Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Dokumentácia

Dokumentovanie kódu v Elixire.

O dokumentovaní v Elixire

Čo všetko a ako podrobne komentovať a dokumentovať zostáva vo svete programovania stále otvorenou otázkou. Všetci sa však asi zhodneme na tom, že dokumentovanie kódu je dôležité pre nás samotných a aj ďalších ľudí, ktorí budú s našim kódom pracovať.

Elixir berie dokumentáciu ako svoju plnohodnotnú súčasť (first-class citizen) a ponúka rôzne funkcie pre jej generovanie a jednoduchý prístup k nej. Jadro jazyka ponúka viacero možností anotácie kódu, pozrime sa na základné tri:

Inline komentáre

Najjednoduchším spôsobom dokumentácie kódu sú inline komentáre. Podobne ako v jazykoch Ruby a Python aj Elixir používa na ich označenie znak #:

# Outputs 'Hello, chum.' to the console.
IO.puts("Hello, " <> "chum")

Pri spracovaní tohto kódu Elixir riadok s komentárom odignoruje. Komentár kód nespomalí, no programátorovi ušetrí čas, ktorý by musel stráviť lúštením významu kódu. Treba ich však používať s mierou a nezneužívať ich na rozsiahlejšiu dokumentáciu.

Dokumentovanie modulov

Anotácia @moduledoc nám dovoľuje priamo v kóde zdokumentovať modul. Väčšinou sa používa hneď na začiatku modulu pod riadkom s deklaráciou defmodule:

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 Poskytuje funkciu `hello/1` ktorá pekne pozdraví
 """

 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

Dokumentáciu k modulu môžeme zobraziť v konzole IEx pomocnou funkciou h:

iex> c("greeter.ex", ".")
[Greeter]

iex> h Greeter

        Greeter

Poskytuje funkciu hello/1 ktorá pekne pozdraví

Dokumentovanie funkcií

Podobne ako pri moduloch, môžeme vytvárať aj dokumentáciou samotných funkcií - pomocou anotácie @doc. Je zvykom dokumentovať funkcie hneď nad ich definíciou:

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Vypíše pozdrav

 ## Parametre

  - name: reťazec s menom zdravenej osoby

 ## Príklady

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Hello, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Hello, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

Keď naštartujeme IEx a zobrazíme si dokumentáciu k našej funkcii pomocou h, mali by sme vidieť niečo takéto:

iex> c("greeter.ex")
[Greeter]

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

`hello/1` Vypíše pozdrav

Parametre

  name: reťazec s menom zdravenej osoby

Príklady

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Hello, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Hello, pete"

iex>

Všimnime si, že v dokumentácii je možné používať formátovanie textu pomocou markdown syntaxe. Naša dokumentácia potom vyzerá veľmi prehľadne - či už priamo v konzole alebo vo vygenerovanej HTML verzii pri použití ExDoc.

Poznámka: Anotácia @spec je používaná pri statickej analýze kódu. Ak chcete vedieť viac, pozrite si lekciu Špecifikácie a typy.

ExDoc

ExDoc je oficiálny nástroj Elixiru, ktorý dokáže vygenerovať HTML dokumentáciu vášho Elixir projektu. Je dostupný ako open-source na GitHube.

Vyskúšajme si ExDoc. Potrebujeme Elixir projekt, takže si vytvorme nový pomocou Mixu:

$ mix new greet_everyone

* creating README.md
* creating .formatter.exs
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/greet_everyone.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/greet_everyone_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

  cd greet_everyone
  mix test

Run "mix help" for more commands.

$ cd greet_everyone

Teraz vytvoríme súbor lib/greeter.ex a skopírujeme doňho príklad z časti o dokumentovaní funkcií. Spustíme si IEx s načítaným projektom pomocou iex -S mix a skúsime zobraziť dokumentáciu funkcie hello/1 pomocou h:

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

Prints a hello message

Parameters

 • name: String that represents the name of the person.

Examples

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Hello, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Hello, pete"

Inštalácia

Ak všetko prebehlo hladko, môžeme nainštalovať samotný ExDoc. V súbore mix.exs pridáme do závislostí projektu dva balíčky - :earmark a :ex_doc:

def deps do
 [{:earmark, "~> 0.1", only: :dev}, {:ex_doc, "~> 0.11", only: :dev}]
end

Pri oboch balíčkoch sme pomocou only: :dev špecifikovali, že ich nechceme sťahovať a kompilovať v produkčnom prostredí. Balíček Earmark je parser markdownu pre Elixir používaný ExDocom, ktorý nám umožňuje formátovať text dokumentácie vo vnútri @moduledoc a @doc na pekne vyzerajúce HTML.

Stojí však za zmienku, že nie sme nútení používať Earmark. Namiesto Earmarku môžeme použiť aj iné formátovače, ako Pandoc, Hoedown alebo Cmark - treba však siahnuť hlbšie do konfigurácie (detaily si môžete prečítať tu). V tomto tutoriáli však zostaneme pri Earmarku.

Generovanie dokumentácie

Pokračujeme tým, že spustíme dva nasledujúce príkazy:

$ mix deps.get # gets ExDoc + Earmark.
$ mix docs # makes the documentation.

Docs successfully generated.
View them at "doc/index.html".

Ak všetko prebehlo podľa plánu, mali by sme vidieť podobnú správu ako výstup v príklade vyššie. Teraz sa môžeme pozrieť na náš Mix projekt a mali by sme vidieť nový adresár s menom doc/. V ňom je naša vygenerovaná dokumentácia. Ak si otvoríme index stránku v prehliadači mali by sme vidieť niečo takéto:

ExDoc Screenshot 1

Vidíme, že text je vďaka Earmarku pekne naformátovaný.

ExDoc Screenshot 2

Teraz môžeme dokumentáciu nasadiť na GitHub, náš vlastný web, alebo na HexDocs (ak sme vytvorili verejný balíček).

Best Practices

Dokumentácia by mala dodržiavať pravidlá a postupy bežné v danom jazyku. Keďže je Elixir stále relatívne mladým jazykom, niektoré štandardy stále nie sú ustálené. Komunita sa však snaží zbierať a dokumentovať ustálené pravidlá na webe The Elixir Style Guide.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 Toto je dokumentácia modulu.
 """

end
defmodule Greeter do
 @moduledoc false

end
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...

 Tento modul obsahuje funkciu `hello/1`.
 """

 def hello(name) do
  IO.puts("Hello, " <> name)
 end
end
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...

 Tento modul obsahuje funkciu `hello/1`.
 """

 alias Goodbye.bye_bye
 # a tak ďalej...

 def hello(name) do
  IO.puts("Hello, " <> name)
 end
end
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Prints a hello message

 ## Parameters

  - name: String that represents the name of the person.

 ## Examples

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Hello, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Hello, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!