Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Advanced

Taking our knowledge to the next level, these lessons get cover the advanced topics of Elixir and the BEAM.

OTP Concurrency

Chúng ta đã xem về các trừu tượng hoá của Elixir cho xử lý đồng thời (concurrency), nhưng đôi khi chúng ta cần quyền điều khiển lớn hơn, bởi thế chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu hành vi của OTP mà đã có sẵn ở trong Elixir.

Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hai phần chính: GenServers và GenEvents

OTP Supervisors

Supervisor (tạm dịch là giám trình - tiến trình giám sát) là các tiến trình (process) đặc biệt với chỉ một mục đích: quản lý các tiến trình khác. Giám trình cho phép chúng ta tạo ra các ứng dụng chống chịu lỗi (fault-tolerent) bằng cách tự động khởi động lại các tiến trình con khi chúng bị hỏng.

Metaprogramming

Metaprogramming là quá trình sử dụng code để viết code. Trong Elixir, nó cung cấp cho chúng ta khả năng mở rộng ngôn ngữ để phù hợp với yêu cầu, và để thay đổi code một cách động. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xem cách mà Elixir được biểu diễn code, cũng như cách để thay đổi nó, và cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng kiến thức này để mở rộng chính Elixir.

Cảnh báo: Metaprogramming khá là khó hiểu, và chỉ nên sử dụng khi cần thiết. Lạm dụng nó sẽ dẫn tới những đoạn code phức tạp, do đó rất khó để hiểu và để debug

Các dự án ô

Đôi khi một dự án có thể trở nên rất lớn. Công cụ Mix cho phép chúng ta có thể chia nhỏ code thành nhiều ứng dụng, nó giúp cho các dự án Elixir của chúng ta có thể dễ dàng quản lý khi mà chúng phát triển.

Đặc tả và kiểu

Trong bài học này, chúng ta sẽ học về cú pháp @spec@type. @spec giống như là một cú pháp hỗ trợ để viết tài liệu, và có thể được phân tích bởi các công cụ khác, @type giúp chúng ta viết các code dễ đọc và dễ hiểu hơn.

Behaviours

Chúng ta đã học về Typespecs trong bài học trước, trong bài này, chúng ta sẽ học về cách để yêu cầu một module cài đặt những tiêu chuẩn đó. Trong Elixir, tính năng này thường được gọi bằng Behaviours.