Grunnleggende Elixir

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Installasjon, grunnleggende typer og operatorer.

Innholdsfortegnelse

Installering

Installere Elixir

Se guiden hos Elixir-lang.org - Installere Elixir på hvordan du installerer Elixir på en rekke forskjellige operativsystemer.

Interaktiv Modus

Elixir leveres med iex, et interaktivt skall som lar oss evaluere Elixirkoder fortløpende.

For å starte IEx skriver vi iex i terminalvinduet:

Erlang/OTP 22.0 [erts-10.5.3] [source] [64-bit] [smp:4:4] [ds:4:4:10] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false] [dtrace]

Interactive Elixir (1.10.1) - press Ctrl+C to exit (type h() ENTER for help)
iex>

Grunnleggende Typer

Heltall (integers)

iex> 255
255

Elixir støtter binære, oktale og heksdesimale heltall:

iex> 0b0110
6
iex> 0o644
420
iex> 0x1F
31

Flyttall (floats)

flyttall krever et desimal med minimum et siffer. De har 64 bit dobbel nøyaktighet, og støtter e for å lage eksponenter:

iex> 3.14 
3.14
iex> .14
** (SyntaxError) iex:2: syntax error before: '.'
iex> 1.0e-10
1.0e-10

Boolske Verdier (booleans)

Elixir støtter true og false som boolske verdier. Alt er ‘sant’, bortsett fra false (usant) og nil (null):

iex> true
true
iex> false
false

Atomer (Atoms)

Et atom er en konstant, hvor navnet er dens verdi. Om du er kjent med Ruby, kjenner du disse igjen som Symboler:

iex> :foo
:foo
iex> :foo == :bar
false

MERK: De boolske verdiene true og false er også atomer: :true og :false.

iex> is_atom(true)
true
iex> is_boolean(:true)
true
iex> :true === true
true

Navnet på moduler i Elixir er også atomer. MinApp.MinModule er en gyldig atom, selv om ingen slik module har blitt lagd.

iex> is_atom(MinApp.MinModule)
true

Atomer er også brukt for å referere til moduler fra Erlang biblioteket, men også til de innebygde modulene.

iex> :crypto.strong_rand_bytes 3
<<23, 104, 108>>

Strenger (strings)

Strenger i Elixir er UTF-8 innkodet, og skrives mellom doble anførselstegn:

iex> "Hello"
"Hello"
iex> "dziękuję"
"dziękuję"

Strenger støtter linjeskift og avbruddssekvenser:

iex> "foo
...> bar"
"foo\nbar"
iex> "foo\nbar"
"foo\nbar"

Grunnleggende Operatorer

Aritmetikk

Elixir støtter de grunnleggende matematiske operatorene +, -, * og /. Det er verdt å merke seg at / alltid vil returnere et flyttall (float):

iex> 2 + 2
4
iex> 2 - 1
1
iex> 2 * 5
10
iex> 10 / 5
2.0

Elixir har to innebygde funksjoner for å returnere et heltall(integer), eller finne rest i en divisjon:

iex> div(10, 5)
2
iex> rem(10, 3)
1

Boolske Operatorer (boolean)

Elixir lar deg bruke de boolske operatorene ||, && og !. Disse operatorene støtter alle typer:

iex> -20 || true
-20
iex> false || 42
42

iex> 42 && true
true
iex> 42 && nil
nil

iex> !42
false
iex> !false
true

Det er i tillegg tre andre operatorer, hvor første argumentet være en boolsk verdi (true eller false):

iex> true and 42
42
iex> false or true
true
iex> not false
true
iex> 42 and true
** (ArgumentError) argument error: 42
iex> not 42
** (ArgumentError) argument error

Sammenligningoperatorer

Elixir lar deg bruke en rekke forskjellige operatorer for sammenligning av verdier: ==, !=, ===, !==, <=, >=, < og >.

iex> 1 > 2
false
iex> 1 != 2
true
iex> 2 == 2
true
iex> 2 <= 3
true

For en nøyaktig (strict) sammenligning av heltall og flyttall benytter vi oss av ===:

iex> 2 == 2.0
true
iex> 2 === 2.0
false

En viktig egenskap i Elixir, er at alle typer kan bli sammenlignet med hverandre. Dette er spesielt nyttig ved sortering. Vi trenger ikke memorisere sorteringsrekkefølgen, men det er greit å være kjent med den:

number < atom < reference < function < port < pid < tuple < map < list < bitstring

Dette kan føre til noen interessante, men gyldige sammenligninger du kanskje ikke finner i andre programmeringsspråk:

iex> :hello > 999
true
iex> {:hello, :world} > [1, 2, 3]
false

Strenginterpolering (String interpolation)

Hvis du noen gang har programmert i Ruby, vil strenginterpolering i Elixir se kjent ut:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello #{name}"
"Hello Sean"

Strengsammensetning (String concatenation)

Strengsammensetning benytter <> operatoren:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello " <> name
"Hello Sean"

iex> “Hello “ <> name “Hello Sean”Dette kan føre til noen interessante, men gyldige sammenligninger du kanskje ikke finner i andre programmeringsspråk:

```elixir
iex> :hello > 999
true
iex> {:hello, :world} > [1, 2, 3]
false

Strenginterpolering (String interpolation)

Hvis du noen gang har programmert i Ruby, vil strenginterpolering i Elixir se kjent ut:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello #{name}"
"Hello Sean"

Strengsammensetning (String concatenation)

Strengsammensetning benytter <> operatoren:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello " <> name
"Hello Sean"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!