Enum

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Набор от алгоритми за изброяване върху колекции.

Съдържание

Enum

Enum модулът съдържа над сто функции за работа с колекции, за които учихме предният урок.

Този урок ще покрие само част от достъпните функции, за да видите пълния набор от функции, посетете официалните Enum документи; за lazy изброяване използвайте модула Stream.

all?

Когато използваме all?, и голяма част от Enum, ние предоставяме функция, която да бъде приложена върху елементите на колекцията ни. В случая с all?, функцията трябва да върне true за вески един елемент от колекцията, в противен случай връща false:

iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 3 end)
false
iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) > 1 end)
true

any?

За разлика от предходното, any? ще върне true ако поне един елемент е оценен като true:

iex> Enum.any?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 5 end)
true

chunk_every

Ако се нуждаете да разбиете колекцията си на по-малки групи, то chunk_every/2 е функцията, която най-вероятно търсите:

iex> Enum.chunk_every([1, 2, 3, 4, 5, 6], 2)
[[1, 2], [3, 4], [5, 6]]

Съществуват няколко опции за chunk_every/2, но няма да навлизаме в тях, вижте chunk_every/4 в официалните документи, за да научите повече.

chunk_by

Ако се нуждаете да групирате колекцията си на базата на нещо друго освен размер може да използвате метода chunk_by. Той приема подаден обходим елемент и функция и когато върната стойност от тази фунцкия се промени, започва нова група:

iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"]]
iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five", "six"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"], ["six"]]

each

Може да е нужно да итерирате през колекция, без да издавате нова стойност, като в този случй се използва each:

iex> Enum.each(["one", "two", "three"], fn(s) -> IO.puts(s) end)
one
two
three
:ok

Забележка: Методът each връща атома :ok.

map

За да приложим нашата функция върху всеки елемент и получим нова колекция, прегледайте функцията map:

iex> Enum.map([0, 1, 2, 3], fn(x) -> x - 1 end)
[-1, 0, 1, 2]

min

Намери минималната(min) стойност в нашата колекцията:

iex> Enum.min([5, 3, 0, -1])
-1

max

Връща максималната(max) стойност в колекцията:

iex> Enum.max([5, 3, 0, -1])
5

reduce

Чрез reduce може да редуцираме колекцията си до една единствена стойност. За да направим това подаваме опционален акумулатор (10 в този пример), който да бъде подаден в нашата функция; ако няма подаден акумулатор се използва първата стойност:

iex> Enum.reduce([1, 2, 3], 10, fn(x, acc) -> x + acc end)
16
iex> Enum.reduce([1, 2, 3], fn(x, acc) -> x + acc end)
6
iex> Enum.reduce(["a","b","c"], "1", fn(x,acc)-> x <> acc end)
"cba1"

sort

Да сортираме нашите колекции е улеснено не чрез една, а две sort функции. Първата достъпна за нас използва подредбата на термини на Elixir, за да установи сортираният ред:

iex> Enum.sort([5, 6, 1, 3, -1, 4])
[-1, 1, 3, 4, 5, 6]

iex> Enum.sort([:foo, "bar", Enum, -1, 4])
[-1, 4, Enum, :foo, "bar"]

Другата опция ни позволява да подадем сортираща функция:

# с нашата функция
iex> Enum.sort([%{:val => 4}, %{:val => 1}], fn(x, y) -> x[:val] > y[:val] end)
[%{val: 4}, %{val: 1}]

# без
iex> Enum.sort([%{:count => 4}, %{:count => 1}])
[%{count: 1}, %{count: 4}]

uniq

Може да ползваме uniq, за да премахнем повтарящите се елементи от нашите колекции:

iex> Enum.uniq([1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4])
[1, 2, 3, 4]
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!