Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Plug

Jeżeli masz doświadczenie z Ruby to Plug może być czymś w rodzaju Racka z domieszką Sinatry. Definiuje on specyfikację dla aplikacji webowych oraz adapterów dla serwerów. Choć nie jest częścią biblioteki standardowej, to Plug jest oficjalnym projektem zespołu odpowiedzialnego za Elixira.

Instalacja

Instalacja z użyciem mix jest bardzo prosta. By zainstalować Plug musimy zmodyfikować plik mix.exs. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest dodanie Pluga oraz serwera web (wybraliśmy Cowboy) do pliku z zależnościami:

defp deps do
 [{:cowboy, "~> 1.1.2"}, {:plug, "~> 1.3.4"}]
end

Następnie wystarczy tylko dodać serwer web oraz Plug do naszej aplikacji OTP:

def application do
 [applications: [:cowboy, :logger, :plug]]
end

Specyfikacja

By tworzyć własne plugi musimy zapoznać się ze specyfikacją. Na całe szczęście istotne są tylko dwie funkcje: init/1 i call/2.

Funkcja init/1 służy do inicjalizacji opcji pluga, które zostaną przekazane jako drugi argument funkcji call/2. Dodatkowo w pierwszym argumencie funkcja call/2 otrzymuje %Plug.Conn oraz musi zwrócić połączenie.

Oto prosty Plug zwracający “Hello World!”:

defmodule HelloWorldPlug do
 import Plug.Conn

 def init(options), do: options

 def call(conn, _opts) do
  conn
  |> put_resp_content_type("text/plain")
  |> send_resp(200, "Hello World!")
 end
end

Tworzenie Pluga

W tym przykładzie stworzymy plug, który będzie sprawdzał czy żądanie zawiera wymagane parametry. Implementując własną walidację w plugu będziemy mieć pewność, że tylko poprawne żądania dotrą do aplikacji. Nasz plug będzie zainicjowany z dwiema opcjami: :paths i :fields. Będą one reprezentować ścieżkę żądania oraz pola wymagane dla tej ścieżki.

Uwaga: Plugi są wykonywane dla wszystkich żądań dlatego też będziemy musieli samodzielnie obsłużyć filtrowanie i wywoływać naszą logikę tylko w niektórych przypadkach. By zignorować żądanie wystarczy zwrócić połączenie.

Przyjrzyjmy się zatem naszemu gotowemu plugowi i zobaczmy jak on działa. Stworzyliśmy go w pliku lib/example/plug/verify_request.ex:

defmodule Example.Plug.VerifyRequest do
 import Plug.Conn

 defmodule IncompleteRequestError do
  @moduledoc """
  Error raised when a required field is missing.
  """

  defexception message: "", plug_status: 400
 end

 def init(options), do: options

 def call(%Plug.Conn{request_path: path} = conn, opts) do
  if path in opts[:paths], do: verify_request!(conn.body_params, opts[:fields])
  conn
 end

 defp verify_request!(body_params, fields) do
  verified =
   body_params
   |> Map.keys()
   |> contains_fields?(fields)

  unless verified, do: raise(IncompleteRequestError)
 end

 defp contains_fields?(keys, fields), do: Enum.all?(fields, &(&1 in keys))
end

Na początku definiujemy nowy wyjątek IncompleteRequestError który ma opcję :plug_status. Opcja ta jest używana przez Plug by ustawić odpowiedni kod statusu w odpowiedzi HTTP gdy wystąpi wyjątek.

Drugim elementem naszego pluga jest metoda call/2. To w niej decydujemy czy wykonana zostanie weryfikacja czy też pominiemy tę logikę. Tylko w przypadku gdy ścieżka żądania znajduje się w opcji :paths wywołamy verify_request!/2.

Ostatnim elementem jest prywatna funkcja verify_request!/2, która sprawdza czy żądanie zawiera wszystkie pola wymienione w :fields. Jeżeli jakieś pole nie istnieje wyrzuca wyjątek IncompleteRequestError.

Użycie Plug.Router

Teraz gdy mamy nasz plug VerifyRequest, możemy przejść do routera. Jak zaraz zobaczymy nie potrzebujemy dodatkowego narzędzia jak Sinatra, ponieważ w Elixirze mamy dostępny Plug.

