Αναφορά Μετάφρασης - 87.95%

Section Αρχικός Τίτλος Μεταφρασμένος Τίτλος Αρχική Έκδοση Έκδοση Μετάφρασης Διαφορά Εκδόσεων
Βασικά Basics Βασικά 1.1.2 1.1.1
Βασικά Collections Συλλογές 1.2.3 1.2.1
Βασικά Comprehensions Ανάγνωση Λιστών 1.1.0 1.1.0
Βασικά Control Structures Δομές Ελέγχου 1.1.1 1.1.1
Βασικά Documentation Τεκμηρίωση 1.0.2 1.0.2
Βασικά Enum Enum 1.4.0 1.3.0
Βασικά Functions Συναρτήσεις 1.1.0 1.0.1
Βασικά IEx Helpers Βοηθοί IEx 1.0.1 1.0.1
Βασικά Custom Mix Tasks Ειδικές Εργασίες Mix 1.0.2 1.0.1
Βασικά Mix Mix 1.0.1 1.0.1
Βασικά Modules Ενότητες 1.3.0 1.1.1
Βασικά Pattern Matching Αντιπαραβολές Προτύπων 1.0.2 1.0.1
Βασικά Pipe Operator Τελεστής Σωλήνα 1.0.1 1.0.1
Βασικά Sigils Σφραγίδες 1.0.1 1.0.1
Βασικά Strings Αλφαριθμητικά 1.1.1 1.1.1
Βασικά Testing Δοκιμές 1.1.1 1.0.1
Προχωρημένα Behaviours Συμπεριφορές 1.0.1 1.0.1
Προχωρημένα Concurrency Συγχρονισμός 1.1.0 1.0.1
Προχωρημένα Erlang Interoperability Διαλειτουργικότητα με την Erlang 1.0.1 1.0.1
Προχωρημένα Error Handling Διαχείριση Σφαλμάτων 1.0.1 1.0.1
Προχωρημένα Executables Εκτελέσιμα 1.0.1 1.0.1
Προχωρημένα GenStage GenStage 1.0.2 1.0.1
Προχωρημένα Metaprogramming Μεταπρογραμματισμός 1.0.2 1.0.1
Προχωρημένα OTP Concurrency Συγχρονισμός OTP 1.0.3 1.0.2
Προχωρημένα OTP Supervisors Επιτηρητές OTP 1.1.1 1.0.1
Προχωρημένα Protocols Πρωτόκολλα 1.0.1 1.0.0
Προχωρημένα Specifications and types Προδιαγραφές και τύποι 1.0.2 1.0.2
Προχωρημένα Umbrella Projects Projects Ομπρέλας 1.0.1 1.0.1
Βιβλιοθήκες Benchee Benchee 1.0.1 1.0.1
Βιβλιοθήκες Bypass 1.0.0
Βιβλιοθήκες Guardian (Basics) Guardian (Βασικά) 1.0.1 1.0.1
Βιβλιοθήκες Poolboy Poolboy 1.1.1 1.1.1
Ιδιαιτερότητες Debugging Debugging 1.0.1 1.0.1
Ιδιαιτερότητες Ecto Ecto 1.2.0 1.0.1
Ιδιαιτερότητες Embedded Elixir (EEx) Ένθετη Elixir (EEx) 1.0.2 1.0.2
Ιδιαιτερότητες Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.0 1.0.2
Ιδιαιτερότητες Mnesia Mnesia 1.0.0 1.0.0
Ιδιαιτερότητες Plug Plug 1.1.2 1.1.2
Home Elixir School Elixir School 2.0.0 1.0.0