Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Enum

Các thuật toán thao tác với các collection (tập dữ liệu)

Enum

Module Enum bao gồm hơn một trăm hàm để dùng với các collection ta đã biết từ bài trước.

Bài này sẽ chỉ thảo luận một vài trong số các hàm đó, xem đầy đủ các hàm tại trang tài liệu chính thức Enum; xem thêm lazy enumeration (thao tác trì hoãn) tại trang Stream

all?

Khi dùng hàm all?, và hầu hết các hàm khác của Enum, ta cần cung cấp một hàm để xử lý từng phần tử của collection. Trong trường hợp của all?, tất cả các phần tử của collection phải có giá trị true, nếu không kết quả sẽ trả về false:

iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 3 end)
false
iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) > 1 end)
true

any?

Ngược lại, any? trả về true nếu có ít nhất 1 phần tử có giá trị true:

iex> Enum.any?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 5 end)
true

chunk_every/2

Để chia collection thành các nhóm nhỏ, bạn có thể dùng hàm chunk_every/2:

iex> Enum.chunk_every([1, 2, 3, 4, 5, 6], 2)
[[1, 2], [3, 4], [5, 6]]

Có nhiều lựa chọn với hàm chunk_every/2 nhưng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết, xem trang chính thức chunk_every/4 để biết thêm chi tiết.

chunk_by

Nếu cần nhóm các phần tử theo một tính năng khác không phải kích thước, ta có thể dùng chunk_by:

iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"]]

each

Đôi khi cần phải duyệt phần tử của collection mà không tạo ra giá trị mới, bạn có thể dùng hàm each:

iex> Enum.each(["one", "two", "three"], fn(s) -> IO.puts(s) end)
one
two
three
:ok

Lưu ý: Hàm each thực ra luôn trả về atom :ok.

map

Dùng hàm map để tạo collection mới bằng cách gọi một hàm trên mỗi phần tử của collection đang có:

iex> Enum.map([0, 1, 2, 3], fn(x) -> x - 1 end)
[-1, 0, 1, 2]

min

Dùng hàm min để tìm giá trị của phần tử nhỏ nhất:

iex> Enum.min([5, 3, 0, -1])
-1

max

Dùng hàm max để tìm giá trị của phần tử lớn nhất:

iex> Enum.max([5, 3, 0, -1])
5

reduce

Hàm reduce có thể rút gọn collection về một giá trị. Ta cần cung cấp một accumulator (giá trị tích luỹ) không bắt buộc (trong trường hợp này là 10) và một hàm để tính dựa trên accumulator này và các phần tử của collection; nếu không có accumulator, phần tử đầu tiên sẽ được sử dụng thay thế:

iex> Enum.reduce([1, 2, 3], 10, fn(x, acc) -> x + acc end)
16
iex> Enum.reduce([1, 2, 3], fn(x, acc) -> x + acc end)
6
iex> Enum.reduce(["a","b","c"], "1", fn(x,acc)-> x <> acc end)
"cba1"

sort

Sắp xếp collection được hỗ trợ bởi hai hàm sort. Ta có thể dùng thứ tự sắp xếp có sẵn của Elixir:

iex> Enum.sort([5, 6, 1, 3, -1, 4])
[-1, 1, 3, 4, 5, 6]

iex> Enum.sort([:foo, "bar", Enum, -1, 4])
[-1, 4, Enum, :foo, "bar"]

Hoặc tự cung cấp hàm để sắp xếp:

# dùng hàm đã chọn
iex> Enum.sort([%{:val => 4}, %{:val => 1}], fn(x, y) -> x[:val] > y[:val] end)
[%{val: 4}, %{val: 1}]

# không dùng hàm
iex> Enum.sort([%{:count => 4}, %{:count => 1}])
[%{count: 1}, %{count: 4}]

uniq

Hàm uniq dùng để loại bỏ các phần tử lặp trong collection:

iex> Enum.uniq([1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4])
[1, 2, 3, 4]
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!