Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Moduly

Zo skúsenosti vieme, že je dosť nepohodlné, mať všetky funkcie v jedinom súbore. V tejto lekcii sa naučíme, ako funkcie zoskupovať a definovať špeciálny typ mapy, zvaný struct, aby sme mohli náš kód usporiadať efektívnejšie.

Moduly

Moduly nám umožňujú organizovať funkcie do menných priestorov (namespaces). Definujeme v nich pomenované a privátne funkcie, o ktorých sme si povedali v lekcii o funkciách.

Pozrime sa na jednoduchý príklad:

defmodule Example do
 def pozdrav(meno) do
  ~s(Ahoj #{meno}.)
 end
end

iex> Example.pozdrav "Jano"
"Ahoj Jano."

V Elixire je možné definovať moduly vnorené v iných moduloch, čo nám dovoľuje ďalej rozdeľovať funkcionalitu do menších menných priestorov:

defmodule Example.Pozdravy do
 def rano(meno) do
  "Dobré ráno #{meno}."
 end

 def vecer(meno) do
  "Dobrý večer #{meno}."
 end
end

iex> Example.Pozdravy.rano "Jano"
"Dobré ráno Jano."

Atribúty modulov

Atribúty sa v Elixirových moduloch najčastejšie používajú ako konštanty:

defmodule Example do
 @pozdrav "Ahoj"

 def pozdrav(meno) do
  ~s(#{@pozdrav} #{meno}.)
 end
end

Je dôležité zapamätať si, že v Elixire existujú vyhradené atribúty modulov. Najbežnejšie sú tieto tri:

Structs

Structs sú špeciálny typ máp s definovanými kľúčmi a ich východiskovými hodnotami. Struct musí byť definovaný v module, z ktorého získa svoj názov. Je bežné, že struct je jediná vec definovaná v module.

Na definovanie structu používame kľúčové slovo defstruct nasledované zoznamom kľúčových slov a ich východiskových hodnôt:

defmodule Example.User do
 defstruct name: "Sean", roles: []
end

Teraz si vytvorme niekoľko príkladov tohto structu:

iex> %Example.User{}
%Example.User<name: "Sean", roles: [], ...>

iex> %Example.User{name: "Steve"}
%Example.User<name: "Steve", roles: [], ...>

iex> %Example.User{name: "Steve", roles: [:manager]}
%Example.User<name: "Steve", roles: [:manager]>

Struct môžeme meniť rovnako, ako mapu:

iex> steve = %Example.User{name: "Steve"}
%Example.User<name: "Steve", roles: [...], ...>
iex> sean = %{steve | name: "Sean"}
%Example.User<name: "Sean", roles: [...], ...>

Veľmi dôležitou vlastnosťou structov je, že ich môžeme pattern matchovať s mapami:

iex> %{name: "Sean"} = sean
%Example.User<name: "Sean", roles: [...], ...>

Kompozícia

Teraz, keď už dokážeme vytvárať vlastné moduly a štruktúry, je načase naučiť sa, ako pridať funkcionalitu definovanú v iných moduloch. Elixir nám na tento účel poskytuje niekoľko spôsobov ako interagovať s inými modulmi.

alias

Dovoľuje nám dať externému modulu (kratší) alias, cez ktorý potom k nemu budeme pristupovať. V Elixirovom kóde je použitie aliasov veľmi bežné:

defmodule Sayings.Greetings do
 def basic(name), do: "Hi, #{name}"
end

# S použitím aliasu

defmodule Example do
 alias Sayings.Greetings

 def greeting(name), do: Greetings.basic(name)
end

# Bez použitia aliasu

defmodule Example do
 def greeting(name), do: Sayings.Greetings.basic(name)
end

Ak existuje konflikt medzi dvoma aliasmi alebo iba chceme aliasy pomenovať úplne inak, môžeme tak urobiť pomocou :as:

defmodule Example do
 alias Sayings.Greetings, as: Hi

 def print_message(name), do: Hi.basic(name)
end

Je možné aliasovať aj viacero modulov naraz:

defmodule Example do
 alias Sayings.{Greetings, Farewells}
end

import

Ak chceme z externého modulu len importovať jeho funkcie a makrá do nášho modulu, môžeme použiť príkaz import:

iex> last([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:9: undefined function last/1
iex> import List
nil
iex> last([1, 2, 3])
3

