Ενότητες

Ίσως υπάρχει περιεχόμενο σε αυτή τη μετάφραση που δεν είναι ενημερωμένο.
Υπάρχουν αρκετές μικρές αλλαγές στο αρχικό μάθημα μετά την τελευταία ενημέρωση.

Ξέρουμε από πείρας ότι είναι ακατάστατο να έχουμε όλες τις συναρτήσεις μας στο ίδιο αρχείο και με το ίδιο πεδίο δράσης. Σε αυτό το μάθημα θα καλύψουμε το πως να συλλέγουμε συναρτήσεις και να ορίζουμε ένα ειδικό χάρτη γνωστό ως δομή ώστε να οργανώνουμε πιο αποτελεσματικά τον κώδικά μας.

Πίνακας περιεχομένων

Ενότητες

Οι ενότητες είναι ο καλύτερος τρόπος οργάνωσης συναρτήσεων σε ένα namespace. Επιπρόσθετα της συλλογής συναρτήσεων, μας επιτρέπουν να ορίζουμε ονομασμένες και ιδιωτικές συναρτήσεις τις οποίες καλύψαμε σε προηγούμενο μάθημα.

Ας δούμε ένα βασικό παράδειγμα:

defmodule Example do
 def greeting(name) do
  "Γεια σου #{name}."
 end
end

iex> Example.greeting "Sean"
"Γειά σου Sean."

Είναι δυνατόν να ενσωματώσουμε ενότητες στην Elixir, επιτρέποντας μας να ομαδοποιήσουμε περαιτέρω την λειτουργικότητά μας:

defmodule Example.Greetings do
 def morning(name) do
  "Καλημέρα #{name}."
 end

 def evening(name) do
  "Καληνύχτα #{name}."
 end
end

iex> Example.Greetings.morning "Sean"
"Καλημέρα Sean."

Ορίσματα Ενοτήτων

Τα ορίσματα ενοτήτων είναι πιο συχνά ως σταθερές στην Elixir. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα:

defmodule Example do
 @greeting "Γεια σου"

 def greeting(name) do
  ~s(#{@greeting} #{name}.)
 end
end

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι υπάρχουν κατειλημμένα ορίσματα στην Elixir. Τα τρία πιο συχνά είναι:

 • moduledoc — Τεκμηριώνει την τρέχουσα ενότητα.
 • doc — Τεκμηρίωση συναρτήσεων και μακροεντολών.
 • behaviour — Χρήσης μιας OTP ή μιας καθορισμένης από το χρήστη συμπεριφοράς.

Δομές

Οι δομές είναι ειδικοί χάρτες με ένα ορισμένο σύνολο κλειδιών και προκαθορισμένες τιμές. Μια δομή πρέπει να είναι ορισμένη μέσα σε μια ενότητα, από την οποία παίρνει και το όνομά της. Είναι συχνό για μια δομή να είναι το μόνο πράγμα που ορίζεται σε μια ενότητα.

Για να ορίσουμε μια δομή χρησιμοποιούμε την defstruct μαζί με μια λίστα λέξεων κλειδί από πεδία και προκαθορισμένες τιμές:

defmodule Example.User do
 defstruct name: "Sean", roles: []
end

Ας δημιουργήσουμε μερικές δομές:

iex> %Example.User{}
#Example.User<name: "Sean", roles: [], ...>

iex> %Example.User{name: "Steve"}
#Example.User<name: "Steve", roles: [], ...>

iex> %Example.User{name: "Steve", roles: [:manager]}
#Example.User<name: "Steve", roles: [:manager]>

Μπορούμε να αναβαθμίσουμε μια δομή όπως θα το κάναμε σε ένα χάρτη:

iex> steve = %Example.User{name: "Steve"}
#Example.User<name: "Steve", roles: [...], ...>
iex> sean = %{steve | name: "Sean"}
#Example.User<name: "Sean", roles: [...], ...>

Σημαντικότερα, μπορούμε να αντιπαραβάλουμε δομές με χάρτες:

iex> %{name: "Sean"} = sean
#Example.User<name: "Sean", roles: [...], ...>

Σύνθεση

Τώρα που ξέρουμε πως να δημιουργήσουμε ενότητες και δομές ας μάθουμε πως να προσθέσουμε λειτουργικότητα σε αυτές μέσω της σύνθεσης. Η Elixir μας παρέχει μια ποικιλία διαφορετικών τρόπων για να αλληλεπιδρούμε με άλλες ενότητες.

