Εκτελέσιμα

Ίσως υπάρχει περιεχόμενο σε αυτή τη μετάφραση που δεν είναι ενημερωμένο.
Υπάρχουν αρκετές διορθωτικές αλλαγές στο αρχικό μάθημα μετά την τελευταία ενημέρωση.

Για να φτιάξουμε εκτελέσιμα στην Elixir θα χρησιμοποιήσουμε την escript. Η Escript παράγει ένα εκτελέσιμο το οποίο μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα έχει εγκατασταθεί η Erlang.

Πίνακας περιεχομένων

Αρχή

Για να δημιουργήσετε ένα εκτελέσιμο με την escript υπάρχουν ελάχιστα πράγματα που πρέπει να κάνουμε: να υλοποιήσουμε μια συνάρτηση main/1 και να αναβαθμίσουμε το Mixfile μας.

Θα ξεκινήσουμε με τη δημιουργία μιας ενότητας που θα παίξει το ρόλο σημείου εισόδου στο εκτελέσιμό μας. Εκεί θα υλοποιήσουμε την main/1:

defmodule ExampleApp.CLI do
 def main(args \\ []) do
  # Κάντε τα δικά σας
 end
end

Στη συνέχεια θα χρειαστεί να αναβαθμίσουμε το Mixfile μας για να προσθέσουμε την επιλογή :escript για το project μας μαζί με τον ορισμό του :main_module μας:

defmodule ExampleApp.Mixfile do
 def project do
  [app: :example_app, version: "0.0.1", escript: escript()]
 end

 defp escript do
  [main_module: ExampleApp.CLI]
 end
end

Επεξεργασία Ορισμάτων

Με την εφαρμογή μας εγκατεστημένη μπορούμε να προχωρήσουμε στην επεξεργασία των ορισμάτων της γραμμής εντολών. Για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση OptionParser.parse/2 της Elixir με την επιλογή :switches για την ένδειξη ότι η σημαία μας είναι δυαδική:

defmodule ExampleApp.CLI do
 def main(args \\ []) do
  args
  |> parse_args
  |> response
  |> IO.puts()
 end

 defp parse_args(args) do
  {opts, word, _} =
   args
   |> OptionParser.parse(switches: [upcase: :boolean])

  {opts, List.to_string(word)}
 end

 defp response({opts, word}) do
  if opts[:upcase], do: String.upcase(word), else: word
 end
end

Χτίσιμο

Όταν τελειώσουμε με την ρύθμιση της εφαρμογής μας για τη χρήση της escript, το χτίσιμο του εκτελέσιμού μας είναι πανεύκολο με το Mix:

$ mix escript.build

Για να το δοκιμάσουμε:

$ ./example_app --upcase Γεια
ΓΕΙΑ

$ ./example_app Γεια
Γεια

Αυτό ήταν. Χτίσαμε το πρώτο μας εκτελέσιμο στην Elixir χρησιμοποιώντας την escript.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!