Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Storage

Explore how interact with the BEAM's built in data storage, Redis, and others.

Erlang Term Storage (ETS)

Erlang Term Storage, thường được biết như ETS, là hệ thống lưu trữ mạnh mẽ được xây dựng dựa trên OTP và sử dụng được trong Elixir. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để kết nối tới ETS và sử dụng trong ứng dụng của bạn.

Mnesia

Mnesia là một hệ thống nặng kí trong việc quản trị cơ sở dữ liệu thời gian thực.