Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Documentation

Viết tài liệu cho code Elixir

Annotation

Chúng ta nên comment nhiều ra sao, và điều gì làm nên các tài liệu chất lượng là một vấn đề gây tranh cãi trong thế giới lập trình. Tuy nhiên, tất cả chúng ta có thể đồng ý là tài liệu rất quan trọng với chúng ta và những người cùng làm việc trên code base do chúng ta viết.

Elixir coi tài liệu là công dân hạng nhất, và đưa ra rất nhiều chức năng để có thể truy cập và sinh ra tài liệu cho các dự án. Elixir core cung cấp cho chúng ta nhiều thuộc tính khác nhau để có thể đánh dấu vào trong trong code. Hãy cùng xem xét 3 cách dưới đây:

Inline Documentation

Có lẽ cách đơn giản nhất để comment code là dùng inline comment. Giống như Python hoặc Ruby, inline comment trong Elixir được bắt đầu với một ký tự #, thường được gọi là một pound, hoặc một hash phụ thuộc vào nơi bạn sống.

Ví dụ:

# Outputs 'Hello, chum.' to the console.
IO.puts("Hello, " <> "chum.")

Elixir khi chạy đoạn script trên sẽ bỏ qua tất cả những đoạn code trong dòng bắt đầu từ #, coi chúng như là những dữ liệu được bỏ đi. Inline comment không thêm bất cứ giá trị nào vào hoạt động và tốc độ của đoạn script, tuy nhiên khi mà đoạn code bạn viết không thể hiện rõ những gì nó chạy, lập trình viên có thể biết thông qua việc đọc comment của bạn. Tuy nhiên, không nên lạm dụng inline comment. Comment bừa bãi có thể khiến codebase trở thành ác mộng. Nó nên được sử dụng tốt nhất trong chừng mực.

Documenting Modules

@moduledoc được dùng để có thể tài liệu hoá ở mức module. Nó thường nằm ngay dưới dòng định nghĩa module defmodule ở đầu file. Ví dụ dưới đây mô tả comment một dòng trong @moduledoc.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 Provides a function `hello/1` to greet a human
 """

 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

Chúng ta (hoặc những người khác) có thể truy cập vào tài liệu của module sử dụng hàm h trong IEx.

iex> c("greeter.ex", ".")
[Greeter]

iex> h Greeter

        Greeter

Provides a function hello/1 to greet a human

Documenting Functions

Elixir ngoài việc cho chúng ta khả năng viết tài liệu ở mức module, còn cho phép chúng ta viết tài liệu ở mức hàm. @doc được sử dụng để mô tả tài liệu cho từng hàm hoặc macro. @doc thường nằm ngay trên hàm mà nó muốn mô tả.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Prints a hello message

 ## Parameters

  - name: String that represents the name of the person.

 ## Examples

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Hello, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Hello, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

Nếu chúng ta vào IEx lần nữa, và sử dụng lệnh h trên một hàm trong module, chúng ta có thể thấy:

iex> c("greeter.ex")
[Greeter]

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

`hello/1` prints a hello message

Parameters

  name: String that represents the name of the person.

Examples

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Hello, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Hello, pete"

iex>

Chú ý cách bạn có thể sử dụng markup trong tài liệu, và cách mà terminal hiển thị nó. Bên cách việc trở nên rất xịn và hữu dụng trong hệ sinh thái của Elixir, nó càng hấp dẫn hơn khi chúng ta xem xét các mà ExDoc sinh ra tài liệu HTML.

ExDoc

ExDoc là một dự án của Elixir để cung cấp HTML (HyperText Markup Language) và các tài liệu trực tuyến cho các dự án Elixir, bạn có thể xem xét mã nguồn của ExDoc ở GitHub. Hãy cùng tạo một Mix project cho dự án của chúng ta:

$ mix new greet_everyone

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/greet_everyone.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/greet_everyone_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

  cd greet_everyone
  mix test

Run "mix help" for more commands.

$ cd greet_everyone

Giờ copy và paste đoạn code từ các @doc annotator vào một file gọi là lib/greeter.ex và hãy đảm bảo là một thứ vẫn làm việc từ dòng lệnh. Bây giờ, chúng ta đang làm việc trong một Mix project, chúng ta cần khởi động IEx bằng lệnh iex -S mix:

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

Prints a hello message

Parameters

 • name: String that represents the name of the person.

Examples

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Hello, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Hello, pete"

Installing

Giả sử rằng tất cả mọi việc đều tốt đẹp, chúng ta sẽ thấy output như trên thông báo rằng chúng ta đã sẵn sàng để cài đặt ExDoc. Trong file mix.exs, chúng ta thêm 2 phụ thuộc khác để bắt đầu: :earmark:ex_doc.

def deps do
 [{:earmark, "~> 0.1", only: :dev}, {:ex_doc, "~> 0.11", only: :dev}]
end

Chúng ta xác định only: :dev vì chúng ta không muốn phải tải và biên dịch những phụ thuộc này trên môi trường production. Nhưng Earmakr là cái gì? Earmark là một một bộ parser Markdown cho ngôn ngữ Elixir mà ExDoc sử dụng để biến tài liệu trong @moduledoc@doc thành những HTML đẹp đẽ.

Cần chú ý ở điểm này, bạn không bắt buộc phải sử dụng Earmark. Bạn có thể thay đổi công cụ markup với các tool khác như Pandoc, Hoedown, hoặc là Cmark, tuy nhiên bạn sẽ phải cấu hình thêm một số thứ khác, có thể đọc thêm về điều này ở đây. Trong bài viết này, chúng ta vẫn sẽ chỉ sử dụng Earmark.

Generating Documentation

Chạy tiếp từ dòng lệnh 2 lệnh sau:

$ mix deps.get # gets ExDoc + Earmark.
$ mix docs # makes the documentation.

Docs successfully generated.
View them at "doc/index.html".

Hy vọng rằng, mọi thứ vẫn như kế hoạch, bạn có thể thấy những nội dung tương tự như ví dụ ở trên. Hãy cùng xem xét ở bên trong dự án Mix của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy một thư mục được tạo ở gọi là doc/. Trong thư mục này chính là các tài liệu được sinh ra. Nếu chúng ta mở trang index bằng trình duyệt, chúng ta có thể thấy:

ExDoc Screenshot 1

Chúng ta thấy Earmark đã hiển thị markdown, và ExDoc dưới định khác tốt hơn.

ExDoc Screenshot 2

Giờ đây chúng ta có thể triển khai dự án này lên Github, hoặc phổ biến hơn là HexDocs.

Best Practice

Việc thêm tài liệu nên được nằm trong hướng dẫn về Best practices của một ngôn ngữ. Từ việc Elixir là một ngôn ngữ còn khá non trẻ, rất nhiều chuẩn còn đang được khai phá, cũng như hệ sinh thái đang phát triển. Tuy nhiên, công đồng đã nỗ lực để có thể tạo ra những Best Practice. Để đọc thêm về những Best Practice, có thể xem The Elixir Style Guide.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 This is good documentation.
 """

end
defmodule Greeter do
 @moduledoc false

end
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!