Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Konkurentnosť

Jednou z výhod Elixiru je jeho podpora konkurentnosti. Vďaka Erlang VM (BEAM), konkurentnosť v Elixire je jednodušia než by človek čakal. Model konkurentnosti sa spolieha na Actorov, ktorí predstavujú uzavretý proces, ktorý komunikuje s ostatnými procesmi pomocou odosielania správ.

V tejto lekcii sa pozrieme na konkurentné moduly, ktoré sú dodávané spolu s Elixirom. V nasledujúcej kapitole pokryjeme správania OTP, ktoré ich implementujú

Procesy

Procesy v Erlang VM sú ľahké a dokážu používať všetky CPU. Môže sa zdať, že sa podobajú na natívne vlákna, ale sú jednoduchšie a nie je nevídané mať tisíce konkurentných procesov v Elixir aplikácii.

Najjednoduchší spôsob ako vytvoriť nový proces je použiť funkciu spawn, ktorá potrebuje anonymnú alebo pomenovanú funkciu. Keď vytvoríme nový proces, vráti nám Process Identifier alebo PID, ktorý jednoznačne identifikuje proces našej aplikácie.

Na začiatok vytvoríme modul a definujeme funkciu, ktorú chceme spustiť:

defmodule Example do
 def add(a, b) do
  IO.puts(a + b)
 end
end

iex> Example.add(2, 3)
5
:ok

Keď chceme vyhodnotiť funkciu asynchrónne, použijeme spawn/3:

iex> spawn(Example, :add, [2, 3])
5
#PID<0.80.0>

Posielanie správ

Procesy sa spoliehajú na posielanie správ, ktoré im umožňuje medzi sebou komunikovať. To má dva komponenty: send/2 a receive. Funkcia send/2 nám dovoľuje poslať správy daným PID. Na prijatie správy použijeme receive, ktorý matchne správy. Ak sa nenájde žiadna vyhovujúca správa vykonávanie pokračuje bez prerušenia.

defmodule Example do
 def listen do
  receive do
   {:ok, "hello"} -> IO.puts("World")
  end

  listen
 end
end

iex> pid = spawn(Example, :listen, [])
#PID<0.108.0>

iex> send pid, {:ok, "hello"}
World
{:ok, "hello"}

iex> send pid, :ok
:ok

Možno si všimnete, že funkcia listen/0 je rekurzívna, čo umožňuje našim procesom spracovávať viacero správ. Bez rekurzie by náš proces zanikol po prvej správe.

Prepojenie Procesov

Jedným problémom so spawn je, že nevieme kedy proces spadol. Na to musíme naše procesy prepojiť pomocou spawn_link. Dva prepojené procesy dostanú jeden od druhého správu o tom že proces zanikol:

defmodule Example do
 def explode, do: exit(:kaboom)
end

iex> spawn(Example, :explode, [])
#PID<0.66.0>

iex> spawn_link(Example, :explode, [])
** (EXIT from #PID<0.57.0>) :kaboom

Niekedy ale nechceme aby naše prepojené procesy zhodili náš aktuálny proces. Na to potrebujeme zachytiť zaniknutie procesu. Keď dostaneme správu o zaniknutí procesu, bude v tvare tuple: {:EXIT, from_pid, reason}.

defmodule Example do
 def explode, do: exit(:kaboom)
 def run do
  Process.flag(:trap_exit, true)
  spawn_link(Example, :explode, [])

  receive do
   {:EXIT, from_pid, reason} -> IO.puts "Exit reason: #{reason}"
  end
 end
end

iex> Example.run
Exit reason: kaboom
:ok

Monitorovanie Procesov

Čo ak nechceme prepojiť dva procesy, ale chceme o nich mať informácie? Na to môžeme použiť monitorovanie procesov s funkciou spawn_monitor. Keď monitorujeme proces dostaneme správu ak proces spadne bez toho aby spadol náš aktuálny proces alebo ak potrebujeme explicitne zachytiť zaniknutie procesu.

defmodule Example do
 def explode, do: exit(:kaboom)

 def run do
  {pid, ref} = spawn_monitor(Example, :explode, [])

  receive do
   {:DOWN, ref, :process, from_pid, reason} -> IO.puts("Exit reason: #{reason}")
  end
 end
end

iex> Example.run
Exit reason: kaboom
:ok

Agenti

Agenti sú abstrakcia procesov na pozadí, ktoré si uchovávajú stav. Môžeme k nim pristupovať z iných procesov v našej aplikácii a node. Stav nášho Agenta je nastavený návratovou hodnotou našej funkcie:

iex> {:ok, agent} = Agent.start_link(fn -> [1, 2, 3] end)
{:ok, #PID<0.65.0>}

iex> Agent.update(agent, fn (state) -> state ++ [4, 5] end)
:ok

iex> Agent.get(agent, &(&1))
[1, 2, 3, 4, 5]

Keď pomenujeme Agenta, môžeme menom na neho odkazovať namiesto PID:

iex> Agent.start_link(fn -> [1, 2, 3] end, name: Numbers)
{:ok, #PID<0.74.0>}

iex> Agent.get(Numbers, &(&1))
[1, 2, 3]

Tasky

Tasky poskytujú spôsob ako vykonať funkciu na pozadí a získať jej návratovú hodnotu neskôr. Môžu byť veľmi užitočné najmä vtedy, keď vykonávame výpočtovo náročné operácie, pretože neblokujú vykonávanie samotnej aplikácie.

defmodule Example do
 def double(x) do
  :timer.sleep(2000)
  x * 2
 end
end

iex> task = Task.async(Example, :double, [2000])
%Task{pid: #PID<0.111.0>, ref: #Reference<0.0.8.200>}

# Do some work

iex> Task.await(task)
4000
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!