Wyjątki i błędy

Elixir wspiera obsługę wyjątków. Ta lekcja jest poświęcona mechanizmom do obsługi błędów, wśród których najpopularniejszym jest zwracanie krotki {:error, reason}.

Ogólnie przyjętą w Elixirze zasadą jest tworzenie funkcji (example/1) zwracającej {:ok, result} albo {:error, reason} oraz oddzielnej funkcji (example!/1), która zwróci bezpośrednio result albo zakończy się wyjątkiem.

W tej lekcji skupimy się na pracy z takim podejściem.

Obsługa błędów

Zanim obsłużymy błąd musimy go wywołać. Najprościej jest zrobić to z pomocą raise/1:

iex> raise "Oh no!"
** (RuntimeError) Oh no!

Jeżeli chcemy by miał on konkretny typ i opis, to wywołamy raise/2:

iex> raise ArgumentError, message: "the argument value is invalid"
** (ArgumentError) the argument value is invalid

Jeżeli wiemy, że może pojawić się błąd, to możemy go obsłużyć wykorzystując try/rescue i dopasowanie wzorców:

iex> try do
...>  raise "Oh no!"
...> rescue
...>  e in RuntimeError -> IO.puts("An error occurred: " <> e.message)
...> end
An error occurred: Oh no!
:ok

Możemy obsłużyć wiele wyjątków w pojedynczym bloku rescue:

try do
 opts
 |> Keyword.fetch!(:source_file)
 |> File.read!()
rescue
 e in KeyError -> IO.puts("missing :source_file option")
 e in File.Error -> IO.puts("unable to read source file")
end

Blok after

Czasami musimy podjąć pewne dodatkowe działania po wykonaniu kodu w bloku try/rescue, niezależnie czy błąd się pojawił, czy też nie. Służy do tego konstrukcja try/after. Odpowiada ona konstrukcji begin/rescue/ensure w Ruby lub try/catch/finally w Javie:

iex> try do
...>  raise "Oh no!"
...> rescue
...>  e in RuntimeError -> IO.puts("An error occurred: " <> e.message)
...> after
...>  IO.puts "The end!"
...> end
An error occurred: Oh no!
The end!
:ok

Najczęstszym przypadkiem użycia jest zamykanie połączeń i plików:

{:ok, file} = File.open("example.json")

try do
 # Do hazardous work
after
 File.close(file)
end

Własne błędy

Elixir zawiera wiele wbudowanych typów błędów jak na przykład RuntimeError, ale czasami zachodzi potrzeba stworzenia nowego typu, specyficznego dla naszego projektu. Stworzenie nowego błędu polega na wykorzystaniu makra defexception/1, które przyjmuje opcję :message zawierającą komunikat:

defmodule ExampleError do
 defexception message: "an example error has occurred"
end

Sprawdźmy jak sprawuje się nasz błąd:

iex> try do
...>  raise ExampleError
...> rescue
...>  e in ExampleError -> e
...> end
%ExampleError{message: "an example error has occurred"}

Zwracanie błędów

Innym mechanizmem związanym z błędami w Elixirze jest użycie throw i catch. Nie występuje on za często, szczególnie w nowszym kodzie, ale ważne jest, by wiedzieć, że istnieje i jak działa.

Funkcja throw/1 pozwala na przerwanie wykonania kodu i przekazanie do catch pewnej wartości:

iex> try do
...>  for x <- 0..10 do
...>   if x == 5, do: throw(x)
...>   IO.puts(x)
...>  end
...> catch
...>  x -> "Caught: #{x}"
...> end
0
1
2
3
4
"Caught: 5"

Jak już wspomnieliśmy, throw/catch jest rzadko używanym mechanizmem, który zazwyczaj pojawia się jako tymczasowe rozwiązanie tam, gdzie biblioteki nie zapewniają odpowiedniego API .

Kończenie procesu

W końcu Elixir posiada mechanizm kończenia procesów za pomocą exit. Sygnał wyjścia jest wysyłany za każdym razem, kiedy kończy się proces i jest bardzo ważnym elementem związanym z odpornością na błędy.

Możemy też jawnie wywołać exit/1:

iex> spawn_link fn -> exit("oh no") end
** (EXIT from #PID<0.101.0>) evaluator process exited with reason: "oh no"

Możliwe jest użycie try/catch do obsłużenia sygnału exit, ale takie zachowanie jest bardzo rzadkie. Zazwyczaj obsługą takiego zdarzenia powinien zająć się nadzorca procesów:

iex> try do
...>  exit "oh no!"
...> catch
...>  :exit, _ -> "exit blocked"
...> end
"exit blocked"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!