GenStage

W tej lekcji przyjrzymy się z bliska GenStage, jaką pełni funkcję i jak może mieć wpływ na nasze aplikacje.

Wstęp

Zatem czym jest GenStage? Oficjalna dokumentacja mówi, że jest to „specification and computational flow”, co można rozumieć jako silnik reguł obliczeniowych, ale co to w praktyce oznacza?

Oznacza to, że GenStage pozwala nam na zdefiniowanie potoków pracy, podzielonych na niezależne kroki (etapy), które będą obsługiwane przez różne procesy. Jeżeli wcześniej pracowałeś z potokami, to wiele przedstawionych tu elementów będzie znajome.

By lepiej zrozumieć jak, to wszystko działa przyjrzyjmy się prostemu potokowi producent-konsument:

[A] -> [B] -> [C]

W tym przykładzie mamy trzy etapy: A producenta, B producenta i konsumenta orazC konsumenta. A produkuje wartości konsumowane przez B, B wykonuje pewne zadania, produkując wartość konsumowaną przez C. Rola poszczególnych etapów jest kluczowa, co za chwilę zobaczymy.

Nasz przykład to prosty układ 1 do 1, ale możemy tworzyć systemy z wieloma producentami i wieloma konsumentami na dowolnym etapie.

By lepiej zrozumieć ten mechanizm, stworzymy potok z użyciem GenStage, ale zanim do tego przystąpimy, musimy poznać koncepcję ról, z której korzysta GenStage.

Producenci i konsumenci

Jak już wiemy role, które przypisujemy do poszczególnych etapów, są bardzo ważne. Specyfikacja GenStage definiuje trzy role:

Co znaczy, że producenci oczekują na żądania? Konsumenci GenStage wysyłają strumień żądań i następnie przetwarzają dane otrzymane od producentów. Mechanizm ten znany jest jako ciśnienie wsteczne (ang. back-pressure). Ciśnienie wsteczne przenosi ciężar na producentów, chroniąc aplikację przed przeciążeniem, gdy konsumenci są zajęci.

Gdy wiemy już, czym są role w GenStage, możemy rozpocząć pisanie aplikacji.

Pierwsze kroki

Nasza przykładowa aplikacja używająca GenStage będzie generować strumień liczb, sortować numery parzyste i w końcu wypisywać je.

Użyjemy wszystkich ról GenStage. Producent będzie odliczać i emitować kolejne numery. Użyjemy producenta-konsumenta do odfiltrowania numerów parzystych oraz późniejszego ich odesłania do konsumenta, który będzie wyświetlać je na ekranie.

Naszą pracę zaczniemy od stworzenia projektu z wykorzystaniem drzewa nadzorców:

$ mix new genstage_example --sup
$ cd genstage_example

Następnie zmieńmy mix.exs dodając zależność do gen_stage:

defp deps do
 [
  {:gen_stage, "~> 0.11"}
 ]
end

Zanim przejdziemy dalej musimy pobrać i skompilować zależności:

$ mix do deps.get, compile

I już jesteśmy gotowi by stworzyć naszego producenta!

Producent

Pierwszym krokiem w naszej aplikacji jest stworzenie producenta. Tak jak wcześniej zaplanowaliśmy, chcemy stworzyć producenta, który będzie emitował stały strumień liczb. Stworzymy zatem plik modułu:

$ mkdir lib/genstage_example
$ touch lib/genstage_example/producer.ex

I dodajmy kod:

defmodule GenstageExample.Producer do
 use GenStage

 def start_link(initial \\ 0) do
  GenStage.start_link(__MODULE__, initial, name: __MODULE__)
 end

 def init(counter), do: {:producer, counter}

 def handle_demand(demand, state) do
  events = Enum.to_list(state..(state + demand - 1))
  {:noreply, events, state + demand}
 end
end

Dwa najważniejsze elementy, na które trzeba zwrócić uwagę to init/1 i handle_demand/2. W funkcji init/1 ustawiamy stan początkowy, ale co ważniejsze określamy moduł jako producenta. Odpowiedź z init/1 pozwala GenStage na klasyfikację procesu.

W funkcji handle_demand/2 jest centrum logiki producenta i musi być zaimplementowana we wszystkich producentach GenStage. To tutaj zwracamy zbiór numerów żądanych przez konsumentów i zwiększamy licznik. Żądanie ze strony konsumentów, parametr demand, odpowiada liczbie całkowitej określającej maksymalną ilość zdarzeń, której mogą oni podołać. Domyślnie jest to 1000.

Producent-konsument

Teraz gdy mamy już naszego producenta generującego liczby, możemy zająć się producentem-konsumentem. Będzie on żądać od producenta zbioru liczb, wybierać tylko parzyste i odsyłać tak odfiltrowany zbiór na żądanie konsumenta.

