Enum

Algorytmy pomagające przetwarzać kolekcje.

Enum

Moduł Enum zawiera ponad siedemdziesiąt funkcji wspomagających pracę z kolekcjami, które omawialiśmy w poprzedniej lekcji. W tej lekcji przyjrzymy się tylko niektórym z funkcji. Innym sposobem na zapoznanie się z dostępnymi funkcjami jest wykorzystanie iex:

iex> Enum.__info__(:functions) |> Enum.each(fn({function, arity}) ->
...>   IO.puts "#{function}/#{arity}"
...> end)
all?/1
all?/2
any?/1
any?/2
at/2
at/3
...

Mamy do dyspozycji ogromną ilość funkcji. Nie bez powodu. Programowanie funkcyjne opiera się na przetwarzaniu różnego typu kolekcji. W połączeniu z innymi funkcjonalnościami Elixira, jak wykonywalna dokumentacja, otrzymujemy jako programiści bardzo efektywne narzędzia.

Pełna lista jest dostępna w dokumentacji modułu Enum. Do leniwego przetwarzania kolekcji służy moduł Stream.

all?

Gdy chcemy użyć funkcji all?, jak i wielu innych z modułu Enum, musimy jako parametr przekazać funkcję, którą wywołamy na elementach kolekcji. Funkcja all? zwróci true, jeżeli dla wszystkich elementów nasza funkcja zwróci prawdę, w przeciwnym wypadku otrzymamy false:

iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 3 end)
false
iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) > 1 end)
true

any?

W przeciwieństwie do poprzedniej funkcja any? zwróci true, jeżeli choć dla jednego elementu nasza funkcja zwróci true:

iex> Enum.any?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 5 end)
true

chunk_every

Jeżeli chcesz podzielić kolekcję na mniejsze grupy to chunk_every/2 jest funkcją, której zapewne szukasz:

iex> Enum.chunk_every([1, 2, 3, 4, 5, 6], 2)
[[1, 2], [3, 4], [5, 6]]

Jest dostępne kilka wersji chunk_every/4, ale nie będziemy ich zgłębiać. By dowiedzieć się więcej, zajrzyj do oficjalnej dokumentacji chunk_every/4.

chunk_by

Jeżeli chcemy pogrupować elementy kolekcji inaczej niż po wielkości, możemy użyć funkcji chunk_by/2. Jako argumenty przyjmuje ona kolekcję oraz funkcję. Grupy tworzone są na podstawie wyniku działania funkcji. Jeżeli wynik zmienia się, to tworzona jest nowa grupa, nawet jeżeli wcześniej istniała grupa dla danego wyniku funkcji:

iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"]]
iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five", "six"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"], ["six"]]

map_every

Czasami grupowanie elementów kolekcji nie jest dokładnie tym, o co nam chodzi. W takim przypadku funkcja map_every/3 pozwoli nam na pracę z konkretnymi elementami kolekcji. Jeżeli nasza kolekcja jest w jakiś sposób uporządkowana, to funkcja ta może być bardzo przydatna:

# Funkcja zostanie wywołana dla co trzeciego elementu
iex> Enum.map_every([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], 3, fn x -> x + 1000 end)
[1001, 2, 3, 1004, 5, 6, 1007, 8]

each

Jeżeli chcemy przejść przez kolekcję bez zwracania nowej wartości, to używamy funkcji each/2:

iex> Enum.each(["one", "two", "three"], fn(s) -> IO.puts(s) end)
one
two
three
:ok

Uwaga: Funkcja each/2 zwraca atom :ok.

map

By wywołać naszą funkcję na każdym elemencie kolekcji i uzyskać nową kolekcję używamy funkcji map/2:

iex> Enum.map([0, 1, 2, 3], fn(x) -> x - 1 end)
[-1, 0, 1, 2]

min

Funkcja min/1 znajduje najmniejszą wartość w kolekcji:

iex> Enum.min([5, 3, 0, -1])
-1

Funkcja min/2 robi dokładnie to samo, ale jako drugi argument przyjmuje funkcję anonimową zwracającą wartość domyślną dla Enum:

iex> Enum.min([], fn -> :foo end)
:foo  

max

Funkcja max/1 znajduje największą wartość w kolekcji:

iex> Enum.max([5, 3, 0, -1])
5

Funkcja max/2 działa na tej samej zasadzie co min/2, czyli jako drugi argument przyjmuje funkcję anonimową, która zwróci wartość domyślną:

iex> Enum.max([], fn -> :bar end)
:bar  

filter

Funkcja filter/2 pozwala nam na filtrowanie kolekcji w celu uwzględnienia tylko tych elementów, dla których funkcja anonimowa zwróci wartość true.

