Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Intermediate

Building on upon our foundation these lessons introduce topics like concurrency, error handling, and interoperability.

Kesalingbolehgunaan (Interoperability) Dengan Erlang

Salah satu faedah tambahan daripada membina di atas Erlang VM (BEAM) ialah lambakan pustaka sedia ada yang tersedia untuk kita. Kesalingbolehgunaan(Interoperability) mengupayakan kita untuk menuilkan(leverage) pustaka-pustaka tersebut dan pustaka rasmi Erlang daripada kod Elixir kita. Di dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana untuk mencapai kefungsian di dalam pustaka rasmi dan juga pustaka-pustaka pihak ketiga Erlang.

Keserempakan

Salah satu faktor pelaris Elixir ialah sokongan kepada keserempakan(concurrency). Terima kasih kepada Erlang VM (BEAM), keserempakan di dalam Elixir adalah lebih mudah dari yang dijangkakan. Model keserempakan bergantung kepada Actor, satu proses yang berkomunikasi dengan proses-proses lain melalui pengagihan mesej.

Di dalam pelajaran ini kita akan lihat modul-modul keserempakan yang didatangkan dengan Elixir. Di dalam bab seterusnya kita lihat kelakuan OTP yang melaksanakan mereka