Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Współpraca z Erlangiem

Jedną z zalet działania w ramach maszyny wirtualnej Erlanga (BEAM) jest bogactwo istniejących bibliotek, których możemy użyć. Interoperacyjność pozwala nam na wykorzystanie tych rozwiązań oraz standardowej biblioteki Erlanga w naszym elixirowym kodzie. W tej lekcji przyjrzymy się, jak możemy łączyć nasz kod z bibliotekami stworzonymi w Erlangu.

Biblioteka standardowa

Obszerna biblioteka standardowa Erlanga może być użyta w dowolnym miejscu elixirowego kodu w naszej aplikacji. Moduły Erlanga są reprezentowane przez atomy, pisane małymi literami, na przykład :os czy :timer.

Użyjmy :timer.tc, by zmierzyć czas wykonania funkcji:

defmodule Example do
 def timed(fun, args) do
  {time, result} = :timer.tc(fun, args)
  IO.puts("Time: #{time} μs")
  IO.puts("Result: #{result}")
 end
end

iex> Example.timed(fn (n) -> (n * n) * n end, [100])
Time: 8 μs
Result: 1000000

Pełna lista modułów jest dostępna w tym miejscu: Erlang Reference Manual.

Pakiety Erlanga

W jednej z poprzednich lekcji poznaliśmy narzędzie Mix, służące do zarządzania zależnościami. Dodawanie zależności do bibliotek erlangowych działa w taki sam sposób. Jedyny wyjątek stanowi to, że biblioteki Erlanga nie są opublikowane w Hex, ale można się do nich odwołać poprzez odnośnik do repozytorium gita:

def deps do
 [{:png, github: "yuce/png"}]
end

Teraz możemy użyć naszej erlangowej biblioteki:

png =
 :png.create(%{:size => {30, 30}, :mode => {:indexed, 8}, :file => file, :palette => palette})

Najważniejsze różnice

Skoro wiemy już, jak korzystać z Erlanga, musimy jeszcze poznać pewne pułapki wynikające z tego rozwiązania.

Atomy

Atomy w Erlangu wyglądają bardzo podobnie do tych z Elixira, jednak nie mają dwukropka z przodu (:). Są pisane małymi literami i można w nich użyć znaku podkreślenia:

Elixir:

:example

Erlang:

example.

Ciągi znaków

Gdy mówimy o ciągach znaków w Elixirze, mamy na myśli dane bitowe interpretowane jako UTF-8. W Erlangu ciągi znaków też używają cudzysłowów, ale są listami znaków:

Elixir:

iex> is_list('Example')
true
iex> is_list("Example")
false
iex> is_binary("Example")
true
iex> <<"Example">> === "Example"
true

Erlang:

1> is_list('Example').
false
2> is_list("Example").
true
3> is_binary("Example").
false
4> is_binary(<<"Example">>).
true

Musimy pamiętać, że wiele starszych bibliotek Erlanga nie wspiera formy binarnej i musimy zamienić ciągi znaków z Elixira na listy. Na szczęście mamy do tego odpowiednią funkcję to_charlist/1:

iex> :string.words("Hello World")
** (FunctionClauseError) no function clause matching in :string.strip_left/2

  The following arguments were given to :string.strip_left/2:

    # 1
    "Hello World"

    # 2
    32

  (stdlib) string.erl:1661: :string.strip_left/2
  (stdlib) string.erl:1659: :string.strip/3
  (stdlib) string.erl:1597: :string.words/2

iex> "Hello World" |> to_charlist() |> :string.words
2

Zmienne

W Erlangu nazwy zmiennych rozpoczynają się wielką literą, a przypisywanie nowych wartości do istniejących już zmiennych nie jest dozwolone.

Elixir:

iex> x = 10
10

iex> x = 20
20

iex> x1 = x + 10
30

Erlang:

1> X = 10.
10

2> X = 20.
** exception error: no match of right hand side value 20

3> X1 = X + 10.
20

I to wszystko! Możliwość wykorzystania Erlanga w kodzie aplikacji pisanych w Elixirze jest proste i istotnie zwiększa liczbę bibliotek, z których możemy korzystać.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!