Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Behaviours

Chúng ta đã học về Typespecs trong bài học trước, trong bài này, chúng ta sẽ học về cách để yêu cầu một module cài đặt những tiêu chuẩn đó. Trong Elixir, tính năng này thường được gọi bằng Behaviours.

Sử dụng

Đôi khi, bạn muốn các module cùng chia sẻ một public API, giải pháp cho vấn đề này trong Elixir là behaviours. Behaviours thực thi hai vai trò chính:

Elixir đã bao gồm một tập các behaviours ví dụ như GenServer, nhưng trong bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào việc tạo ra các Behaviour cho riêng chúng ta.

Định nghĩa một behaviour

Để hiểu rõ về behaviour hơn, hãy cùng cài đặt một worker module. Những worker này được kỳ vọng sẽ cài đặt 2 hàm init/1perform/2.

Để đạt được điều đó, chúng ta sẽ sử dụng @callback với cú pháp tương tự như @spec, để định nghĩa các hàm bắt buộc (required method), đối với macro, chúng ta có thể sử dụng @macrocallback. Hãy cùng xác định init/1perform/2 cho các worker của chúng ta:

defmodule Example.Worker do
 @callback init(state :: term) :: {:ok, new_state :: term} | {:error, reason :: term}
 @callback perform(args :: term, state :: term) ::
       {:ok, result :: term, new_state :: term}
       | {:error, reason :: term, new_state :: term}
end

Ở đây chúng ta định nghĩa init/1 chấp nhận bất cứ giá trị nào, và trả về một tuple hoặc là {:ok, state} hoặc là {:error, reason}, đây là tiêu chuẩn cho việc khởi tạo. Hàm perform/2 sẽ nhận vào một vài tham số cho worker cùng với trạng thái mà chúng ta đã khởi tạo, chúng ta kỳ vọng rằng perform/2 sẽ trả về {:ok, result, state} hoặc là {:error, reason, state} giống như GenServer.

Sử dụng behaviours

Giờ đây chúng ta đã định nghĩa behaviour, chúng ta có thể sử dụng nó để tạo ra một số module mà tất cả chia sẻ cùng một public API. Thêm một behaviour vào module khá là dễ với thuộc tính @behaviour.

Sử dụng behaviour mới, chúng ta sẽ tạo ra một module để tải một file, sau đó lưu nó lại:

defmodule Example.Downloader do
 @behaviour Example.Worker

 def init(opts), do: {:ok, opts}

 def perform(url, opts) do
  url
  |> HTTPoison.get!()
  |> Map.fetch(:body)
  |> write_file(opts[:path])
  |> respond(opts)
 end

 defp write_file(:error, _), do: {:error, :missing_body}

 defp write_file({:ok, contents}, path) do
  path
  |> Path.expand()
  |> File.write(contents)
 end

 defp respond(:ok, opts), do: {:ok, opts[:path], opts}
 defp respond({:error, reason}, opts), do: {:error, reason, opts}
end

Vậy còn một worker để nén một mảng các file thì sao? Chúng ta cũng có thể làm như sau:

defmodule Example.Compressor do
 @behaviour Example.Worker

 def init(opts), do: {:ok, opts}

 def perform(payload, opts) do
  payload
  |> compress
  |> respond(opts)
 end

 defp compress({name, files}), do: :zip.create(name, files)

 defp respond({:ok, path}, opts), do: {:ok, path, opts}
 defp respond({:error, reason}, opts), do: {:error, reason, opts}
end

Trong khi các công việc được thực hiện là khác nhau, nhưng public API thì không, và bất cứ đoạn code nào sử dụng các module này, để có thể tương tác với những module đó và biết rằng chúng sẽ nhận được kết quả trả về như mong muốn. Điều này cho phép chúng ta khả năng tạo ra rất nhiều loại worker, thực hiện những nhiệm vụ khác nhau, nhưng cùng sử dụng chúng một public API.

Nếu chúng ta muốn thêm vào một behaviour, nhưng lại không cài đặt đủ tất cả các hàm cần thết, một cảnh báo sẽ được văng ra lúc biên dịch. Hãy cùng thay đổi Example.Compressor bằng cách bỏ đi hàm init/1:

defmodule Example.Compressor do
 @behaviour Example.Worker

 def perform(payload, opts) do
  payload
  |> compress
  |> respond(opts)
 end

 defp compress({name, files}), do: :zip.create(name, files)

 defp respond({:ok, path}, opts), do: {:ok, path, opts}
 defp respond({:error, reason}, opts), do: {:error, reason, opts}
end

Giờ đây khi biên dịch đoạn code trên, chúng ta có thể thấy cảnh báo:

lib/example/compressor.ex:1: warning: undefined behaviour function init/1 (for behaviour Example.Worker)
Compiled lib/example/compressor.ex

Vậy là hết rồi. Giờ chúng ta đã sẵn sàng để tạo mới và chia sẻ behaviour với các module khác.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!