "Handling result..."
...>  {:error} -> IO.puts "An error has occurred!"
...> end

iex> some_result = 1
1
iex> handle_result.({:ok, some_result})
Handling result...
:ok
iex> handle_result.({:error})
An error has occurred!

Adlandırılmış Fonksiyonlar

Bu fonksiyonlara isim tanımlaya bilir ve daha sonra gerekli olduğunda kolayca çağıra biliriz. Adlandırılmış bir fonksiyon tanımlamak için def kullanılır . Şuan için adlandırılmış fonksiyonları ele alacağız, Modülleri bir sonraki ders inceleyeceğiz.

Bir modülde tanımlanmış fonksiyonlar başka modüller tarafında da kullanılır. Bu Elixir’in yararlı özelliklerinden birisidir:

defmodule Greeter do
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

Eğer bir fonksiyonun gövdesi tek satırdan oluşuyor ise do: ile daha kısa şekilde yaza biliriz:

defmodule Greeter do
 def hello(name), do: "Hello, " <> name
end

Desen Eşleme (Pattern Matching) bilgimizi ve adlandırılmış fonksiyonları kullanarak özyinelemeyi (recursion) keşfedelim:

defmodule Length do
 def of([]), do: 0
 def of([_ | tail]), do: 1 + of(tail)
end

iex> Length.of []
0
iex> Length.of [1, 2, 3]
3

Fonksiyon isimlendirme ve Argüman Sayısı

Daha öncede belirttiğimiz gibi fonksiyonlar adı ve argüman sayısı kombinasyonu ile isimlendirilirler. Buda size şunun gibi bir şey yapma imkanı sunar:

defmodule Greeter2 do
 def hello(), do: "Hello, anonymous person!"  # hello/0
 def hello(name), do: "Hello, " <> name    # hello/1
 def hello(name1, name2), do: "Hello, #{name1} and #{name2}"
                        # hello/2
end

iex> Greeter2.hello()
"Hello, anonymous person!"
iex> Greeter2.hello("Fred")
"Hello, Fred"
iex> Greeter2.hello("Fred", "Jane")
"Hello, Fred and Jane"

Fonksiyon isimleri yukarda sıralanmıştır. İlk kullanımda herhangi bir argüman almadığından hello/0 olarak bilinir. İkincisi ise bir argüman alır ve hello/1 olarak bilir. İsimlendirme bu şekilde devam eder. Diğer dillerin aksine burada hepsi farklı fonksiyon olarak kabul edilir. (Pattern matching, described just a moment ago, applies only when multiple definitions are provided for function definitions with the same number of arguments.)

Özel Fonksiyonlar

Belli bir fonksiyona diğer modüller tarafından erişmesini istemiyorsak defp ile özel fonksiyonlarımız tanımlaya biliriz. Özel fonksiyonlar sadece kendi modülleri tarafında çağrıla bilinir.

defmodule Greeter do
 def hello(name), do: phrase <> name
 defp phrase, do: "Hello, "
end

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.phrase
** (UndefinedFunctionError) function Greeter.phrase/0 is undefined or private
  Greeter.phrase()

Kontroller

Kontrolleri Kontrol Yapıları dersinde kısaca inceledik, şimdi adlandırılmış fonksiyonlarda nasıl kullanılacağını göreceğiz. Elixir fonksiyonu bulduktan sonra kontrolleri test edecek.

Aşağıdaki örnekte aynı ada ve argüman sayısına ait iki fonksiyona sahibiz, hangisinin kullanılacağını belirlemek için kontrolleri kullanıyoruz:

defmodule Greeter do
 def hello(names) when is_list(names) do
  names = Enum.join(names, ", ")
  
  hello(names)
 end

 def hello(name) when is_binary(name) do
  phrase() <> name
 end

 defp phrase, do: "Hello, "
end

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"]
"Hello, Sean, Steve"

Varsayılan Argümanlar Değeri

Eğer bir argüman için varsayılan değer tanımlanmak isteniyorsa argument \\ value şeklinde tanımlanır:

defmodule Greeter do
 def hello(name, language_code \\ "en") do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

iex> Greeter.hello("Sean", "en")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.hello("Sean", "es")
"Hola, Sean"

Fonksiyonlarda kontrolleri ve varsayılan değerleri birlikte kullanıldığında hata ile karşılaşırız. Nasıl göründüğüne bakalım:

defmodule Greeter do
 def hello(names, language_code \\ "en") when is_list(names) do
  names = Enum.join(names, ", ")
  
  hello(names, language_code)
 end

 def hello(name, language_code \\ "en") when is_binary(name) do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

** (CompileError) iex:31: definitions with multiple clauses and default values require a header. Instead of:

  def foo(:first_clause, b \\ :default) do ... end
  def foo(:second_clause, b) do ... end

one should write:

  def foo(a, b \\ :default)
  def foo(:first_clause, b) do ... end
  def foo(:second_clause, b) do ... end

def hello/2 has multiple clauses and defines defaults in one or more clauses
  iex:31: (module)

Elixir birden fazla aynı isimde fonksiyon varsa varsayılan değerlerden hoşlanmaz ve hataya sebep olabilir. Bunu kullana bilmek için varsayılan değer ile bir fonksiyon başlığı tanımlıyoruz:

defmodule Greeter do
 def hello(names, language_code \\ "en")

 def hello(names, language_code) when is_list(names) do
  names = Enum.join(names, ", ")
  
  hello(names, language_code)
 end

 def hello(name, language_code) when is_binary(name) do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"]
"Hello, Sean, Steve"

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"], "es"
"Hola, Sean, Steve"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!