Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Plug

Nếu bạn biết Ruby bạn có thể nghĩ Plug như là Rack với một chút Sinatra. Nó cung cấp một đặc tả cho các thành phần ứng dụng web và kết nối nó với web servers. Tuy không nằm trong phần cốt lõi nhưng Plug là một dự án chính thức của Elixir.

Cài đặt

Cài đặt Plug với Mix khá đơn giản. Để cài đặt ta chỉ cần thay đổi hai chỗ trong file mix.exs. Đầu tiên là thêm Plug và một web server nào đó (ở đây ta dùng Cowboy) làm thư viện.

defp deps do
 [{:cowboy, "~> 1.1.2"}, {:plug, "~> 1.3.4"}]
end

Cuối cùng là thêm cả web server lẫn Plug vào ứng dụng OTP.

def application do
 [applications: [:cowboy, :logger, :plug]]
end

Đặc tả

Trước khi tạo ra các plug thì ta cần biết về đặc tả của Plug. Nó chỉ gồm hai hàm chủ yếu: init/1call/2.

Hàm init/1 được dùng để khởi tạo các tùy chọn cho Plug, thứ mà sau đó sẽ được truyền vào hàm call/2 như là tham số thứ hai. Ngoài tùy chỉnh khởi tạo đó, hàm call/2 còn nhận tham số đầu tiên có kiểu là %Plug.Conn và hàm này sẽ trả phải về một kết nối.

Dưới đây là một Plug đơn giản trả về dòng chữ “Hello World!”:

defmodule HelloWorldPlug do
 import Plug.Conn

 def init(options), do: options

 def call(conn, _opts) do
  conn
  |> put_resp_content_type("text/plain")
  |> send_resp(200, "Hello World!")
 end
end

Tạo một Plug

Với ví dụ này ta sẽ viết một Plug để kiểm tra request có các tham số bắt buộc chưa. Cài đặt việc kiểm tra trong một Plug ta có thể biết chắc rằng chỉ có những request hợp lệ mới được đi vào ứng dụng. Plug của chúng ta sẽ được khởi tạo với hai tùy chọn: :paths:fields. Chúng đại diện cho các đường dẫn mà ta sẽ áp dụng các logic vào và các trường cần thiết.

Chú ý: Plug được chạy cho tất cả request, đó là lý do vì sao ta phải lọc request và áp dụng logic vào phần đã được lọc. Để bỏ qua một request nào đó ta chỉ cần đơn giản trả về kết nối.

Ta sẽ bắt đầu xem một Plug hoàn chỉnh và sau đó tìm hiểu cách nó hoạt động. Ta sẽ viết nó ở file lib/example/plug/verify_request.ex:

defmodule Example.Plug.VerifyRequest do
 import Plug.Conn

 defmodule IncompleteRequestError do
  @moduledoc """
  Error raised when a required field is missing.
  """

  defexception message: "", plug_status: 400
 end

 def init(options), do: options

 def call(%Plug.Conn{request_path: path} = conn, opts) do
  if path in opts[:paths], do: verify_request!(conn.body_params, opts[:fields])
  conn
 end

 defp verify_request!(body_params, fields) do
  verified =
   body_params
   |> Map.keys()
   |> contains_fields?(fields)

  unless verified, do: raise(IncompleteRequestError)
 end

 defp contains_fields?(keys, fields), do: Enum.all?(fields, &(&1 in keys))
end

Đầu tiên ta định nghĩa ra một kiểu lỗi mới tên IncompleteRequestError và một trong những tùy chọn của nó là :plug_status. Tùy chọn này sẽ được Plug dùng để cài đặt HTTP status code trong trường hợp có lỗi.

Phần thứ hai của Plug là hàm call/2. Đây là nơi mà ta quyết định xem có áp dụng logic của chúng ta vào không. Chỉ khi nào request có chứa đường dẫn trong tùy chọn :paths ta mới gọi verify_request!/2.

Phần cuối là hàm private verify_request!/2, nó sẽ kiểm tra liệu các trường bắt buộc đã có đầy đủ trong :fields chưa. Trong trường hợp bị thiếu, ta sẽ văng lỗi IncompleteRequestError.

Dùng Plug.Router

Giờ ta đã có plug tên là VerifyRequest, ta có thể tiếp tục đi vào router (tạm dịch: bộ định tuyến). Với Plug thì trong Elixir ta không cần một framework như Sinatra nữa.