$ touch lib/genstage_example/producer_consumer.ex

Po utworzeniu pliku dodajmy kod:

defmodule GenstageExample.ProducerConsumer do
 use GenStage

 require Integer

 def start_link do
  GenStage.start_link(__MODULE__, :state_doesnt_matter, name: __MODULE__)
 end

 def init(state) do
  {:producer_consumer, state, subscribe_to: [GenstageExample.Producer]}
 end

 def handle_events(events, _from, state) do
  numbers =
   events
   |> Enum.filter(&Integer.is_even/1)

  {:noreply, numbers, state}
 end
end

Jak łatwo zauważyć w funkcji init/1 dodaliśmy nową opcję oraz zdefiniowaliśmy funkcję handle_events/3. Za pomocą opcji subscribe_to instruujemy GenStage, że chcemy komunikować się z określonym producentem.

Funkcja handle_events/3 to nasz koń roboczy. Obsługujemy tutaj przychodzące odpowiedzi, transformując zbiór danych. Jak widać, konsumenci są implementowani w podobny sposób, ale ważną różnicą jest to, co zwraca funkcja handle_events/3 i to, jak jest używana. Jeżeli oznaczymy nasz proces jako producenta-konsumenta, drugi argument w krotce, tu numbers, zostanie wykorzystany do odpowiadania na żądania. W przypadku konsumentów będzie on zignorowany.

Konsument

W końcu konsument:

$ touch lib/genstage_example/consumer.ex

Jako że producent-konsument i konsument są bardzo podobne, to kod nie będzie się różnił w znaczący sposób:

defmodule GenstageExample.Consumer do
 use GenStage

 def start_link do
  GenStage.start_link(__MODULE__, :state_doesnt_matter)
 end

 def init(state) do
  {:consumer, state, subscribe_to: [GenstageExample.ProducerConsumer]}
 end

 def handle_events(events, _from, state) do
  for event <- events do
   IO.inspect({self(), event, state})
  end

  # As a consumer we never emit events
  {:noreply, [], state}
 end
end

Jak wspomniano w poprzednim punkcie, nasz konsument nie emituje zdarzeń, więc drugi element w krotce zostanie zignorowany.

Wszystko razem

Mamy już producenta, producenta-konsumenta i konsumenta, a zatem najwyższy czas, by zebrać wszystkie te elementy do kupy.

Najpierw w lib/genstage_example/application.ex dodajmy nasz proces do drzewa nadzorców:

def start(_type, _args) do
 import Supervisor.Spec, warn: false

 children = [
  worker(GenstageExample.Producer, [0]),
  worker(GenstageExample.ProducerConsumer, []),
  worker(GenstageExample.Consumer, [])
 ]

 opts = [strategy: :one_for_one, name: GenstageExample.Supervisor]
 Supervisor.start_link(children, opts)
end

Jeżeli wszystko prawidłowo zaimplementowaliśmy, to po uruchomieniu naszego projektu powinniśmy zobaczyć:

$ mix run --no-halt
{#PID<0.109.0>, 2, :state_doesnt_matter}
{#PID<0.109.0>, 4, :state_doesnt_matter}
{#PID<0.109.0>, 6, :state_doesnt_matter}
...
{#PID<0.109.0>, 229062, :state_doesnt_matter}
{#PID<0.109.0>, 229064, :state_doesnt_matter}
{#PID<0.109.0>, 229066, :state_doesnt_matter}

Udało się! Nasza aplikacja, zgodnie z oczekiwaniami, wyświetla liczby parzyste i robi to bardzo sprawnie.

Mamy zatem działający potok. Jest w nim producent emitujący liczby, producent-konsument odrzucający liczby nieparzyste oraz konsument, który je wyświetla.

Wielu producentów i konsumentów

Jak wspomnieliśmy na wstępie, możliwe jest stworzenie wielu producentów i konsumentów. Przyjrzyjmy się temu.

Wykorzystując IO.inspect/1 w naszym przykładzie możemy stwierdzić, że zdarzenia są obsługiwane przez jeden PID. Zmieńmy lib/genstage_example/application.ex tak, by utworzyć wiele procesów do obsługi:

children = [
 worker(GenstageExample.Producer, [0]),
 worker(GenstageExample.ProducerConsumer, []),
 worker(GenstageExample.Consumer, [], id: 1),
 worker(GenstageExample.Consumer, [], id: 2)
]

W naszej konfiguracji mamy teraz dwóch konsumentów. Gdy uruchomimy aplikację, to zobaczymy:

$ mix run --no-halt
{#PID<0.120.0>, 2, :state_doesnt_matter}
{#PID<0.121.0>, 4, :state_doesnt_matter}
{#PID<0.120.0>, 6, :state_doesnt_matter}
{#PID<0.120.0>, 8, :state_doesnt_matter}
...
{#PID<0.120.0>, 86478, :state_doesnt_matter}
{#PID<0.121.0>, 87338, :state_doesnt_matter}
{#PID<0.120.0>, 86480, :state_doesnt_matter}
{#PID<0.120.0>, 86482, :state_doesnt_matter}

Jak widać mamy dwa PIDy, a dodaliśmy raptem jedną linię i nadaliśmy naszym konsumentom identyfikatory.

Przypadki użycia

Stworzyliśmy naszą pierwszą, prostą, aplikację GenStage, ale jakie rzeczywiste zastosowania ma to rozwiązanie?

A to tylko kilka z wielu zastosowań GenStage.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!