Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Intermediate

Building on upon our foundation these lessons introduce topics like concurrency, error handling, and interoperability.

Tác vụ Mix tùy biến

Tạo ra một tác vụ tùy biến cho dự án Elixir của bạn.

Erlang Interoperability

Một trong những lợi ích của việc xây dựng dựa trên Erlang VM (BEAM) chính là việc có rất nhiều những thư viện mà chúng ta có thể sử dụng. Tính tương tác này giúp chúng ta có thể tận dụng những thư viện đó cũng như thư viện chuẩn của Erlang từ Elixir code. Trong bài này chúng ta sẽ xem làm thế nào để sử dụng được những tính năng bên trong thư viện chuẩn cũng như thư viện của bên thứ ba từ Erlang.

Xử Lý Lỗi

Mặc dù trong Elixir để trả về lỗi, chúng ta thường dùng {:error, reason}, nhưng Elixir cũng hỗ trợ các exceptions (tạm dịch ngoại lệ), trong bài học này chúng ta sẽ xem xét các cách để xử lý lỗi, và những cơ chế khác nhau để làm chuyện này.

Nói chung quy ước trong Elixir là tạo ra một hàm (example/1) mà trả về {:ok, result}{:error, reason} và một hàm riêng biệt (example!/1) trả về result hoặc văng ra một lỗi.

Trong bài học này chúng ta sẽ tập trung vào việc xử lý lỗi

File thực thi

Để tạo các file thực thi trong Elixir chúng ta sẽ sử dụng escript. Escript tạo một thực thi mà có thể chạy trên bất kỳ hệ thống nào với Erlang được cài đặt.

Xử lý đồng thời

Một trong những điểm nổi bật của Elixir đó là việc hỗ trợ xử lý đồng thời. Nhờ có máy ảo Erlang (BEAM), việc xử lý đồng thời trong Elixir dễ hơn rất nhiều so với mong đợi. Mô hình xử lý đồng thời dựa và Actor, một process có thể tương tác với các process khác thông qua việc truyền thông điệp.

Trong bài học này, chúng ta xem cách các module xử lý đồng thời làm việc trong Elixir. Trong chương kế tiếp chúng ta sẽ học về OTP, và cách cài đặt chúng