Na początku stwórzmy plik lib/plug/router.ex i skopiujmy do niego następujący kod:

defmodule Example.Plug.Router do
 use Plug.Router

 plug(:match)
 plug(:dispatch)

 get("/", do: send_resp(conn, 200, "Welcome"))
 match(_, do: send_resp(conn, 404, "Oops!"))
end

Jest to minimalna konfiguracja lecz dzięki temu bardzo dobrze widać co się dzieje. Najpierw dołączyliśmy makro use Plug.Router i następnie dwa wbudowane plugi: :match i :dispatch. Obsługujemy dwie ścieżki. Pierwsza to żądanie GET do strony głównej, a druga to wszystkie inne żądania, które zwrócą kod HTTP 404 z odpowiednią wiadomością

Dodajmy nasz plug do routera:

defmodule Example.Plug.Router do
 use Plug.Router
 use Plug.ErrorHandler

 alias Example.Plug.VerifyRequest

 plug(Plug.Parsers, parsers: [:urlencoded, :multipart])

 plug(
  VerifyRequest,
  fields: ["content", "mimetype"],
  paths: ["/upload"]
 )

 plug(:match)
 plug(:dispatch)

 get("/", do: send_resp(conn, 200, "Welcome"))
 post("/upload", do: send_resp(conn, 201, "Uploaded"))
 match(_, do: send_resp(conn, 404, "Oops!"))
end

I oto jest! Skonfigurowaliśmy nasz plug by obsługiwał żądania tak by dla ścieżki /upload wymagane były pola "content" i "mimetype". Tylko wtedy zostanie wykonany kod routera.

Na chwilę obecną adres /upload nie jest specjalnie użyteczny, ale wiemy już jak stworzyć i włączyć nasz plug.

Uruchomienie aplikacji web

Zanim uruchomimy naszą aplikację web musimy skonfigurować serwer, w tym przypadku będzie to Cowboy. Będzie to konfiguracja minimum która pozwoli nam na uruchomienie aplikacji, szczegółami zajmiemy się w kolejnych lekcjach.

Rozpocznijmy od aktualizacji sekcji application w pliku mix.exs tak by wskazać Elixirowi naszą aplikację i ustawić jej zmienne środowiskowe. Po tych zmianach nasz plik powinien wyglądać mniej więcej tak:

def application do
 [applications: [:cowboy, :plug], mod: {Example, []}, env: [cowboy_port: 8080]]
end

Następnie zaktualizujmy plik lib/example.ex by uruchomić superwizora Cowboy:

defmodule Example do
 use Application

 def start(_type, _args) do
  port = Application.get_env(:example, :cowboy_port, 8080)

  children = [
   Plug.Adapters.Cowboy.child_spec(:http, Example.Plug.Router, [], port: port)
  ]

  Supervisor.start_link(children, strategy: :one_for_one)
 end
end

I teraz by uruchomić naszą aplikację wystarczy wpisać:

mix run --no-halt

Testowanie Plugów

Testowanie plugów jest znacznie ułatwione dzięki modułowi Plug.Test. Dostarcza on wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają tworzenie testów.

Przyjrzyjmy się jak można przetestować nasz router:

defmodule RouterTest do
 use ExUnit.Case
 use Plug.Test

 alias Example.Plug.Router

 @content "<html><body>Hi!</body></html>"
 @mimetype "text/html"

 @opts Router.init([])

 test "returns welcome" do
  conn =
   conn(:get, "/", "")
   |> Router.call(@opts)

  assert conn.state == :sent
  assert conn.status == 200
 end

 test "returns uploaded" do
  conn =
   conn(:post, "/upload", "content=#{@content}&mimetype=#{@mimetype}")
   |> put_req_header("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
   |> Router.call(@opts)

  assert conn.state == :sent
  assert conn.status == 201
 end

 test "returns 404" do
  conn =
   conn(:get, "/missing", "")
   |> Router.call(@opts)

  assert conn.state == :sent
  assert conn.status == 404
 end
end

Dostępne Plugi

Wiele plugów jest dostępnych od ręki w repozytorium. Kompletną listę można znaleźć w dokumentacji Pluga.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!