Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Stringler (Dizeler)

Stringler, Karakter Listeleri, Graphemes ve Codepoints.

Strinler

Elixir stringleri, bir dizi bayttan başka bir şey değil. Şimdi bir örneğe bakalım:

iex> string = <<104,101,108,108,111>>
"hello"
iex> string <> <<0>>
<<104, 101, 108, 108, 111, 0>>

Stringimizi 0 baytı ile birleştirirsek , IEx artık geçersiz bir dizi olduğu için stringin içinde bulunan baytları bize gösterir. Bu yol ile herhangi bir stringin içindeki baytları göre biliriz.

NOT: << >> söz dizimini kullanarak derleyiciye bu semboller içindeki elemanların bayt olduğunu belirtiyoruz.

Karakter Listeleri

Dahili olarak Elixir de stringler karakter dizisinden ziyade bayt dizi olarak temsil edilir. Elixir de ayrıca char list (karakter listesi) veri tipine sahiptir. Elixir stringleri çift tırnak kullanırken, karakter listeleri tek tırnak kullanır.

Peki arasındaki fark nedir ? Karakter listelerinde her bir değer Unicode olarak kodlanırken, stringler UTF-8 kodlanır. Hadi inceleyelim:

iex(5)> 'hełło'
[104, 101, 322, 322, 111]
iex(6)> "hełło" <> <<0>>
<<104, 101, 197, 130, 197, 130, 111, 0>>

ł için Unicode kod noktası 322 iken, UTF-8 için iki bayt 197, 130 olarak kodlanmıştır.

Elixir de kod yazarken genellik stringleri kullanırız. Bazı erlang modülleri için gerekli olduğundan charlist destek verilmiştir.

Daha fazla destek için resmi [Başlangıç Kılavuzu'na] bakınız.(http://elixir-lang.org/getting-started/binaries-strings-and-char-lists.html).

Graphemes ve Codepoints

Codepoints, UTF-8 kodlamasına bağlı olarak bir veya daha fazla bayt tarafından temsil edilen basit Unicode karakterleridir. ABD ASCII karakter kümesinin dışındaki karakterler her zaman birden fazla bayt olarak kodlanır. Örneğin, tilde veya aksan (á, ñ, è) Latin karakterleri genellikle iki bayt olarak kodlanır.Asya dillerinden karakterler genellikle üç veya dört bayt olarak kodlanır. Graphemeler tek bir karakter olarak işlenen çoklu kod noktalarından oluşur.

String modülü, bunları sağlamak için iki işlev daha sunmaktadır: “graphemes / 1” ve “codepoints / 1”. Bir örneğe bakalım:

iex> string = "\u0061\u0301"
"á"

iex> String.codepoints string
["a", "́"]

iex> String.graphemes string
["á"]

String Fonksiyonları

String modülünün kullanışlı bazı fonksiyonlarını inceleyelim. Bu derste mevcut fonksiyonların bir kısmını kapsayacaktır. Fonksiyonların tam listesini görmek için resmi String dokümanlarına bakın.

length/1

Stringlerin içinde Graphemes sayını döner.

iex> String.length "Hello"
5

replace/3

Belirtilen desenle eşleşenleri belirtilen string ile değiştirip yeni bir dize döndürür.

iex> String.replace("Hello", "e", "a")
"Hallo"

duplicate/2

N kere tekrarlanan yeni bir string döndürür.

iex> String.duplicate("Oh my ", 3)
"Oh my Oh my Oh my "

split/2

Bir desene göre bölünmüş stringlerin bir listesini döndürür.

iex> String.split("Hello World", " ")
["Hello", "World"]

Egzersiz

Strinleri anladığımızdan emin olmak için basit bir egzersiz yapalım.

Anagramlar

A ve B yi eşit hale getirmek için A veya B nin yeniden düzenlemenin bir yolu varsa bu anagram olarak kabul edilir. Örneğin:

Eğer A stringini yeniden sıralarsak B stringini elde ede biliriz yada tam tersi.

Peki, Elixir de iki stringin anagram oluşturup oluşturmayacağını nasıl öğrenebiliriz ? En kolay yolu her iki stringdeki graphemeleri alfabetik olarak sıralamak ve her iki stringin eşit olup olmadığını kontrol etmektir. Hadi deneyelim:

defmodule Anagram do
 def anagrams?(a, b) when is_binary(a) and is_binary(b) do
  sort_string(a) == sort_string(b)
 end

 def sort_string(string) do
  string
  |> String.downcase()
  |> String.graphemes()
  |> Enum.sort()
 end
end

Önce anagrams?/2 izleyelim. Aldığımız parametrelerin binary olup olmadığını kontrol edelim. Elixirde para metrenin string olup olmadığı bu şekilde kontrol edilmektedir.

Daha sonra 2 stringi alfabetik olarak sıralayan bir fonksiyon çağırıyoruz. Bu fonksiyonda, önce strinleri küçük harfe çeviriyoruz ve ardından graphemeslerin bir listesini almak için String.graphemes/1 kullanıyoruz. Son olarak da Enum.sort/1 içine aktarıyoruz. oldukça basit, değil mi ?

iex üzerindeki çıktıyı kontrol edelim:

iex> Anagram.anagrams?("Hello", "ohell")
true

iex> Anagram.anagrams?("María", "íMara")
true

iex> Anagram.anagrams?(3, 5)
** (FunctionClauseError) no function clause matching in Anagram.anagrams?/2

  The following arguments were given to Anagram.anagrams?/2:

    # 1
    3

    # 2
    5

  iex:11: Anagram.anagrams?/2

Gördüğünüz gibi, anagrams? a yapılan son çağrı bir FunctionClauseError’a neden oldu. Bu hata bize, modülümüz de ikili olmayan argümanı alma desenini karşılayan hiçbir fonksiyonun olmadığını anlatıyor. Sadece iki stringi alan fonksiyonun olduğunu ve başka bir şey olmadığını söylüyor.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!