Để bắt đầu ta tạo một file lib/plug/router.ex và copy đoạn code ở dưới vào:

defmodule Example.Plug.Router do
 use Plug.Router

 plug(:match)
 plug(:dispatch)

 get("/", do: send_resp(conn, 200, "Welcome"))
 match(_, do: send_resp(conn, 404, "Oops!"))
end

Đây là một Router tối thiểu nhưng code đọc cũng khá dễ hiểu. Ta đã kèm vào một số macros thông qua use Plug.Router và sau đó dùng hai Plug có sẵn là :match:dispatch. Có hai đường dẫn được định nghĩa ở đây, một để xử lý các request GET ở root và một để match các request còn lại và trả về lỗi 404.

Và ta thêm Plug của chúng ta vào router:

defmodule Example.Plug.Router do
 use Plug.Router
 use Plug.ErrorHandler

 alias Example.Plug.VerifyRequest

 plug(Plug.Parsers, parsers: [:urlencoded, :multipart])

 plug(
  VerifyRequest,
  fields: ["content", "mimetype"],
  paths: ["/upload"]
 )

 plug(:match)
 plug(:dispatch)

 get("/", do: send_resp(conn, 200, "Welcome"))
 post("/upload", do: send_resp(conn, 201, "Uploaded"))
 match(_, do: send_resp(conn, 404, "Oops!"))
end

Xong! Ta đã cài đặt Plug của chúng ta để kiểm tra tất cả những request vào /upload để đảm bảo chúng có cả "content" lần "mimetype". Kế đến ta sẽ chạy đoạn code router.

Lúc này thì đường dẫn /upload không thực sự hữu dụng lắm nhưng ta đã biết cách tạo và tích hợp Plug vào như thế nào.

Chạy ứng dụng web

Trước khi ta có thể chạy ứng dụng ta cần cài đặt và cấu hình web server, ở đây là Cowboy. Hiện tại thì ta chỉ đủ viết code để chạy mọi thứ, ta sẽ tìm hiểu sâu hơn trong những bài học tiếp theo.

Ta hãy bắt đầu bằng cách chỉnh sửa phần application trong mix.exs để thông báo cho Elixir về ứng dụng của chúng ta và tạo một biến môi trường. Code của chúng trông như sau:

def application do
 [applications: [:cowboy, :plug], mod: {Example, []}, env: [cowboy_port: 8080]]
end

Tiếp theo ta chỉnh lib/example.ex để bắt đầu và giám sát Cowboy:

defmodule Example do
 use Application

 def start(_type, _args) do
  port = Application.get_env(:example, :cowboy_port, 8080)

  children = [
   Plug.Adapters.Cowboy.child_spec(:http, Example.Plug.Router, [], port: port)
  ]

  Supervisor.start_link(children, strategy: :one_for_one)
 end
end

(Không bắt buộc) ta có thể thêm :cowboy_port vào config/config.exs

use Mix.Config

config :example, cowboy_port: 8080

Now to run our application we can use:

mix run --no-halt

Kiểm thử Plug

Kiểm thử Plug khá đơn giản với Plug.Test. Nó chứa một số hàm tiện ích giúp việc kiểm thử trở nên dễ dàng.

Xem qua đoạn code kiểm thử router ở dưới đây nhé:

defmodule RouterTest do
 use ExUnit.Case
 use Plug.Test

 alias Example.Plug.Router

 @content "<html><body>Hi!</body></html>"
 @mimetype "text/html"

 @opts Router.init([])

 test "returns welcome" do
  conn =
   conn(:get, "/", "")
   |> Router.call(@opts)

  assert conn.state == :sent
  assert conn.status == 200
 end

 test "returns uploaded" do
  conn =
   conn(:post, "/upload", "content=#{@content}&mimetype=#{@mimetype}")
   |> put_req_header("content-type", "application/x-www-form-urlencoded")
   |> Router.call(@opts)

  assert conn.state == :sent
  assert conn.status == 201
 end

 test "returns 404" do
  conn =
   conn(:get, "/missing", "")
   |> Router.call(@opts)

  assert conn.state == :sent
  assert conn.status == 404
 end
end

Các Plug sẵn dùng

Có một số Plug đã được viết sẵn, danh sách hoàn chỉnh bạn có thể tìm thấy trong tài liệu của Plug ở đây.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!