alias

Μας επιτρέπει να δίνουμε ψευδώνυμο σε ονόματα ενοτήτων. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε κώδικα Elixir:

defmodule Sayings.Greetings do
 def basic(name), do: "Γεια σου, #{name}"
end

defmodule Example do
 alias Sayings.Greetings

 def greeting(name), do: Greetings.basic(name)
end

# Χωρίς ψευδώνυμο

defmodule Example do
 def greeting(name), do: Sayings.Greetings.basic(name)
end

Αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ δύο ψευδωνύμων ή απλά επιθυμούμε να δώσουμε ψευδώνυμο ένα τελείως διαφορετικό όνομα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή της :as:

defmodule Example do
 alias Sayings.Greetings, as: Hi

 def print_message(name), do: Hi.basic(name)
end

Είναι επίσης εφικτό να δώσουμε ψευδώνυμο σε πολλές ενότητες μαζί:

defmodule Example do
 alias Sayings.{Greetings, Farewells}
end

import

Αν θέλουμε να εισάγουμε συναρτήσεις και μακροεντολές αντί να δώσουμε ψευδώνυμο στην ενότητα τότε χρησιμοποιούμε την import:

iex> last([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:9: undefined function last/1
iex> import List
nil
iex> last([1, 2, 3])
3

Φιλτράρισμα

Είναι προκαθορισμένο όλες οι συναρτήσεις και οι μακροεντολές να εισάγονται αλλά μπορούμε να τις φιλτράρουμε χρησιμοποιώντας τις επιλογές :only και :except .

Για να εισάγουμε συγκεκριμένες συναρτήσεις και μακροεντολές, πρέπει να παρέχουμε το ζευγάρι όνομα/τάξη στις :only και :except. Ας ξεκινήσουμε εισάγοντας μόνο την συνάρτηση last/1:

iex> import List, only: [last: 1]
iex> first([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:13: undefined function first/1
iex> last([1, 2, 3])
3

Αν εισάγουμε τα πάντα εκτός της last/1 και δοκιμάσουμε τις ίδιες συναρτήσεις με πριν:

iex> import List, except: [last: 1]
nil
iex> first([1, 2, 3])
1
iex> last([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:3: undefined function last/1

Επιπρόσθετα στα ζεύγη όνομα/τάξη υπάρχουν δύο ειδικά άτομα, τα :functions και :macros, τα οποία εισάγουν μόνο συναρτήσεις και μακροεντολές αντίστοιχα:

import List, only: :functions
import List, only: :macros

require

Παρόλο που χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά η require/2 είναι εξίσου σημαντική. Η χρήση μιας ενότητας εξασφαλίζει ότι συντάσσεται και φορτώνεται. Αυτό είναι πιο χρήσιμο όταν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στις μακροεντολές μιας ενότητας:

defmodule Example do
 require SuperMacros

 SuperMacros.do_stuff
end

Αν προσπαθήσουμε να καλέσουμε μια μακροεντολη η οποία δεν έχει φορτωθεί ακόμα η Elixir θα σηκώσει ένα σφάλμα.

use

Η μακροεντολη use καλεί μια ειδική μακροεντολή, την __using__/1 από την ορισμένη ενότητα: Ένα παράδειγμα:

# lib/use_import_require/use_me.ex
defmodule UseImportRequire.UseMe do
 defmacro __using__(_) do
  quote do
   def use_test do
    IO.puts("use_test")
   end
  end
 end
end

και προσθέτουμε αυτή τη γραμμή στην UseImportRequire:

use UseImportRequire.UseMe

Η χρήση της UseImportRequire.UseMe ορίζει μια use_test/0 συνάρτηση μέσω της κλήσης της μακροεντολής __using__/1.

Αυτό μόνο κάνει η use. Πάντως, είναι συχνό για την μακροεντολή __using__ να καλέσει τις alias, require, ή import. Αυτό με τη σειρά του θα δημιουργήσει ψευδώνυμα ή εισαγωγές στη χρησιμοποιούμενη ενότητα. Αυτό επιτρέπει στην ενότητα που χρησιμοποιείται να ορίζει μια πολιτική για το πως οι συναρτήσεις και οι μακροεντολές της θα αναφέρονται. Αυτό είναι πολύ ευέλικτο καθώς η __using__/1 μπορεί να καθορίζει αναφορές σε άλλες ενότητες, ειδικά σε υποενότητες.

Ο σκελετός εφαρμογών Phoenix χρησιμοποιεί την use και __using__/1 για να μειώσει την ανάγκη για επαναλαμβανόμενα ψευδώνυμα και εισαγωγές στις καθορισμένες από το χρήστη ενότητες.

Ορίστε ένα μικρό και ωραίο παράδειγμα από την ενότητα Ecto.Migration:

defmacro __using__(_) do
 quote location: :keep do
  import Ecto.Migration
  @disable_ddl_transaction false
  @before_compile Ecto.Migration
 end
end

Η μακροεντολή Ecto.Migration.__using__/1 περιλαμβάνει μια εισαγωγή ώστε όταν εσείς καλείτε την use Ecto.Migrate, επίσης καλείτε την import Ecto.Migration. Επίσης ορίζει μια ιδιότητα ενότητας η οποία υποθέτουμε ελέγχει τη συμπεριφορά του Ecto.

Για να συνοψίσουμε: η μακροεντολή use απλά καλεί την μακροεντολή __using__/1 της ορισμένης ενότητας. Για να καταλάβετε τι κάνει αυτή πρέπει να διαβάσετε την μακροεντολή __using__/1.

Σημείωση: οι quote, alias, use και require είναι μακροεντολές που χρησιμοποιούνται όταν δουλεύουμε με τον μεταπρογραμματισμό.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!