Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Data Processing

Processing large amount of data concurrently comes easy to Elixir. We'll explore how to leverage libraries to make this task even easier.

GenStage

Trong bài này ta sẽ có cái nhìn cận cảnh về GenStage, nó đóng vai trò gì, và chúng ta có thể dùng nó như thế nào trong ứng dụng.