Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Struktur Kawalan

Dalam pelajaran ini kita akan melihat struktur kawalan yang dibekalkan oleh ELixir.

Table of Contents

if dan unless

Kemungkinan besar anda telah menemui if/2 sebelum ini, dan jika anda pernah menggunakan Ruby anda sudah biasa dengan unless/2. Dalam Elixir mereka berfungsi lebih kurang sama tetapi mereka adalah ditetapkan sebagai makro, bukan komponen asas bahasa itu sendiri; Anda akan menjumpai pelaksanaan mereka dalam Kernel module.

Perlu diingat di dalam Elixir, hanya nil dan boolean false mempunyai nilai false.

iex> if String.valid?("Hello") do
...>  "Valid string!"
...> else
...>  "Invalid string."
...> end
"Valid string!"

iex> if "a string value" do
...>  "Truthy"
...> end
"Truthy"

Penggunaan unless/2 adalah seperti if/2 cuma ia berfungsi secara negatif:

iex> unless is_integer("hello") do
...>  "Not an Int"
...> end
"Not an Int"

case

Jika memerlukan pemadanan dengan pelbagai corak kita boleh gunakan case:

iex> case {:ok, "Hello World"} do
...>  {:ok, result} -> result
...>  {:error} -> "Uh oh!"
...>  _ -> "Catch all"
...> end
"Hello World"

Pembolehubah _ itu adalah penambahan penting di dalam kenyataan case. Jika tidak digunakan, sebarang padanan yang gagal akan menimbulkan ralat:

iex> case :even do
...>  :odd -> "Odd"
...> end
** (CaseClauseError) no case clause matching: :even

iex> case :even do
...>  :odd -> "Odd"
...>  _ -> "Not Odd"
...> end
"Not Odd"

Anggapkan _ sebagai else yang akan dipadankan dengan “yang lain-lain”. Oleh kerana case bergantung kepada pemadanan corak, semua undang-undang dan restriction adalah digunapakai. Jika anda berhasrat untuk membuat padanan kepada pembolehubah sedia ada anda perlu menggunakan operator pin ^:

iex> pie = 3.14
3.14
iex> case "cherry pie" do
...>  ^pie -> "Not so tasty"
...>  pie -> "I bet #{pie} is tasty"
...> end
"I bet cherry pie is tasty"

Satu lagi ciri case ialah sokongan kepada klausa ‘guard’:

Contoh ini diambil terus dari panduan rasmi Elixir Getting Started.

iex> case {1, 2, 3} do
...>  {1, x, 3} when x > 0 ->
...>   "Will match"
...>  _ ->
...>   "Won't match"
...> end
"Will match"

Lihat dokumen rasmi untuk Kenyataan yang dibenarkan di dalam klausa ‘guard’.

cond

Jika kita perlu untuk memadankan keadaan, dan bukan nilai, kita boleh berpaling kepada cond; ini adalah sama dengan else if atau elsif dalam bahasa-bahasa lain:

Contoh ini diambil terus dari panduan rasmi Elixir Getting Started.

iex> cond do
...>  2 + 2 == 5 ->
...>   "This will not be true"
...>  2 * 2 == 3 ->
...>   "Nor this"
...>  1 + 1 == 2 ->
...>   "But this will"
...> end
"But this will"

Seperti juga case, cond akan menimbulkan satu ralat jika tiada padanan. Untuk mengatasi keadaan ini, kita boleh menetapkan satu padanan kepada true:

iex> cond do
...>  7 + 1 == 0 -> "Incorrect"
...>  true -> "Catch all"
...> end
"Catch all"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!