Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Spracovanie Chýb

Bežne môžeme vidieť pri funkciách návratovú hodnotu tuple {:error, reason}, ale Elixir podporuje aj výnimky a v tejto lekcii si ukážeme ako spracovávať chyby a rôzne mechanizmy ktoré máme k dispozícii.

Vo všeobecnosti je v Elixire konvenciou vytvárať funkciu example/1, ktorá vráti {:ok, result} alebo {:error, reason} a funkcia example!/1, ktorá vráti neobalený výsledok alebo vyvolá chybu.

Táto lekcia sa zameriava na spracovanie týchto chýb

Spracovanie Chýb

Predtým, než môžeme spracovávať chyby potrebujeme ich vytvoriť a najjednoduchší spôsob ako to spraviť je pomocou raise/1:

iex> raise "Oh no!"
** (RuntimeError) Oh no!

Ak chceme špecifikovať typ a správu musíme použiť raise/2:

iex> raise ArgumentError, message: "the argument value is invalid"
** (ArgumentError) the argument value is invalid

Keď vieme, že môže nastať chyba, môžeme ju zachytiť pomocou try/rescue a pattern matchingu:

iex> try do
...>  raise "Oh no!"
...> rescue
...>  e in RuntimeError -> IO.puts("An error occurred: " <> e.message)
...> end
An error occurred: Oh no!
:ok

Je možné zachytiť viacero chýb v jednom bloku rescue:

try do
 opts
 |> Keyword.fetch!(:source_file)
 |> File.read!()
rescue
 e in KeyError -> IO.puts("missing :source_file option")
 e in File.Error -> IO.puts("unable to read source file")
end

After

Niekedy môže byť nevyhnutné spustiť akciu po našom try/rescue bloku bez ohľadu na to či nastala chyba. Na toto máme k dispozícii try/after podobne ako v Ruby begin/rescue/ensure alebo v Jave try/catch/finally:

iex> try do
...>  raise "Oh no!"
...> rescue
...>  e in RuntimeError -> IO.puts("An error occurred: " <> e.message)
...> after
...>  IO.puts "The end!"
...> end
An error occurred: Oh no!
The end!
:ok

Bežne sa after používa pri práci so súbormi alebo pripojeniami, ktoré by mali byť zatvorené:

{:ok, file} = File.open("example.json")

try do
 # Do hazardous work
after
 File.close(file)
end

Nové Chyby

Aj keď Elixir má množstvo zabudovaných typov chýb ako napríklad RuntimeError, ale máme možnosť vytvoriť si svoje typy chýb ak potrebujeme niečo veľmi špecifické. Vytváranie nových typov chýb je jednoduché s pomocou makra defexception/1, ktoré akceptuje možnosť :message, ktorá nastaví štandardnú chybovú správu:

defmodule ExampleError do
 defexception message: "an example error has occurred"
end

A teraz si vyskúšajme náš nový typ chyby:

iex> try do
...>  raise ExampleError
...> rescue
...>  e in ExampleError -> e
...> end
%ExampleError{message: "an example error has occurred"}

Throws

Ďalší mechanizmus pre prácu s chybami v Elixire je throw a catch. V praxi sa vyskytujú veľmi zriedka v novšom Elixir kóde, ale aj napriek tomu je dôležité vedieť a chápať ako fungujú.

Funkcia throw/1 nám dáva možnosť ukončiť vykonávanie programu so špecifickou hodnotu, ktorú môžeme zachytiť (catch) a použiť:

iex> try do
...>  for x <- 0..10 do
...>   if x == 5, do: throw(x)
...>   IO.puts(x)
...>  end
...> catch
...>  x -> "Caught: #{x}"
...> end
0
1
2
3
4
"Caught: 5"

Ako sme spomenuli, throw/catch sú zriedkavé a väčšinou existujú ako dočasné riešenie ak knižnice neposkytujú adekvátne API.

Exiting

Posledný mechanizmus na spracovanie chýb, ktorý nám Elixir poskytuje je exit. Signál Exit sa vyskytne kedykoľvek zanikne proces a sú dôležitou časťou odolnosti voči chybám Elixiru.

Ak chceme explicitne ukončiť aplikáciu môžeme použiť exit/1:

iex> spawn_link fn -> exit("oh no") end
** (EXIT from #PID<0.101.0>) "oh no"

Je možné zachytiť exit pomocou try/catch, ale to sa deje len vo veľmi zriedkavých prípadoch. Skoro vo všetkých prípadoch je výhodné nechať supervisora, ktorý si poradí so zaniknutím procesu:

iex> try do
...>  exit "oh no!"
...> catch
...>  :exit, _ -> "exit blocked"
...> end
"exit blocked"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!