Do you want to pick up from where you left of?
Take me there

Grunnleggende Elixir

Installasjon, grunnleggende typer og operatorer.

Installering

Installere Elixir

Se guiden hos Elixir-lang.org - Installere Elixir på hvordan du installerer Elixir på en rekke forskjellige operativsystemer.

Interaktiv Modus

Elixir leveres med iex, et interaktivt skall som lar oss evaluere Elixirkoder fortløpende.

For å starte IEx skriver vi iex i terminalvinduet:

Erlang/OTP {{ site.erlang.OTP }} [erts-{{ site.erlang.erts }}] [source] [64-bit] [smp:4:4] [ds:4:4:10] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false] [dtrace]

Interactive Elixir ({{ site.elixir.version }}) - press Ctrl+C to exit (type h() ENTER for help) iex>

Grunnleggende Typer

Heltall (integers)

iex> 255
255

Elixir støtter binære, oktale og heksdesimale heltall:

iex> 0b0110
6
iex> 0o644
420
iex> 0x1F
31

Flyttall (floats)

flyttall krever et desimal med minimum et siffer. De har 64 bit dobbel nøyaktighet, og støtter e for å lage eksponenter:

iex> 3.14 
3.14
iex> .14
** (SyntaxError) iex:2: syntax error before: '.'
iex> 1.0e-10
1.0e-10

Boolske Verdier (booleans)

Elixir støtter true og false som boolske verdier. Alt er ‘sant’, bortsett fra false (usant) og nil (null):

iex> true
true
iex> false
false

Atomer (Atoms)

Et atom er en konstant, hvor navnet er dens verdi. Om du er kjent med Ruby, kjenner du disse igjen som Symboler:

iex> :foo
:foo
iex> :foo == :bar
false

MERK: De boolske verdiene true og false er også atomer: :true og :false.

iex> is_atom(true)
true
iex> is_boolean(:true)
true
iex> :true === true
true

Navnet på moduler i Elixir er også atomer. MinApp.MinModule er en gyldig atom, selv om ingen slik module har blitt lagd.

iex> is_atom(MinApp.MinModule)
true

Atomer er også brukt for å referere til moduler fra Erlang biblioteket, men også til de innebygde modulene.

iex> :crypto.strong_rand_bytes 3
<<23, 104, 108>>

Strenger (strings)

Strenger i Elixir er UTF-8 innkodet, og skrives mellom doble anførselstegn:

iex> "Hello"
"Hello"
iex> "dziękuję"
"dziękuję"

Strenger støtter linjeskift og avbruddssekvenser:

iex> "foo
...> bar"
"foo\nbar"
iex> "foo\nbar"
"foo\nbar"

Grunnleggende Operatorer

Aritmetikk

Elixir støtter de grunnleggende matematiske operatorene +, -, * og /. Det er verdt å merke seg at / alltid vil returnere et flyttall (float):

iex> 2 + 2
4
iex> 2 - 1
1
iex> 2 * 5
10
iex> 10 / 5
2.0

Elixir har to innebygde funksjoner for å returnere et heltall(integer), eller finne rest i en divisjon:

iex> div(10, 5)
2
iex> rem(10, 3)
1

Boolske Operatorer (boolean)

Elixir lar deg bruke de boolske operatorene ||, && og !. Disse operatorene støtter alle typer:

iex> -20 || true
-20
iex> false || 42
42

iex> 42 && true
true
iex> 42 && nil
nil

iex> !42
false
iex> !false
true

Det er i tillegg tre andre operatorer, hvor første argumentet være en boolsk verdi (true eller false):

iex> true and 42
42
iex> false or true
true
iex> not false
true
iex> 42 and true
** (ArgumentError) argument error: 42
iex> not 42
** (ArgumentError) argument error

Sammenligningoperatorer

Elixir lar deg bruke en rekke forskjellige operatorer for sammenligning av verdier: ==, !=, ===, !==, <=, >=, < og >.

iex> 1 > 2
false
iex> 1 != 2
true
iex> 2 == 2
true
iex> 2 <= 3
true

For en nøyaktig (strict) sammenligning av heltall og flyttall benytter vi oss av ===:

iex> 2 == 2.0
true
iex> 2 === 2.0
false

En viktig egenskap i Elixir, er at alle typer kan bli sammenlignet med hverandre. Dette er spesielt nyttig ved sortering. Vi trenger ikke memorisere sorteringsrekkefølgen, men det er greit å være kjent med den:

number < atom < reference < function < port < pid < tuple < map < list < bitstring

Dette kan føre til noen interessante, men gyldige sammenligninger du kanskje ikke finner i andre programmeringsspråk:

iex> :hello > 999
true
iex> {:hello, :world} > [1, 2, 3]
false

Strenginterpolering (String interpolation)

Hvis du noen gang har programmert i Ruby, vil strenginterpolering i Elixir se kjent ut:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello #{name}"
"Hello Sean"

Strengsammensetning (String concatenation)

Strengsammensetning benytter <> operatoren:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello " <> name
"Hello Sean"

iex> “Hello “ <> name “Hello Sean”Dette kan føre til noen interessante, men gyldige sammenligninger du kanskje ikke finner i andre programmeringsspråk:

iex> :hello > 999 true iex> {:hello, :world} > [1, 2, 3] false


### Strenginterpolering (String interpolation)

Hvis du noen gang har programmert i Ruby, vil strenginterpolering i Elixir
se kjent ut:

iex> name = “Sean” iex> “Hello #{name}” “Hello Sean”


### Strengsammensetning (String concatenation)

Strengsammensetning benytter `<>` operatoren:

iex> name = “Sean” iex> “Hello “ <> name “Hello Sean”

Har du oppdaget en feil eller ønsker å bidra til leksjonen? Rediger denne leksjonen på GitHub!