Testowanie kodu

Testowanie kodu jest bardzo ważną częścią procesu produkcji oprogramowania. W tej lekcji przyjrzymy się zagadnieniu testowania kodu w Elixirze z wykorzystaniem ExUnit. Poznamy też kilka dobrych praktyk z tym związanych.

ExUnit

Elixir posiada wbudowaną bibliotekę ExUnit, która zawiera wszystko, co potrzebne do pisania testów. Zanim zagłębimy się w ten temat, musimy wspomnieć, że testy są w Elixirze tworzone w postaci skryptów w plikach .exs. Zanim uruchomimy nasze testy, musimy wystartować ExUnita za pomocą ExUnit.start(), jest to zazwyczaj robione w skrypcie test/test_helper.exs.

Generując projekt w poprzedniej lekcji, mix był na tyle miły, że utworzył plik test/example_test.exs zawierający prosty test:

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 test "greets the world" do
  assert Example.hello() == :world
 end
end

Możemy uruchomić nasz test za pomocą mix test. Powinniśmy otrzymać komunikat podobny do poniższego:

..

Finished in 0.03 seconds
2 tests, 0 failures

Dlaczego w wyniku otrzymujemy, że dwa testy zostały uruchomione? Zajrzyjmy do pliku lib/example.ex. Mix utworzył tam dla nas kolejny test, doctest.

defmodule Example do
 @moduledoc """
 Documentation for Example.
 """

 @doc """
 Hello world.

 ## Examples

   iex> Example.hello
   :world

 """
 def hello do
  :world
 end
end

assert

Jeżeli kiedyś pisałeś już testy to zapewne znasz pojęcie assert; niektóre biblioteki używają should lub expect zamiennie z assert.

Makro assert sprawdza, czy wyrażenie jest prawdziwe. Jeżeli nie jest, to zwróci błąd, a nasz test nie powiedzie się. By to sprawdzić, zmieńmy nasz przykładowy test i uruchommy polecenie mix test:

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 test "greets the world" do
  assert Example.hello() == :word
 end
end

W efekcie otrzymamy zupełnie inny komunikat:

 1) test the truth (ExampleTest)
   test/example_test.exs:5
   Assertion with == failed
   code: 1 + 1 == 3
   lhs: 2
   rhs: 3
   stacktrace:
    test/example_test.exs:6

......

Finished in 0.03 seconds (0.02s on load, 0.01s on tests)
1 tests, 1 failures
 1) test greets the world (ExampleTest)
   test/example_test.exs:5
   Assertion with == failed
   code: assert Example.hello() == :word
   left: :world
   right: :word
   stacktrace:
    test/example_test.exs:6 (test)

.

Finished in 0.03 seconds
2 tests, 1 failures

ExUnit dokładnie wskazuje miejsca, w których testy się nie powiodły, jakie były wartości oczekiwane, a jakie zostały faktycznie zwrócone.

refute

refute jest tym dla assert czym unless dla if. Użyj refute jeżeli chcesz sprawdzić wyrażenie, które zawsze jest nieprawdziwe.

assert_raise

Czasami ważne jest sprawdzenie, czy został zwrócony wyjątek. Możemy to zrobić za pomocą assert_raise. W kolejnej lekcji poświęconej Plugowi zobaczymy przykłady zastosowania assert_raise.

assert_receive

Typowa aplikacja zawiera wiele procesów/aktorów, którzy komunikują się między sobą za pomocą wiadomości. Testy mają nam odpowiedzieć na pytanie, czy wiadomość została wysłana. Jako że ExUnit działa jako niezależny proces, to może być adresatem wiadomości. By sprawdzić, czy testowa wiadomość dodarła, możemy wykorzystać makro assert_received:

defmodule SendingProcess do
 def run(pid) do
  send(pid, :ping)
 end
end

defmodule TestReceive do
 use ExUnit.Case

 test "receives ping" do
  SendingProcess.run(self())
  assert_received :ping
 end
end

assert_received nie czeka na wiadomość, a wykorzystując assert_receive możemy określić maksymalny czas oczekiwania na wiadomość (timeout).

capture_io i capture_log

Przechwytywanie informacji produkowanych przez aplikację jest możliwe za pomocą ExUnit.CaptureIO bez konieczności ingerowania w jej kod. Wystarczy jako argument przekazać funkcję, która wypisuje informacje na standardowe wyjście:

defmodule OutputTest do
 use ExUnit.Case
 import ExUnit.CaptureIO

 test "outputs Hello World" do
  assert capture_io(fn -> IO.puts("Hello World") end) == "Hello World\n"
 end
end

Jeżeli w naszej aplikacji wykorzystujemy Logger, to możemy użyć ExUnit.CaptureLog do przechwytywania informacji zapisywanych do dziennika.

Konfiguracja testów

W pewnych sytuacjach musimy przygotować środowisko przed uruchomieniem testów. W tym celu możemy użyć makr setup i setup_all. Makro setup będzie uruchomione przed każdym testem, a setup_all zostanie uruchomione jednorazowo przed wszystkimi testami. Powinny one zwrócić {:ok, state}, gdzie state będzie dostępny dla naszych testów.

Przykładowo zmieńmy nasz test tak, by korzystał z setup_all:

defmodule ExampleTest do
 use ExUnit.Case
 doctest Example

 setup_all do
  {:ok, recipient: :world}
 end

 test "greets", state do
  assert Example.hello() == state[:recipient]
 end
end

Mockowanie

W Elixirze mockom mówimy stanowcze nie. Możesz mieć chęć skorzystania z mocków, ale są one niechętnie widziane w społeczności Elixira i to nie bez powodu.

Temat ten w wyczerpujący sposób został omówiony w artykule autorstwa José Valima. Istotą problemu jest użycie mocków, które wymusza jawne zdefiniowanie interfejsów pomiędzy naszym kodem i kodem klienta. Mocki są w takim przypadku specyficznymi, ponieważ służą tylko do testowania, implementacjami kodu klienta.

Rozwiązaniem jest taka implementacja po naszej stronie, by przekazywać moduł jako argument i używać wartości domyślnych. Jeżeli takie rozwiązanie nie jest wystarczające, to możemy użyć wbudowanego mechanizmu konfiguracji, by utworzyć odpowiednie mocki. Jednocześnie nie potrzebujemy żadnej dodatkowej biblioteki do tworzenia mocków dla naszych zachowań i wywołań zwrotnych.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!