iex> Enum.filter([1, 2, 3, 4], fn(x) -> rem(x, 2) == 0 end)
[2, 4]

reduce

Funkcja reduce/3 pozwala na zredukowanie kolekcji do pojedynczej wartości. By tego dokonać, możemy opcjonalnie podać akumulator (przykładowo 10), by został przekazany do naszej funkcji. Jeżeli nie podamy akumulatora, to zostanie zastąpiony przez pierwszy element kolekcji:

iex> Enum.reduce([1, 2, 3], 10, fn(x, acc) -> x + acc end)
16

iex> Enum.reduce([1, 2, 3], fn(x, acc) -> x + acc end)
6

iex> Enum.reduce(["a","b","c"], "1", fn(x,acc)-> x <> acc end)
"cba1"

sort

Sortowanie kolekcji jest bardzo proste dzięki funkcjom sort.

Funkcja sort/1 wykorzystuje Erlangowe porównanie typów aby ustalić kolejność:

iex> Enum.sort([5, 6, 1, 3, -1, 4])
[-1, 1, 3, 4, 5, 6]

iex> Enum.sort([:foo, "bar", Enum, -1, 4])
[-1, 4, Enum, :foo, "bar"]

Natomiast sort/2 pozwala na przekazanie jako parametr funkcji określającej kolejność:

# z naszą funkcją
iex> Enum.sort([%{:val => 4}, %{:val => 1}], fn(x, y) -> x[:val] > y[:val] end)
[%{val: 4}, %{val: 1}]

# bez naszej funkcji
iex> Enum.sort([%{:count => 4}, %{:count => 1}])
[%{count: 1}, %{count: 4}]

uniq

Jeżeli chcemy usunąć duplikaty z kolekcji możemy użyć funkcji uniq/1:

iex> Enum.uniq([1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1])
[1, 2, 3]

uniq_by

Jeżeli chcemy usunąć duplikaty z kolekcji możemy użyć funkcji uniq_by/2:

uniq_by/2 również pozwoli na usunięcie duplikatów z kolekcji, jednocześnie umożliwiając przekazanie funkcji, która zostanie wykorzystana do porównania unikalności.

iex> Enum.uniq_by([%{x: 1, y: 1}, %{x: 2, y: 1}, %{x: 3, y: 3}], fn coord -> coord.y end)
[%{x: 1, y: 1}, %{x: 3, y: 3}]

Enum przy użyciu operatora przechwytywania (&)

Wiele funkcji w module Enum w Elixir przyjmuje anonimowe funkcje jako argument do pracy z każdym elementem kolekcji.

Te anonimowe funkcje są często zapisywane w skrócie przy użyciu operatora przechwytywania (&).

Oto kilka przykładów, które pokazują, jak operator przechwytywania może zostać wykorzystany do pracy z funkcjami z modułu Enum. Każda wersja jest funkcjonalnie równoważna.

Używanie operatora przechwytywania z funkcją anonimową

Poniżej znajduje się typowy przykład standardowej składni podczas przekazywania funkcji anonimowej do Enum.map/2.

iex> Enum.map([1,2,3], fn number -> number + 3 end)
[4, 5, 6]

Teraz wykorzystując operator przechwytywania (&); każda liczba z listy ([1, 2, 3]) zostaje przypisana do zmiennej &1, w momencie gdy jest ona wykorzystywana przez funkcję mapującą.

iex> Enum.map([1,2,3], &(&1 + 3))
[4, 5, 6]

Można to dalej refaktoryzować, przypisując poprzednią funkcję anonimową zawierającą operator & do zmiennej aby wykorzystać ją w funkcji Enum.map/2.

iex> plus_three = &(&1 + 3)
iex> Enum.map([1,2,3], plus_three)
[4, 5, 6]

Używanie operatora przechwytywania z funkcją nazwaną

Najpierw tworzymy nazwaną funkcję i wywołujemy ją w ramach funkcji anonimowej zdefiniowanej w Enum.map/2.

defmodule Adding do
  def plus_three(number), do: number + 3
end

iex>  Enum.map([1,2,3], fn number -> Adding.plus_three(number) end)
[4, 5, 6]

Następnie możemy dokonać refaktoryzacji, aby użyć operatora przechwytywania.

iex> Enum.map([1,2,3], &Adding.plus_three(&1))
[4, 5, 6]

Aby uzyskać najbardziej zwięzłą składnię, możemy bezpośrednio wywołać nazwaną funkcję bez jawnego przechwytywania zmiennej.

iex> Enum.map([1,2,3], &Adding.plus_three/1)
[4, 5, 6]
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!