Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Lessons: Basics

Lessons covering the foundational topics. New to Elixir? This is the place to start.

مقدمات

آغاز، انواع داده‌ و عملیات اصلی.

مجموعه‌ها

لیست‌ها، چندتایی‌ها، لیست‌های کلمات کلید، و نگاشت‌ها.

Enum

مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها برای برشمردن شمارشی‌ها.

توصیف‌ها

در الکسیر، توصیف لیست‌ها قواعد نوشتاری برای زیباسازی زبان هستند. در این درس یاد می‌گیریم چگونه از توصیف‌ها برای تکرار و تولید استفاده کنیم.