Τελεστής Σωλήνα

Αυτή η μετάφραση είναι πλήρως ενημερωμένη.

Ο τελεστής σωλήνα |> μεταφέρει το αποτέλεσμα μιας έκφρασης σαν το πρώτο όρισμα μιας άλλης έκφρασης.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Ο προγραμματισμός μπορεί να φέρει ακαταστασία. Τόση ακαταστασία που οι κλήσεις συναρτήσεων μπορεί να είναι τόσο ένθετες που γίνεται δύσκολο να τις παρακολουθήσουμε. Λάβετε υπόψιν σας το παρακάτω παράδειγμα:

foo(bar(baz(new_function(other_function()))))

Εδώ, περνάμε την τιμή της other_function/0 στην new_function/1, και την new_function/1 στην baz/1, την baz/1 στην bar/1 και τέλος το αποτέλεσμα της bar/1 στην foo/1. Η Elixir κάνει μια πραγματιστική προσέγγιση σε αυτό το συντακτικό χάος δίνοντάς μας τον τελεστή σωλήνα. Ο τελεστής σωλήνα (|>) δέχεται το αποτέλεσμα μιας έκφρασης και το μεταφέρει. Ας δούμε το ίδιο παράδειγμα ξαναγραμμένο χρησιμοποιώντας τον τελεστή σωλήνα:

other_function() |> new_function() |> baz() |> bar() |> foo()

Ο σωλήνας δέχεται το αποτέλεσμα στην αριστερή, και το περνάει στην δεξιά μεριά.

Παραδείγματα

Για αυτό το σετ παραδειγμάτων, θα χρησιμοποιήσουμε την ενότητα Αλφαριθμητικών της Elixir.

  • Κερματισμός Αλφαρηθμητικών (χαλαρός)
iex> "Η Elixir τα σπάει" |> String.split()
["Η", "Elixir", "τα", "σπάει"]
  • Αλλαγή σε κεφαλαία των κερμάτων
iex> "Η Elixir τα σπάει" |> String.upcase() |> String.split()
["Η", "ELIXIR", "ΤΑ", "ΣΠΑΕΙ"]
  • Έλεγχος κατάληξης
iex> "elixir" |> String.ends_with?("ixir")
true

Καλές Πρακτικές

Αν η τάξη μιας συνάρτησης είναι πάνω από 1, τότε χρησιμοποιήστε παρενθέσεις. Δεν είναι πολύ σημαντικό για την Elixir, αλλά βοηθάει άλλους προγραμματιστές που μπορεί να παρερμηνεύσουν των κώδικά σας. Αν πάρουμε το δεύτερο παράδειγμα και αφαιρέσουμε τις παρενθέσεις από την Enum.map/2, συναντούμε την παρακάτω προειδοποίηση:

iex> "Η Elixir τα σπάει" |> String.split |> Enum.map &String.upcase/1
warning: parentheses are required when piping into a function call. For example:

    foo 1 |> bar 2 |> baz 3

is ambiguous and should be written as

    foo(1) |> bar(2) |> baz(3)

Ambiguous pipe found at:
  iex:1

["Η", "ELIXIR", "ΤΑ", "ΣΠΆΕΙ"]
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!