Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

File thực thi

Để tạo các file thực thi trong Elixir chúng ta sẽ sử dụng escript. Escript tạo một thực thi mà có thể chạy trên bất kỳ hệ thống nào với Erlang được cài đặt.

Table of Contents

Bắt đầu

Để tạo một file thực thi với escript có một vài điều chúng ta cần làm: cài đặt hàm main/1 và cập nhật Mixfile của chúng ta.

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tạo một module để phục vụ như là một điểm khởi đầu để thực thi. Đây là nơi chúng ta sẽ thực hiện main/1:

defmodule ExampleApp.CLI do
 def main(args \\ []) do
  # Do stuff
 end
end

Tiếp theo chúng ta cần cập nhật Mixfile để chèn vào tùy chọn :escript cho dự án của của chúng ta cùng với quy định cụ thể :main_module:

defmodule ExampleApp.Mixproject do
 def project do
  [app: :example_app, version: "0.0.1", escript: escript()]
 end

 defp escript do
  [main_module: ExampleApp.CLI]
 end
end

Phân tích đối số (Parsing args)

Với việc ứng dụng đã được cấu hình (with our application set up), chúng ta có thể chuyển sang phân tích các đối số trên command line. Để làm điều này chúng ta sẽ sử dụng OptionParser.parse/2 của Elixir với tùy chọn :switches để chỉ ra cờ của chúng ta là luận lý:

defmodule ExampleApp.CLI do
 def main(args \\ []) do
  args
  |> parse_args
  |> response
  |> IO.puts()
 end

 defp parse_args(args) do
  {opts, word, _} =
   args
   |> OptionParser.parse(switches: [upcase: :boolean])

  {opts, List.to_string(word)}
 end

 defp response({opts, word}) do
  if opts[:upcase], do: String.upcase(word), else: word
 end
end

Xây dựng

Một khi chúng ta đã hoàn tất việc cấu hình ứng dụng để sử dụng escript, xây dựng file thực thi khá là đơn giản với Mix:

mix escript.build

Giờ hãy cùng thử xem kết quả ra sao:

$ ./example_app --upcase Hello
HELLO

$ ./example_app Hi
Hi

Chính là như vậy. Chúng ta đã xây dựng file thực thi đầu tiên trong Elixir sử dụng escript.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!