Αναφορά Μετάφρασης - 87.95%

Section Αρχικός Τίτλος Μεταφρασμένος Τίτλος Αρχική Έκδοση Έκδοση Μετάφρασης Διαφορά Εκδόσεων Τελευταία Αλλαγή
Βασικά Basics Βασικά 1.1.2 1.1.1
Τελευταία Αλλαγή
Βασικά Collections Συλλογές 1.2.3 1.2.1
Τελευταία Αλλαγή
Βασικά Comprehensions Ανάγνωση Λιστών 1.1.0 1.1.0
Βασικά Control Structures Δομές Ελέγχου 1.1.1 1.1.1
Βασικά Documentation Τεκμηρίωση 1.0.2 1.0.2
Βασικά Enum Enum 1.4.0 1.3.0
Τελευταία Αλλαγή
Βασικά Functions Συναρτήσεις 1.1.0 1.0.1
Τελευταία Αλλαγή
Βασικά IEx Helpers Βοηθοί IEx 1.0.1 1.0.1
Βασικά Custom Mix Tasks Ειδικές Εργασίες Mix 1.0.2 1.0.1
Τελευταία Αλλαγή
Βασικά Mix Mix 1.0.1 1.0.1
Βασικά Modules Ενότητες 1.3.0 1.1.1
Τελευταία Αλλαγή
Βασικά Pattern Matching Αντιπαραβολές Προτύπων 1.0.2 1.0.1
Τελευταία Αλλαγή
Βασικά Pipe Operator Τελεστής Σωλήνα 1.0.1 1.0.1
Βασικά Sigils Σφραγίδες 1.0.1 1.0.1
Βασικά Strings Αλφαριθμητικά 1.1.1 1.1.1
Βασικά Testing Δοκιμές 1.1.1 1.0.1
Τελευταία Αλλαγή
Προχωρημένα Behaviours Συμπεριφορές 1.0.1 1.0.1
Προχωρημένα Concurrency Συγχρονισμός 1.1.0 1.0.1
Τελευταία Αλλαγή
Προχωρημένα Erlang Interoperability Διαλειτουργικότητα με την Erlang 1.0.1 1.0.1
Προχωρημένα Error Handling Διαχείριση Σφαλμάτων 1.0.1 1.0.1
Προχωρημένα Executables Εκτελέσιμα 1.0.1 1.0.1
Προχωρημένα GenStage GenStage 1.0.2 1.0.1
Τελευταία Αλλαγή
Προχωρημένα Metaprogramming Μεταπρογραμματισμός 1.0.2 1.0.1
Τελευταία Αλλαγή
Προχωρημένα OTP Concurrency Συγχρονισμός OTP 1.0.3 1.0.2
Τελευταία Αλλαγή
Προχωρημένα OTP Supervisors Επιτηρητές OTP 1.1.1 1.0.1
Τελευταία Αλλαγή
Προχωρημένα Protocols Πρωτόκολλα 1.0.1 1.0.0
Τελευταία Αλλαγή
Προχωρημένα Specifications and types Προδιαγραφές και τύποι 1.0.2 1.0.2
Προχωρημένα Umbrella Projects Projects Ομπρέλας 1.0.1 1.0.1
Βιβλιοθήκες Benchee Benchee 1.0.1 1.0.1
Βιβλιοθήκες Bypass 1.0.0
Τελευταία Αλλαγή
Βιβλιοθήκες Guardian (Basics) Guardian (Βασικά) 1.0.1 1.0.1
Βιβλιοθήκες Poolboy Poolboy 1.1.1 1.1.1
Ιδιαιτερότητες Debugging Debugging 1.0.1 1.0.1
Ιδιαιτερότητες Ecto Ecto 1.3.0 1.0.1
Τελευταία Αλλαγή
Ιδιαιτερότητες Embedded Elixir (EEx) Ένθετη Elixir (EEx) 1.0.2 1.0.2
Ιδιαιτερότητες Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.0 1.0.2
Τελευταία Αλλαγή
Ιδιαιτερότητες Mnesia Mnesia 1.0.0 1.0.0
Ιδιαιτερότητες Plug Plug 1.2.0 1.2.0
Home Elixir School Elixir School 2.0.0 1.0.0
Τελευταία Αλλαγή