Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Współbieżność

Jednym z najbardziej wartościowych elementów Elixira jest obsługa współbieżności. Dzięki temu, że działa on na maszynie wirtualnej Erlanga, zadanie to zostało bardzo uproszczone. Współbieżność oparta jest o model aktorów, reprezentowanych przez procesy, które komunikują się, wymieniając wiadomości.

Procesy

Maszyna wirtualna Erlanga używa procesów lekkich, które mogą działać na wszystkich dostępnych dla niej procesorach. Choć są one podobne do natywnych, systemowych wątków, to jednak są prostsze i nie jest niczym niezwykłym, gdy w aplikacji napisanej w Elixirze jednocześnie działa kilka tysięcy procesów.

Najprostszą metodą na utworzenie nowego procesu jest wywołanie spawn, która jako argument przyjmuje funkcję, nazwaną lub anonimową. Kiedy utworzy nowy proces zwróci Identyfikator procesu, czyli PID, który w sposób unikalny identyfikuje proces w naszej aplikacji.

Zacznijmy od stworzenia nowego modułu i zdefiniowania w nim funkcji, którą będziemy uruchamiać:

defmodule Example do
 def add(a, b) do
  IO.puts(a + b)
 end
end

iex> Example.add(2, 3)
5
:ok

By wywołać ją asynchronicznie wywołajmy spawn/3:

iex> spawn(Example, :add, [2, 3])
5
#PID<0.80.0>

Przekazywanie komunikatów

Komunikacja pomiędzy procesami bazuje na wymianie komunikatów. Istnieją dwa główne elementy tego mechanizmu: send/2 i receive. Funkcja send/2 pozwalana na wysłanie komunikatu pod wskazany PID. Przychodzących komunikatów nasłuchujemy za pomocą receive i dopasowujemy je do wzorców. Jeżeli komunikat nie zostanie dopasowany, to proces zignoruje go i będzie kontynuować działanie, jak gdyby nic się nie stało.

defmodule Example do
 def listen do
  receive do
   {:ok, "hello"} -> IO.puts("World")
  end

  listen()
 end
end

iex> pid = spawn(Example, :listen, [])
#PID<0.108.0>

iex> send pid, {:ok, "hello"}
World
{:ok, "hello"}

iex> send pid, :ok
:ok

Warto zauważyć, że funkcja listen/0 jest rekurencyjna. Dzięki temu może ona obsługiwać kolejno nadchodzące wiadomości. Bez tego mechanizmu proces zakończyłby działanie po obsłużeniu pierwszej wiadomości.

Łączenie procesów

Problem z funkcją spawn polega na tym, że nie wiemy, kiedy proces ulegnie awarii. Dlatego też potrzebujemy procesów połączonych, które tworzy się z użyciem spawn_link. Dwa połączone procesy będą nawzajem otrzymywać komunikaty o swoim zakończeniu:

defmodule Example do
 def explode, do: exit(:kaboom)
end

iex> spawn(Example, :explode, [])
#PID<0.66.0>

iex> spawn_link(Example, :explode, [])
** (EXIT from #PID<0.57.0>) evaluator process exited with reason: :kaboom

Czasami nie chcemy by awaria jednego procesu spowodowała zamknięcie połączonego z nim innego procesu. Dlatego też musimy przechwycić informacje o zamknięciu korzystając z Process.flag/2. Wykorzystana zostaje funkcja process_flag/2 dla flagi trap_exit. Podczas przechwytywania wyjść (trap_exit jest ustawione na true), sygnały wyjścia będą odbierane jako wiadomość w postaci krotki: {:EXIT, from_pid, reason}.

defmodule Example do
 def explode, do: exit(:kaboom)

 def run do
  Process.flag(:trap_exit, true)
  spawn_link(Example, :explode, [])

  receive do
   {:EXIT, _from_pid, reason} -> IO.puts("Exit reason: #{reason}")
  end
 end
end

iex> Example.run
Exit reason: kaboom
:ok

Monitoring

A co, jeżeli nie chcemy łączyć procesów, ale chcemy nadal być informowani o awariach? Do tego służy mechanizm monitoringu spawn_monitor. Gdy monitorujemy inny proces z naszego procesu, to gdy otrzymamy wiadomość o jego awarii, nasz proces nie ulegnie awarii ani też nie będziemy musieli jawnie obsłużyć sygnału zamknięcia.

defmodule Example do
 def explode, do: exit(:kaboom)

 def run do
  spawn_monitor(Example, :explode, [])

  receive do
   {:DOWN, _ref, :process, _from_pid, reason} -> IO.puts("Exit reason: #{reason}")
  end
 end
end

iex> Example.run
Exit reason: kaboom
:ok

Agenci

Agenci są pewnego rodzaju abstrakcją nad procesami służącą do zarządzania ich stanem w tle. Możemy się do nich odwołać z poziomu innego procesu aplikacji albo innego węzła. Aktualny stan agenta jest równy wartości zwracanej przez naszą funkcję:

iex> {:ok, agent} = Agent.start_link(fn -> [1, 2, 3] end)
{:ok, #PID<0.65.0>}

iex> Agent.update(agent, fn (state) -> state ++ [4, 5] end)
:ok

iex> Agent.get(agent, &(&1))
[1, 2, 3, 4, 5]

Do nazwanych agentów możemy odwołać się przez nazwę zamiast przez PID:

iex> Agent.start_link(fn -> [1, 2, 3] end, name: Numbers)
{:ok, #PID<0.74.0>}

iex> Agent.get(Numbers, &(&1))
[1, 2, 3]

Zadania

Zadania pozwalają na wywołanie funkcji w tle i otrzymanie wyniku w późniejszym terminie. Jest to przydatne szczególnie wtedy, gdy funkcja wykonuje jakieś długotrwałe obliczenia albo jest operacją blokującą. Można wtedy wywołać ją bez blokowania całej aplikacji.

defmodule Example do
 def double(x) do
  :timer.sleep(2000)
  x * 2
 end
end

iex> task = Task.async(Example, :double, [2000])
%Task{
 owner: #PID<0.105.0>,
 pid: #PID<0.114.0>,
 ref: #Reference<0.2418076177.4129030147.64217>
}

# Coś się kręci

iex> Task.await(task)
4000
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this lesson on GitHub!