Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Xử Lý Lỗi

Mặc dù trong Elixir để trả về lỗi, chúng ta thường dùng {:error, reason}, nhưng Elixir cũng hỗ trợ các exceptions (tạm dịch ngoại lệ), trong bài học này chúng ta sẽ xem xét các cách để xử lý lỗi, và những cơ chế khác nhau để làm chuyện này.

Nói chung quy ước trong Elixir là tạo ra một hàm (example/1) mà trả về {:ok, result}{:error, reason} và một hàm riêng biệt (example!/1) trả về result hoặc văng ra một lỗi.

Trong bài học này chúng ta sẽ tập trung vào việc xử lý lỗi

Xử Lý Lỗi

Trước khi chúng ta có thể xử lý lỗi chúng ta cần phải tạo ra chúng và cách đơn giản nhất để làm như vậy là với raise/1:

iex> raise "Oh no!"
** (RuntimeError) Oh no!

Nếu chúng ta muốn xác định kiểu và thông điệp, chúng ta cần sử dụng raise/2:

iex> raise ArgumentError, message: "the argument value is invalid"
** (ArgumentError) the argument value is invalid

Khi chúng ta biết một lỗi có thể xảy ra, chúng ta có thể xử lý chúng bằng cách sử dụng try/rescue và so trùng mẫu (pattern matching):

iex> try do
...>  raise "Oh no!"
...> rescue
...>  e in RuntimeError -> IO.puts("An error occurred: " <> e.message)
...> end
An error occurred: Oh no!
:ok

Có thể kết hợp nhiều lỗi trong một giải pháp:

try do
 opts
 |> Keyword.fetch!(:source_file)
 |> File.read!()
rescue
 e in KeyError -> IO.puts("missing :source_file option")
 e in File.Error -> IO.puts("unable to read source file")
end

After

Đôi khi nó có thể cần thiết để thực hiện một số hành động sau khi chúng ta try/rescue mà không cần quan tâm tới lỗi. Đối với điều này chúng ta có try/after. Cách làm này giống như là begin/rescue/ensure hoặc là try/catch/finally trong Java:

iex> try do
...>  raise "Oh no!"
...> rescue
...>  e in RuntimeError -> IO.puts("An error occurred: " <> e.message)
...> after
...>  IO.puts "The end!"
...> end
An error occurred: Oh no!
The end!
:ok

Điều này thường được sử dụng nhiều với các tập tin (files) hoặc các kết nối cần phải được đóng:

{:ok, file} = File.open("example.json")

try do
 # Do hazardous work
after
 File.close(file)
end

Lỗi Mới

Trong khi Elixir bao gồm một số lỗi được xây dựng sẵn như RuntimeError, chúng ta vẫn có thể tạo thêm kiểu lỗi mới nếu muốn. Chúng ta có thể làm điểu này dễ dàng với macro defexception/1, macro này cũng chấp nhận tuỳ chọn :message:

defmodule ExampleError do
 defexception message: "an example error has occurred"
end

Giờ hãy cùng thử xem lỗi mới của chúng ta ra sao:

iex> try do
...>  raise ExampleError
...> rescue
...>  e in ExampleError -> e
...> end
%ExampleError{message: "an example error has occurred"}

Throws

Một cơ chế khác để làm việc với các lỗi trong Elixir là throwcatch. Trong thực tế, cách làm này rất là hiếm thấy trong những đoạn code của các phiên bản mới của Elixir, tuy nhiên việc hiểu nó vẫn là rất quan trọng.

Hàm throw/1 cung cấp cho chúng ta khả năng để thoát khỏi thực thi với một giá trị cụ thể, chúng ta có thể sử dụng catch:

iex> try do
...>  for x <- 0..10 do
...>   if x == 5, do: throw(x)
...>   IO.puts(x)
...>  end
...> catch
...>  x -> "Caught: #{x}"
...> end
0
1
2
3
4
"Caught: 5"

Như đã đề cập, throw/catch không phổ biến và điển hình tồn tại như một giải pháp tạm thời khi thư viện không cung cấp đủ APIs.

Exiting

Cơ chế lỗi cuối cùng mà Elixir cung cấp cho chúng ta là exit. Exit signal (tạm dịch tín hiệu thoát) xuất hiện bất cứ khi nào một process bị chết, và là một phần quan trọng của cơ chế fault tolerance (tạm dịch là cơ chế chống chịu lỗi) của Elixir.

Để thoát khỏi một cách rõ ràng chúng ta có thể sử dụng exit/1:

iex> spawn_link fn -> exit("oh no") end
** (EXIT from #PID<0.101.0>) evaluator process exited with reason: "oh no"

Trong khi có thể bắt một exit với try/catch, cách làm này là cực kỳ hiếm. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ tốt hơn nếu chúng ta để cho supervisor xử lý chuyện này.

iex> try do
...>  exit "oh no!"
...> catch
...>  :exit, _ -> "exit blocked"
...> end
"exit blocked"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!