Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Zachowania

W poprzedniej lekcji poznaliśmy specyfikacje i typy. W tej dowiemy się jak wymusić na module ich implementację. W Elixirze funkcjonalność ta nosi nazwę zachowań.

Zastosowania

Czasami chcemy, by moduły współdzieliły publiczne API, rozwiązaniem tego problemu w Elixirze są zachowania. Zachowania pełną dwie role:

Elixir zawiera pewną ilość zachowań jak na przykład GenServer, ale w tej lekcji skupimy się na tworzeniu własnych.

Definiowanie zachowania

W celu lepszego zrozumienia zachowań definiujmy je w module Worker. Wszystkie implementacje będą musiały zawierać dwie funkcje init/1 i perform/2.

Aby to osiągnąć, użyjemy dyrektywy @callback, która ma składnię zbliżoną do @spec i definiuje wymagane metody; w przypadku makr należy użyć @macrocallback. Zdefiniujmy metody init/1 i perform/2:

defmodule Example.Worker do
 @callback init(state :: term) :: {:ok, new_state :: term} | {:error, reason :: term}
 @callback perform(args :: term, state :: term) ::
       {:ok, result :: term, new_state :: term}
       | {:error, reason :: term, new_state :: term}
end

Nasze zachowanie określa init/1 jako funkcję przyjmującą jako parametr dowolną wartość i zwracającą krotkę {:ok, state} albo {:error, reason}, jest to standardowa inicjacja modułu. Nasza funkcja perform/2 będzie otrzymywać jako parametry pewne argumenty wraz ze stanem, który zainicjował nasz moduł. Spodziewamy się, że funkcja ta zwróci {:ok, result, state} albo {:error, reason, state}, podobnie jak GenServer.

Użycie zachowań

Teraz gdy zdefiniowaliśmy nasze zachowanie, możemy użyć go przy tworzeniu różnych modułów, które będą współdzielić publiczne API. Dodanie zachowania do modułu jest proste i polega na wykorzystaniu dyrektywy @behaviour.

Użyjmy naszego zachowania do stworzenia modułu, obsługującego zadanie pobrania pliku i zapisania do na dysku:

defmodule Example.Downloader do
 @behaviour Example.Worker

 def init(opts), do: {:ok, opts}

 def perform(url, opts) do
  url
  |> HTTPoison.get!()
  |> Map.fetch(:body)
  |> write_file(opts[:path])
  |> respond(opts)
 end

 defp write_file(:error, _), do: {:error, :missing_body}

 defp write_file({:ok, contents}, path) do
  path
  |> Path.expand()
  |> File.write(contents)
 end

 defp respond(:ok, opts), do: {:ok, opts[:path], opts}
 defp respond({:error, reason}, opts), do: {:error, reason, opts}
end

A co z zadaniem kompresji tablicy plików? To też jest możliwe!

defmodule Example.Compressor do
 @behaviour Example.Worker

 def init(opts), do: {:ok, opts}

 def perform(payload, opts) do
  payload
  |> compress
  |> respond(opts)
 end

 defp compress({name, files}), do: :zip.create(name, files)

 defp respond({:ok, path}, opts), do: {:ok, path, opts}
 defp respond({:error, reason}, opts), do: {:error, reason, opts}
end

Wykonywane zadania są różne, ale publiczne API nie, tym samym każdy moduł wykorzystujący ten kod może, to robić wiedząc jakich odpowiedzi można się spodziewać. To daje nam możliwość stworzenia wielu różnych zadań, które mają spójne API.

Jeżeli dodamy do naszego modułu zachowanie, ale pominiemy implementację wymaganych funkcji, to w trakcie kompilacji otrzymamy ostrzeżenie. Usuńmy metodę init/1 z modułu Example.Compressor i zobaczmy, co się stanie:

defmodule Example.Compressor do
 @behaviour Example.Worker

 def perform(payload, opts) do
  payload
  |> compress
  |> respond(opts)
 end

 defp compress({name, files}), do: :zip.create(name, files)

 defp respond({:ok, path}, opts), do: {:ok, path, opts}
 defp respond({:error, reason}, opts), do: {:error, reason, opts}
end

Teraz gdy uruchomimy kompilację to powinniśmy otrzymać ostrzeżenie:

lib/example/compressor.ex:1: warning: undefined behaviour function init/1 (for behaviour Example.Worker)
Compiled lib/example/compressor.ex

I to wszystko! Jesteśmy gotowi by tworzyć zachowania i współdzielić je pomiędzy modułami.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!