Ciągi znaków

Czym są ciągi znaków w Elixirze, listy znaków, grafemy i jak wygląda obsługa kodowania znaków.

Ciągi znaków

W Elixirze ciąg znaków to nic innego jak sekwencja bajtów, przykładowo:

iex> string = <<104,101,108,108,111>>
"hello"

Uwaga: używając << >> określamy, iż liczby w środku kompilator powinien traktować jak bajty.

Listy znaków

Wewnętrznie Elixir przechowuje ciągi znaków jako sekwencja bajtów, a nie tablice znaków, posiada jednak osobny typ do reprezentowania listy znaków. Różnica polega na tym, że ciągi znaków tworzymy z użyciem podwójnego cudzysłowu ", a listy za pomocą pojedynczego '.

Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Każdy element na liście znaków to pojedynczy znak ASCII, popatrzmy:

iex> char_list = 'hello'
'hello'

iex> [hd|tl] = char_list
'hello'

iex> {hd, tl}
{104, 'ello'}

iex> Enum.reduce(char_list, "", fn char, acc -> acc <> to_string(char) <> "," end)
"104,101,108,108,111,"

Listy znaków istnieją w Elixirze, ponieważ są wymagane przez niektóre moduły Erlanga. Na co dzień korzysta się z ciągów znaków.

Grafemy i kodowanie

Znaki kodowe to zwyczajne znaki Unicode, które mogą być reprezentowane przez jeden albo więcej bajtów, w zależności od tego w której części tabeli UTF-8 się znajdują. Znaki spoza zakresu US ASCII zawsze są zapisywane na co najmniej dwóch bajtach. Na przykład znaki z akcentem albo tyldą: á, ñ, è są zazwyczaj zapisywane na dwóch bajtach. Znaki z języków azjatyckich są najczęściej zapisywane na trzech albo czterech bajtach. Grafemy zwierają jeden lub wiele znaków kodowych, które będą reprezentować pojedynczy znak (literę).

Moduł String ma dwie metody do ich obsługi, graphemes/1 i codepoints/1. Przyjrzyjmy się na przykładzie:

iex> string = "\u0061\u0301"
"á"

iex> String.codepoints string
["a", "́"]

iex> String.graphemes string
["á"]

Popularne funkcje

Przyjrzyjmy się teraz kilku popularnym i ważnym funkcjom z modułu String.

length/1

Zwraca liczbę grafemów w ciągu znaków.

iex> String.length "Hello"
5

replace/3

Zwraca nowy ciąg, w którym zmieniono fragmenty pasujące do wzorca na podane w parametrze. Czwarty parametr jest opcjonalny.

iex> String.replace("Hello", "e", "a")
"Hallo"

duplicate/2

Tworzy nowy ciąg znaków będący n-krotnym powtórzeniem zadanego.

iex> String.duplicate("Oh my ", 3)
"Oh my Oh my Oh my "

split/2

Zwraca listę ciągów znaków, będącą wynikiem podziału ciągu według podanego wzorca.

iex> String.split("Hello World", " ")
["Hello", "World"]

Ćwiczenia

Czas na dwa proste ćwiczenia by utrwalić naszą wiedzę o ciągach znaków i module String!

Anagramy

Słowa A i B są anagramami jeżeli zmieniając kolejność liter w jednym z nich otrzymamy drugie:

A = Wiek B = Weki

Jak można w Elixirze sprawdzić czy słowa są anagramami?

Najprościej jest posortować litery alfabetycznie i sprawdzić czy takie listy są sobie równe. Przykładowo:

defmodule Anagram do
 def anagrams?(a, b) when is_binary(a) and is_binary(b) do
  sort_string(a) == sort_string(b)
 end

 def sort_string(string) do
  string
  |> String.downcase()
  |> String.graphemes()
  |> Enum.sort()
 end
end

Przyjrzyjmy się najpierw funkcji anagrams?/2. Na początek sprawdzamy, czy parametry są binarne, czy też nie. W Elixirze jest to sposób na weryfikację czy parametr jest ciągiem znaków, czy też nie.

Następnie wywołujemy funkcję, która posortuje litery alfabetycznie. Najpierw zamieni wszystkie znaki na małe, a następnie korzystając z String.graphemes, stworzy listę znaków, która zostanie posortowana. Proste, prawda?

Sprawdźmy wyniki w konsoli iex:

iex> Anagram.anagrams?("Hello", "ohell")
true

iex> Anagram.anagrams?("María", "íMara")
true

iex> Anagram.anagrams?(3, 5)
** (FunctionClauseError) no function clause matching in Anagram.anagrams?/2

  The following arguments were given to Anagram.anagrams?/2:

    # 1
    3

    # 2
    5

  iex:11: Anagram.anagrams?/2

Ostatnie wywołanie anagrams? spowodowało FunctionClauseError. Błąd ten mówi, że nie można znaleźć dopasowania funkcji, która mogłaby zostać wywołana z niebinarnymi argumentami. I oto nam chodzi, by naszą funkcję móc wywołać tylko z ciągami znaków.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!