Αναφορά Μετάφρασης - 97.55%

Section Αρχικός Τίτλος Μεταφρασμένος Τίτλος Αρχική Έκδοση Έκδοση Μετάφρασης Διαφορά Εκδόσεων
Home Elixir School Elixir School 2.0.0 2.0.0
Ecto Associations Συσχετισμοί 1.2.2 1.2.1
Ecto Basics Basics 2.4.0 2.4.0
Ecto Changesets Σετ Αλλαγών 1.2.2 1.2.2
Ecto Querying Δημιουργώντας Ερωτήματα 1.2.0 1.2.0
Βασικά Basics Βασικά 1.3.0 1.2.1
Βασικά Collections Συλλογές 1.3.1 1.3.1
Βασικά Comprehensions Ανάγνωση Λιστών 1.1.0 1.1.0
Βασικά Control Structures Δομές Ελέγχου 1.1.1 1.1.1
Βασικά Date and Time Ημερομηνία και Ώρα 1.1.1 1.1.1
Βασικά Documentation Τεκμηρίωση 1.1.1 1.1.0
Βασικά Enum Enum 1.8.0 1.6.1
Βασικά Functions Συναρτήσεις 1.2.0 1.2.0
Βασικά IEx Helpers Βοηθοί IEx 1.0.2 1.0.2
Βασικά Custom Mix Tasks Ειδικές Εργασίες Mix 1.2.0 1.2.0
Βασικά Mix Mix 1.1.2 1.1.1
Βασικά Modules Ενότητες 1.4.1 1.4.1
Βασικά Pattern Matching Αντιπαραβολές Προτύπων 1.0.2 1.0.2
Βασικά Pipe Operator Τελεστής Σωλήνα 1.0.1 1.0.1
Βασικά Sigils Σφραγίδες 1.0.2 1.0.2
Βασικά Strings Αλφαριθμητικά 1.2.0 1.2.0
Βασικά Testing Δοκιμές 1.2.0 1.2.0
Προχωρημένα Behaviours Συμπεριφορές 1.0.1 1.0.1
Προχωρημένα Concurrency Συγχρονισμός 1.1.1 1.1.1
Προχωρημένα Erlang Interoperability Διαλειτουργικότητα με την Erlang 1.0.2 1.0.2
Προχωρημένα Error Handling Διαχείριση Σφαλμάτων 1.1.0 1.1.0
Προχωρημένα Executables Εκτελέσιμα 1.0.2 1.0.2
Προχωρημένα GenStage GenStage 1.1.1 1.1.1
Προχωρημένα Metaprogramming Μεταπρογραμματισμός 1.0.3 1.0.2
Προχωρημένα OTP Concurrency Συγχρονισμός OTP 1.0.3 1.0.3
Προχωρημένα OTP Distribution Η Κατανομή στο OTP 1.0.2 1.0.2
Προχωρημένα OTP Supervisors Επιτηρητές OTP 1.1.1 1.1.1
Προχωρημένα Protocols Πρωτόκολλα 1.0.1 1.0.1
Προχωρημένα Specifications and types Προδιαγραφές και τύποι 1.0.3 1.0.3
Προχωρημένα Umbrella Projects Projects Ομπρέλας 1.0.3 1.0.3
Βιβλιοθήκες Benchee Benchee 2.0.0 2.0.0
Βιβλιοθήκες Bypass Bypass 1.0.0 1.0.0
Βιβλιοθήκες Distillery (Basics) Distillery (Βασικά) 2.0.4 2.0.4
Βιβλιοθήκες Guardian (Basics) Guardian (Βασικά) 1.0.4 1.0.3
Βιβλιοθήκες Mox Mox 1.0.1 1.0.0
Βιβλιοθήκες NimblePublisher NimblePublisher 1.0.2 1.0.2
Βιβλιοθήκες Poolboy Poolboy 1.2.0 1.2.0
Βιβλιοθήκες StreamData StreamData 1.1.1 1.1.1
Ιδιαιτερότητες Debugging Debugging 1.1.3 1.1.3
Ιδιαιτερότητες Embedded Elixir (EEx) Ένθετη Elixir (EEx) 1.0.2 1.0.2
Ιδιαιτερότητες Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.1 1.1.1
Ιδιαιτερότητες Mnesia Mnesia 1.2.0 1.2.0
Ιδιαιτερότητες Nerves Nerves 1.1.2 1.1.2
Ιδιαιτερότητες Plug Plug 2.2.0 2.2.0
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!