Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Miscellaneous

.

Plug

Nếu bạn biết Ruby bạn có thể nghĩ Plug như là Rack với một chút Sinatra. Nó cung cấp một đặc tả cho các thành phần ứng dụng web và kết nối nó với web servers. Tuy không nằm trong phần cốt lõi nhưng Plug là một dự án chính thức của Elixir.

Embedded Elixir (EEx)

Như ERB của Ruby hay JSPs của Java, Elixir cũng có EEx hãy Embedded Elixir (tạm dịch: Elixir nhúng). Với EEx ta có thể nhúng hay thực thi lệnh Elixir trong string.

Guardian (Cơ bản)

Guardian là một thư viện xác thực danh tính người dùng được sử dụng rộng rãi dựa trên chuẩn JWT (JSON Web Token).

Poolboy

Bạn có thể dễ dàng hao tổn hết tài nguyên của hệ thống nếu bạn cho phép các tiến trình đồng thời (concurrent process) chạy một cách tùy ý. Poolboy giúp chúng ta tránh việc hao tổn quá mức đó bằng cách tạo ra một tập worker (worker pool) để giới hạn các tiến trình đồng thời.