Filtrovanie

Normálne sa pri importe do nášho modulu dostanú úplne všetky funkcie a makrá z modulu, ktorý importujeme. Môžeme však použiť filtre :only (iba) a :except (okrem), ktorými vieme presnejšie špecifikovať, o čo z cieľového modulu máme záujem.

Pri použití filtrov only a except musíme uviesť názov a aritu (počet argumentov) každej filtrovanej funkcie (alebo makra). Napríklad funkciu last/1 by sme samostatne importovali takto:

iex> import List, only: [last: 1]
iex> first([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:13: undefined function first/1
iex> last([1, 2, 3])
3

Ak zasa naimportujeme všetko okrem funkcie last/1 a teraz vyskúšame rovnaké funkcie ako predtým dostaneme:

iex> import List, except: [last: 1]
nil
iex> first([1, 2, 3])
1
iex> last([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:3: undefined function last/1

Ďalšími užitočnými filtrami sú :functions a :macros, ktorými vieme naimportovať z cieľového modulu len funkcie alebo len makrá:

import List, only: :functions
import List, only: :macros

require

Keď chceme z iného modulu načítať len makrá, ale nie funkcie, použijeme require:

defmodule Example do
 require SuperMacros

 SuperMacros.do_stuff
end

Ak sa pokúsime zavolať makro, ktoré nie je načítané, Elixir vyhodí chybu.

use

Makrom use umožníme cieľovému modulu modifikovať náš modul. Keď zavoláme use v našom kóde, tak vlastne vyvoláme __using__/1 callback definovaný v dodanom module. Výsledok __using__/1 makra sa stane časťou definície nášho modulu. Aby sme si ukázali ako funguje pozrime sa na tento jednoduchý príklad:

defmodule Hello do
 defmacro __using__(_opts) do
  quote do
   def hello(name), do: "Hi, #{name}"
  end
 end
end

Tu sme vytvorili modul Hello, ktorý definuje __using__/1 callback vo vnútri ktorého definujeme funkciu hello/1. Poďme vytvoriť nový modul aby sme mohli vyskúšať náš kód:

defmodule Example do
 use Hello
end

Ak skúsime spustiť v IEx náš kód tak uvidíme, že funkcia hello/1 je dostupná v module Example:

iex> Example.hello("Sean")
"Hi, Sean"

Tu môžeme vidieť, že use vyvolalo __using__/1 callback na module Hello, čo pridalo výsledný kód do nášho modulu. Teraz, keď sme si ukázali jednoduchý príklad upravme náš kód aby sme sa pozreli ako __using__/1 podporuje doplnkové parametre. Spravíme to tak, že pridáme greeting možnosť:

defmodule Hello do
 defmacro __using__(opts) do
  greeting = Keyword.get(opts, :greeting, "Hi")

  quote do
   def hello(name), do: unquote(greeting) <> ", " <> name
  end
 end
end

Upravme náš modul Example aby mal novo vytvorenú greeting možnosť:

defmodule Example do
 use Hello, greeting: "Hola"
end

Keď vyskúšame zavolať našu funkciu v IEx tak by sme mali vidieť, že pozdrav sa zmenil:

iex> Example.hello("Sean")
"Hola, Sean"

Toto sú jednoduché príklady ako funguje use, ale zároveň demonštruje aký silný nástroj to je v Elixire. Ako sa postupne učíme o Elixire, pozerajme sa po použití use. Jeden príklad, ktorý určite uvidíme je use ExUnit.Case, async: true.

Poznámka: quote, alias, use a require sú makrá použité keď pracujeme s metaprogramovaním.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!