Asas

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Penyediaan, Jenis Data Asas dan Operasi.

Isi Kandungan

Penyediaan

Pemasangan Elixir

Arahan-arahan pemasangan untuk setiap jenis OS boleh didapati di Elixir-lang.org di dalam panduan Installing Elixir.

Mod Interaktif

Elixir disertakan dengan IEx, satu shell interaktif, yang membenarkan kita untuk menilai ekspresi Elixir.

Untuk bermula, kita jalankan iex:

Erlang/OTP 22.0 [erts-10.5.3] [source] [64-bit] [smp:4:4] [ds:4:4:10] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false] [dtrace]

Interactive Elixir (1.10.1) - press Ctrl+C to exit (type h() ENTER for help)
iex>

Type Asas

Angka Bulat

iex> 255
255

Sokongan untuk nombor-nombor binari, oktal dan heksadesimal disertakan secara lalai(default):

iex> 0b0110
6
iex> 0o644
420
iex> 0x1F
31

Nombor Apungan

Dalam Elixir, nombor apungan memerlukan satu desimal selepas sekurang-kurangnya satu digit; mereka mempunyai 64 bit double precision dan menyokong penggunaan e untuk nombor eksponen:

iex> 3.14
3.14
iex> .14
** (SyntaxError) iex:2: syntax error before: '.'
iex> 1.0e-10
1.0e-10

Boolean

Elixir menyokong penggunaan true dan false sebagai boolean; kesemuanya bernilai true kecuali untuk nilai false dan nil:

iex> true
true
iex> false
false

Atom

Atom ialah sejenis konstan yang nama mereka adalah merupakan nilai mereka. Jika anda telah biasa dengan Ruby mereka adalah sinonim kepada Symbols:

iex> :foo
:foo
iex> :foo == :bar
false

NOTA: Boolean true dan false adalah juga dari jenis atom :true dan :false.

iex> is_atom(true)
true
iex> is_boolean(:true)
true
iex> :true === true
true

Strings

String di dalam Elixir adalah dienkod UTF-8 dan disempadankan dengan tanda petik(double quotes):

iex> "Hello"
"Hello"
iex> "dziękuję"
"dziękuję"

String menyokong pemisah baris(line break) dan urutan escape(escape sequence):

iex> "foo
...> bar"
"foo\nbar"
iex> "foo\nbar"
"foo\nbar"

Operasi Asas

Arithmetik

Elixir menyokong operator asas +, -, * dan / sebagaimana yang anda jangkakan. Ianya penting untuk diambil perhatian bahawa / akan sentiasa dipulangkan sebagai nombor float:

iex> 2 + 2
4
iex> 2 - 1
1
iex> 2 * 5
10
iex> 10 / 5
2.0

Jika anda memerlukan pembahagian integer atau baki pembahagian, Elixir membekalkan dengan dua fungsi untuk menjayakannya:

iex> div(10, 5)
2
iex> rem(10, 3)
1

Boolean

Elixir membekalkan operator boolean ||, &&, and !. Mereka menyokong semua jenis type:

iex> -20 || true
-20
iex> false || 42
42

iex> 42 && true
true
iex> 42 && nil
nil

iex> !42
false
iex> !false
true

Terdapat juga tiga operator tambahan yang mana argumen pertama mesti sejenis boolean (true dan false):

iex> true and 42
42
iex> false or true
true
iex> not false
true
iex> 42 and true
** (ArgumentError) argument error: 42
iex> not 42
** (ArgumentError) argument error

Perbandingan

Elixir didatangkan dengan semua operator perbandingan yang kita biasa guna: ==, !=, ===, !==, <=, < dan >.

iex> 1 > 2
false
iex> 1 != 2
true
iex> 2 == 2
true
iex> 2 <= 3
true

Untuk perbandingan ketat nombor-nombor integer dan float, gunakan ===:

iex> 2 == 2.0
true
iex> 2 === 2.0
false

Satu ciri penting Elixir ialah mana-mana dua bentuk jenis data boleh dibandingkan, ini adalah amat berguna ketika membuat penyusunan. Kita tidak perlu menghafal susunan tetapi penting untuk diberikan perhatian:

number < atom < reference < function < port < pid < tuple < map < list < bitstring

Ini boleh membawa kepada beberapa perbandingan yang menarik, dan sah, yang anda mungkin tidak akan jumpai dalam bahasa aturcara lain:

iex> :hello > 999
true
iex> {:hello, :world} > [1, 2, 3]
false

Interpolasi String

Jika anda pernah menggunakan Ruby, interpolasi string dalam Elixir akan dikenali:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello #{name}"
"Hello Sean"

Perangkaian String

Perangkaian string menggunakan operator <>:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello " <> name
"Hello Sean"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!